A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

III. évf., 15. Szám. 1999 március 19, Szent József ünnepe

Betegpasztoráció: a Világi Kamilliánus Család célja: apostoli küldetés (Életminta, II. Fejezet) 

"Az Úr lelke rajtam:
Ö kent föl engem,
Hogy örömhírt vigyek a szegényeknek,
Ö küldött engem,
Hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket,
Szabadulást hirdessek a raboknak,
És a vakoknak megvilágosodást,
Hogy szabadulást vigyek az elnyomottaknak,
Hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét". (Lk 4, 18)

3. A Kamilliánus Család legfőbb célja az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek gyakorlása, annak megélése és tanúságtétele a szenvedésben élő személyek iránt, az Úr Jézus megbízása, valamint Szent Kamill példája és tanítása szerint.

4. A helyi hagyományok újraélesztése a betegpasztorációval kapcsolatban, a falvak, városok egymást segítő, közösségi jellegű tevékenységeinek a jelen idők társadalmi és vallásos igényeinek megfelelő formában történő gyakorlása a vendégszeretet jegyében, különös tekintettel a beteglátogatás, gondoskodás és ápolás, a kaláka, a radina néphagyományainak felélesztése.

 

5. A Világi Kamilliánus Család célkitűzései:

1. Az egyházi közösség valamint az egészségügyi és szociális intézmények érzékenységének felkeltése a betegek tekintetbe vételére, keresztény etikával megegyező alapelvek szerinti hiteles, emberi értékekkel átitatott szolgálat által.

2. Előmozdítani a Világi Kamilliánus Család növekedését, fejleszteni a testvérséget és kifejezni azt kölcsönös anyagi és lelki segítségben, olyan formában, hogy minden Családtag találjon támaszra, különösen a nehéz helyzetekben.

3. Elmélyíteni a Rend karizmáját és elköteleződni a Kamilliánus szerzetesekkel való közreműködésre az evangelizációs és humanizációs tervekben, hogy megfeleljenek az "egészség világa" szükségleteinek, abban a valóságban, amelyben élnek.

4. Értékesíteni az imádságot, minden apostolkodás lelkét, mint hathatós segítséget a szenvedés nehéz időszakának hittel való megélésében.

5. Elismerni és fejleszteni a betegek evangelizációs szerepét az egyházi közösségben.

A Betegek Világnapja (folytatás az előző számból)

3. Egészség: az Atya megváltó szeretetéért való vágyakozás

            Amikor az egészségről beszélünk, valójában az ember személyéről szólunk, "ideiglenes" voltáról, és a beszéd vonala kiterjed az ember vágyakozására, kívánságaira, álmaira és megvalósíthatatlan elképzeléseire (utópiáira). Elkerülhetetlenül is feltevődik a megváltás gondolata. Az ember igényli a megváltást, azt, hogy életének célja legyen, és a gyakorlat is azt bizonyítja, hogy arról a megváltásról van szó, amelyet egyedül a kegyelem tud megadni.

            A keresztény ember tudja, hogy szenvedésében van valaki, aki képes megérteni ezt, és értelmet adni neki. A keresztény közösség hivatott arra, hogy egészséges és életképes befogadó egységet alkosson mindazok számára, akik valamilyen oknál fogva kiszakadtak a szociális élet egészséges felfogásából, a megváltás reményének távlatából.

            Az Egyház szentségei önmagukban is kifejezik Krisztus megváltói művének egészét. Jézusban a megváltás, mint egészség kínálkozik fel és az egészség pedig megváltásként. Örömhíre viszont a megváltott egészséget és a gyógyító megváltást hirdeti az embernek, a teljes személynek, és minden embernek. Az egészség tapasztalatát erősen befolyásolja a környezet, a kultúra, amelyben kibontakozik annak fogalma. A keresztény ember abban a környezetben van hivatva a tanúságtevésre, amelyben él, ott kell megtestesítenie az emberit az istenivel karöltve, "élesztőként" hirdetnie az Isten gyógyító szavát, gesztusaiban kifejezésre juttatva a szeretet-szolgálatot.

4. Egészség: hivatás-kezdet az elkötelezettségre

            Az egészség világának evangelizálása magába foglalja az ápolás és gyógyítás területének különböző vívmányait, olyan mértékben, hogy ezeknek kézzelfogható jelei evangéliummá váljanak, amelyek azt hirdetik, hogy Isten egy barátságos Isten, aki jelen van és aki szeret, aki ápol és vigasztal, jelzi, hogy Isten az, aki megvált és meghív megváltói munkájába.

            Egészségünk, azaz személyiségünk megvalósítása nem egy készen kapott valami, melyet az ölünkbe hullattak. Meg kell dolgozni érte. Az egészség elsősorban feladat: akaratunkat kéri, hogy igent mondjunk az életre, "hivatásunkra", amelyet az "egész emberiség nagy családja" érdekében felvállalunk. Az Egyház számára pedig kötelesség, amely ellensúlyozza azokat a haszon-érdekeltségű törekvéseket, amelyek érvényesülni akarnak az egészség világában és elültesse benne az összetartozás és a szeretet logikáját a Szentháromság gyakorlati megvalósításánk mintájára. Ebben áll keresztényi hivatásunk kezdete, amelynek "jelei" vagyunk a világ életéért.

            Az egészség tehát Isten ajándéka, annak megvalósítása a saját és Egyházunk közös munkája által bontakozik ki.

Híreink:

* Öt éves a csíkszeredai Kamilliánus Család: Isten műve;

* Székhelyről álmodunk, mindenki imáját kérjük érte;

* A Betegek Világnapján a "Csíki TV" műsorát köszönjük;

* Isten éltesse plébánosunkat, P. Józsefet, "testvérünket";

* Üzenetünk eljutott Afrikába (Burkina Faso és Bénin-be);

* Március 18: csíkszeredai kamilliánus találkozó;

* Minden Családunknak áldott Húsvétot kívánunk!


Szeretettel,

Bakó Mária Hajnalka /CO. Ligeti-Grütter - Via G. Bruzzesi 7, 00152 Róma, Tel: 0039-06-58 34 00 10 /0039-0347-14 33 260


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda