A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

III. évf., 16. Szám. 1999 április

Betegpasztoráció: az apostolkodás területei (Életminta, III. Fejezet)

"Az Úr más hetvenkét tanítványt választott ki és kettenkint maga előtt küldte azokba a városokba, ahová készült. Így szólt hozzájuk: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek!... Gyógyítsátok meg az ottani betegeket és hirdessétek: közel van hozzátok az Isten országa". (Lk 10,9)

6. Világi apostolkodás: evangéliumi ideál Szent Kamill szellemében, a betegek min–dennapi szolgálatában, Isten és emberszeretet megvalósítása a beteg ember személyében.

7. Kis és nagy Családjában: kettős családkép kialakítása: személyes, vérségi és a kamilliánus lelkiségben egyesült családi közösségében.

8. A házasságban: a "hit tanúságtevőjeként" örökkévaló értékekre alapozott, mély családi kapcsolatban övéivel, mint a Teremtő Isten szeretetének munkatársa.

9. Környezetében és munkahelyén: becsületes munkája és szakértelme által, embertisztelet és szolgálatkészségben.

10. A szociális életben: hűséges az Evangélium és az Egyház szociális tanításához, elutasítja mindazt, ami kiváltja és táplálja az igazságtalanságot, az elnyomást, az erőszakot, különös tekintettel a betegekre. Állást foglal és harcol a betegek jogaiért, az élet kultúráját vallja.

11. A Boldogságok tanúbizonysága: A Világi Kamilliánus Családtagok személyes és társadalmi életét a Nyolc Boldogság szelleme itatja át. Az evangéliumi szegénység, egyszerűség és nagylelkűség szellemében kezeli az anyagi javakat, azokat a közjó keresztény szemléletében értelmezi.

12. Kiváltságosok: a betegek, a szegények, elhagyottak és kitaszítottak, az erőszak bármilyen formáját elszenvedő áldozatai, akikben az Üdvözítőt ismerik és szolgálják.

13. Keresztény irgalmasságra való nevelés: irgalmas szeretetszolgálatról tett tanúságtevés által.

14. Sajátságos tevékenységek: ökumenikus apostolkodás, vendégszeretet, a betegekkel való összetartozásban.

15. Társadalmi struktúrákban: civil társadalmi életben, saját egyházi vezetőivel, plébániája keretében, a Kamilliánusokkal.

16. A helybeli plébánia tevékenységével egységben: az egyetemes egyháztudat közösségi kibontakoztatása.

17. Testvérként a közös küldetésben: lelki testvérként Szent Kamill szellemében. Egységben maradnak elhunyt testvéreikkel az imádság által.

18. Közös felelősségtudat: a felebarát iránti irgalmas szeretetszolgálat jegyében zajlik a feladatok és képességek függvényében, a közösen vállalt Életminta alapján.

19. Gazdasági összetartás: önsegélyző módon, kinek-kinek anyagi, szellemi és lelki képességei szerint.


Szent Kamill Rendjének megalakulása (Cicatelli, Szent Kamill kortársa és életrajzírója szerint):

 

"Ö arra gondolt, hogy betegápoló csoportját egyszerű világiakból alkossa meg, és a Jó Isten úgy rendelkezett, hogy megtöltse klerikusokkal és papokkal, és hogy ő maga legyen az első, akit pappá szentelnek közülük. Egy egyszerű Társaságot gondolt létrehozni, minden fogadalomtétel nélkül, és a Jó Isten úgy rendelkezett, hogy rövid időn belül szerzetesség legyen belőle, ünnepélyes fogadalommal. Ö csak arra gondolt, hogy megszabadítsa a betegeket a zsoldosok kezéből, akik csupán a testi dolgokban szolgáltak... Nem gondolt arra, hogy segítse a pestisben szenvedőket, de a Jó Isten úgy akarta, hogy átölelje a segítségnek még ezt a formáját is..."

 

Az alapító okmányok

            Az alapító okmányokat az Alapító írásai és a pápai dokumentumok alkotják. Lelliszi Szent Kamillnak a teológiai felkészültsége nem tudományosságból származott, hanem az imádságból és a Szentlélekből. Szerzeteseinek és a világnak évszázadokig tartó, igazi irgalmassági üzenetet ajánlt.

Szent Kamill írásai

Szent Kamill legfontosabb írásai a következők: A Betegek Szolgái Társaságának Szabályai, az Életminta, és Végrendelet Levele.

A Betegek Szolgái Társaságának Rendszabálya

Minden alapító leszögez egy rendszabályt, saját megélt felismerése alapján, ami összefoglalja lelki tapasztalatának gyümölcsét és a saját lelkületét. Ezt hagyományozza át jelen és jövendő tanítványainak.

Az 1584-nem íródott Rendszabály Szent Kamill karizmájának megértéséhez alapvető dokumentumot jelent. Ez képezi az első törvénykönyvet. Alapvető értekezlet abból az életstílusból, amit XIV. Benedek pápa "a szeretet új iskolájának" nevezett. A dokumentum csírájában tartalmazza a Szent Kamill által kidolgozott Életmintát és a Rend karizmáját. A legfontosabb szabályok tartalmazzák a különböző alapszabályzatok szöve-geinek alapvonalait, amelyek forrásként szolgálnak majd a Rend lelkiségének alakulásá-hoz századokon keresztül. Ezeknek a szabályoknak az újdonsága a lelkiélet szabályainak, előírásainak és a beteggondozás technikai normáinak egységéből tevődik össze.

A szöveg 51 szabályból áll, két részre osztva.

Az első rész tartalmazza A Betegek Szolgái Társaságának szabályait, a Szolga személyére való tekintettel:

"Ha valaki az Úrtól indíttatva ezt a szereteszolgálatot akarná gyakorolni, tudja meg, hogy állandó Szegénység, Tisztaság, Engedelmesség és a Vendégszeretet megtartásában kell élnie, egyelőre fogadalomtétel nélkül. Nem szeretnék viszont senkit a saját szabadságában korlátozni, ha meg akarná tenni azt magán-fogadalom formájában, mert azt akarjuk, hogy ebben a Szentlélek kegyelmének munkálkodására hagyatkozunk". (folytatjuk)

Híreink:

* április 28: csíkszeredai kamilliánus találkozó

* szeretettel megkérek minden Kamilliánus Családot, hogy a csíksomlyói pünkösdi búcsúra, ha lehet, együtt és a Család saját zászlójával zarándokoljon el


Szeretettel,

Bakó Mária Hajnalka /CO. Ligeti-Grütter - Via G. Bruzzesi 7, 00152 Róma, Tel: 0039-06-58 34 00 10 /0039-0347-14 33 260


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda