A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

III. évf., 17. Szám. 1999 május 18

Betegpasztoráció: Lelkiség (IV. Fejezet)

20-29. Lelkiség alatt «lélek szerinti életet» (Rm 8, 4-9), «szeretetben való megvalósulást» (Vö. Ef 5, 1) értünk, válaszadás az isteni meghívásra, amely által a keresztény ember a saját életében megvalósítja Krisztus életét, mint ajándékot és feladatot, személyesen és közösségben, az Egyházban. A lelkiség tehát minden keresztény létezés és cselekvés szí–ve. A világi hívők lelkisége abban az egységben gyökerezik, amely Jézus Krisztus tanítá–sa szerint a szőlővesszőket kapcsolja a szőlőtőhöz (Jn 15, 1-5). Ezt a kapcsolatot Jézus Krisztus Szeretet-parancsa (Jn 15, 13) és a Boldogságok (Mt 5, 2-12) jegyében éli meg.

A Világi Kamilliánus család lelkisége szorosan belesimul a Kamilliánus Rend lelkiségébe, amely az Irgalmas Isten Szeretetéből forrásozik, különös tekintettel a betegek és szenvedők iránt: a Megfeszítettben, az Irgalmas Szamaritánusban, édesanyai szeretettel, amely képes arra, hogy "isteni dimenziót" teremtsen a találkozásnak.

A Világi Kamilliánus Családtagok komolyan törekednek arra, hogy lelki életükben szorosan összekapcsolják az imádságot és a tevékenységet:

- Az emberi és keresztény növekedésben, mindenkinek a szíve ügye a gyakori szentáldozás és a bűnbánat szentségéhez való járulás, Isten Szavának kitartó hallgatása, Mária, az Istenanya szeretete, valamint Szent Kamill életének és tanításának tanulmányozása és szeretete.

- Mindenki műveljen ki magában szolgálatkészségre és párbeszédre való nyitottságot és minden jóakaratú emberrel való közreműködést.

- Előmozdítani a Kamilliánus Rend Alapszabálya szerint az irgalmas lelkiséget, tiszteletben tartva viszont a világiak sajátságos és rendkívüli identitását.

A világban élő Kamilliánus Családok létezése a "kovász" szerepét tölti be: jelen lenni az Egyház, a társadalom, a családok életében a mindenütt megtalálható betegek érdekében.

- Isten országának megvalósításán optimizmussal dolgoznak már itt a földön, munkálják az örökkévalóság értékeit. Határozottan fellépnek az elnyomottak jogaiért és igyekeznek erkölcsi, lelki és anyagi segítséget nyújtani a rászorulóknak az Evangélium szellemében: "Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek" (Mt 25, 40).

- A Családhoz való tartozás tudatát a Világi Kamilliánus Családtagok számára az egymással való gyakori találkozás táplálja, amelyet „nyolcadik szentségnek” is nevezhetnek, tekintettel lelkiségük alap-beállítottságára: saját személyében minden Kamilliánus Családtag tudatosan Krisztust hordozza, és a felebarát szemében Krisztust szereti és szolgálja. A déli harangszó felhívása által Jézus Krisztus élete újból és újból elkezdődik benne. Ezáltal naponta belép a Szentháromság  szeretetének vérkeringésébe. Este 9-10 óra között, lelki egységben a Világi Kamilliánus Családtagokkal felajánlja imába foglalt személyes áldozatát a megváltás művének szolgálatára.

Szent Kamill Rendjének megalakulása (folytatás az előző számból):

A második rész viszont a Rendeleteket és Módokat tartalmazza, melyeket be kell tartani Kórházakban a Szegény Betegek szolgálatában: "Mindenekelőtt kérjen az Úrtól mindegyikünk felebarátja iránti anyai szeretetet, hogy minden szeretetünkkel szolgálni tudjunk, úgy a lelket, mint a testet, mert Isten kegyelméből minden beteget olyan szeretettel óhajtunk szolgálni, amilyennel egy szeretetteljes édesanya ápolja egyetlen beteg gyermekét."

Ezek a Szabályok, különösen a Rendeletek és Módok alkotják egyikét azoknak a legfontosabb iratoknak, amelyeket a katolikus Ellenreformáció kifejezésre juttatott a betegek ápolása terén. Szent Kamill és övéi számára, a beteg áll az érdeklődés középpontjában.

            A Rendeletek és Módok időszerűségének jellegzetes vonásai a következők:

- a beteg ember teste elszakíthatatlan a lelkétől, a test, valamint a lélek szükségleteire mindig a személy egységének látásmódjával kell válaszolni;

- a Kamill csoportjához való tartozás legelső feltétele a felebarát iránti édesanyai szeretet, valamint a beteg ember méltóságának és szabadságának tisztelete;

 

A francia Kamilliánus Család életéből:

1997 április 27-én Párizs Bry/Marne-i negyedében, hét világi hívő és négy kamilliánus szerzetes elindították a Világi Kamilliánus Család munkáját. Azóta "egy kicsit megnőttek", havonta összegyűlnek szentségimádásra, elviszik a betegekhez az Oltáriszentséget, hogy Szent Kamill tanítását megismerjék, és hogy testvéri közösséggé alakuljanak.

Apostolkodásukkal a kamilliánus szerzetesek munkáját próbálják  "meghosszabbítani", ott, ahol dogoznak, a betegek, a társadalom megvetettjei, és mindazok körében, akik testben és lélekben szenvednek. Tesszük mindezt Szent Kamill szellemében "édesanyai szeretettel, aki egyetlen beteg gyermekét gondozza" figyelembe véve, hogy a "szegény" beteg személyében Jézus Krisztus van jelen.

Június 19-én (1997), a francia provinciális atya, Pierre Allheily jelenlétében elhatároztuk, hogy egy Értesítőt is kiadunk a Kamilliánus Család életéről. Az Értesítő neve: A Kamilliánus Család, amely háromhavonta jelenik meg.

Az Alapszabályzat megjelenése (1998 november) nagy esemény volt a francia Család életében, amit egy Versailles-ben megrendezett második rekollekciós találkozó követett, 1999 március 13-14 között, amikor a megtérés fontosságáról tanácskoztak, Szent Kamill megtérését elemezve. Az előadó André Primault kamilliánus atya volt.

Elkészítették a Kamilliánus Család zászlóját, jelenleg egy francia nemzeti zászló elkészítését tervezik.

A francia Kamilliánus Család világi vezetője Marie-Christine Brocherieux, három gyermek édesanyja és három könyv írója. Szent Kamillról is szerkesztett egy kis könyvet, gyerekek számára, jelenleg a Világi Kamilliánus Család Alapszabályzatát fordította le franciára. Marie-Christine nagy szeretettel üdvözli az erdélyi Kamilliánus Családok minden tagját, és barátságáról biztosít. Örömmel vette tudomásul eredményeinket és Üzenetünket.

Híreink:

* május 26: csíkszeredai kamilliánus találkozó;

* köszönet a Családunk Szentatyáért végzett imaláncáért!


Szeretettel,

Bakó Mária Hajnalka /CO. Ligeti-Grütter - Via G. Bruzzesi 7, 00152 Róma, Tel: 0039-06-58 34 00 10 /0039-0347-14 33 260


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda