A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

III. évf., 14. Szám. 1999 február 11, Betegek Világnapja.

BETEGPASZTORÁCIÓ

Az előző két lapszámban közöltük a Generális atyának a Világi Kamilliánus Családok általános Alapszabályzatáról szóló bemutatását, amelyben kifejezi azt a szándékot, amelyet szerzetesekhez és világiakhoz intézett a betegek érdekében kifejtendő közreműködésről. Az elkövetkező öt hónapban az Életminta első öt fejezetéről lenne jó elgondolkodni minden erdélyi Kamilliánus Családban, annak jobb megértéséért, elmélyítéséért, magunkévá tevéséért és természetesen életünkben való tökéletesítéséért.

 

I. A Világi Kamilliánus Család meghatározása

1. A Világi Kamilliánus Család egyike a Kamilliánus Nagy-család, Egyház által elismert csoportjainak. A világi hívőknek olyan Egyesülete, amely magába foglalja mindazokat, akik sajátos világi állapotukban meghívást éreznek arra, hogy megéljék a keresztség szentségének kötelezettségeit, Lelliszi Szent Kamill karizmája szerint téve tanúságot az Úr szeretetéről a betegek és szenvedők iránt (A Világi Kamilliánus Családok Egyházi elismerése és jóváhagyása az illető Főegyházmegyei Hatóság által történik. Az erdélyi Világi Kamilliánus Családok gyulafehérvári Főegyházmegyei jóváhagyását 1998 március 13-án írta alá Dr. Jakubinyi György érsek 476. számmal).

2. A Világi Kamilliánus Család élete és tevékenysége, melyet kifejt, az Irgalmas Jézus példáján, az Evangéliumon, az Egyház tanításán, az Egyház betegek iránti gondoskodásán, és a Kamilliánus Rend lelkiségén alapszik (Vö., "Camilliani/Camillians" Informazioni/Studi - N.110, dicembre 1997, p. 728).

 

II. A Világi Kamilliánus Család helye az Egyházban

A világi hívőknek Egyházhoz való tartozását a róluk és nekik íródott pápai körlevél, a Christifideles Laici 18. pontja mutatja be (GIOVANNI PAOLO II., Christifideles Laici, Esortazione Apostolica Postsinodale sulla Vocazione e Missione dei Laici nella Chiesa e nel Mondo, Ed.13 Paoline, Milano 1996). Ennek az egységnek a titkát Jézus Krisztus mondja el a János Evangéliumban: "Én vagyok az igazi szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők (.), Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok" (Jn 15, 1-4). Ezek a szavak megvilágítják Krisztus közösségét a megkereszteltekkel: élő és éltető kapcsolat, amely által a keresztények belépnek Jézus Krisztus életébe. Ezt az egységet Isten Lelke, a Szentlélek hozza létre a Szentháromság életének mintájára. Jézus Krisztus így tanít: "Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad és én őbenne, az bő termést hoz"

(Jn 15, 5). Krisztus és a keresztények kapcsolatából következik a keresztények közötti egység. (Jn 17, 21).

Betegek Világnapja

Idén immár hetedszer került sor a Betegek Világnapjának megszervezésére február 11-én, a Lourdes-i jelenés napján. Ez az ünnepkör mindig egy Mária kegyhelyhez kötődik. Európából indult, első állomásai Róma és Czestochowa voltak, harmadik évben az afrikai Yamoussoukro-i szentély fogadta, majd Latin-amerika, a mexikói Guadalupe-i szentély. Ötödik állomása Fatima volt, a hatodik Loretto. Idén az ázsiai világrész fogadta be a libanoni Harissa szentélyben.

Az Olasz Püspöki Kar az idei Betegek Világnapja alkalmából egy sürgető élet-kérdést dolgozott ki és tett közzé: Egészségi kérdés - Megváltási vágy. Négy részből áll a téma, mindenik a betegek életének alapvető kérdésére próbál választ adni:

1. Egészség: a gondozás és a vágyakozás "helye"

Az "egészség", amint azt az ENSZ emberjogi okmánya is meghatározza, nem csupán a betegség hiányát, a testi jólétet jelenti, hanem az emberi személy kapcsolatainak kiterjedését is a környező világgal való viszonyában, amelyben él. Egy fizikailag gyógyíthatatlan beteg ember is lehet "egészséges", azaz képes lehet arra, hogy megtalálja a saját "egészséges" önazonosságát, egy önmagával, a többiekkel, Istennel való "jólétet".

Annak vágya, hogy minél tökéletesebb "jólétre" tegyen szert valaki az őszinte hit segítségével, nem fullad csüggedésbe, hanem nyitottá válik a szenvedés értelmének megkeresésére, a másokkal való találkozás és párbeszéd által.

            Ennek ellenkezője is kialakulhat, amikor a beteg úgymond "jogot formál" rendezetlen vágyai azonnali kielégítésére, megtagadva ez által emberi kapcsolatainak mindennemű "határát" és lelki összetevőjét, ami komoly erkölcsi kérdéseket vet fel.

2. Egészség: a szövetség és részeltetés "tapasztalata"

Az emberi élet, betegen is, megmarad életnek az élet törzsén, az élet értelmének alapja és ajándékozója, akkor is, ha nincsen tudatában azoknak a kapcsolatoknak, amelyekbe személyes élete belesorolta. Felbecsülhetetlen értéke van tehát minden olyan gondozási formának, amelyek a gyógyíthatatlan beteg számára a mellette levés kézzelfogható megnyilvánulásait jelentik. Az a tény, hogy az emberi személy társas lény, azt jelenti, hogy a betegség, akárcsak az egészség, esetenként nem tekinthető sem személyes "szerencsétlenségnek", sem magán "kiváltságnak". A felebarát betegsége és egészsége egyaránt szövetségre való felhívás, amely igényli a részeltetést. Csak az egymás örömeiben, bajaiban való osztozás válik kifejező eszközzé, melynek jele az Egyház közösségének titkában él tovább. Ez a szövetség az életet védi a halál ellen, az élet kultúráját hirdeti, a halál kultúrájával szemben, nem lehet tehát egy kapcsolatot hitelesen gyógyító, egészséget segítőnek mondani mindaddig, amíg az egyik fél önközlési gyengeségére való tekintettel meg van tagadva benne, mint alany. (folytatása következik)

 

Szent Kamill mondta: "Több szívet azokba a kezekbe testvérek"

 Híreink- ünnepeink:

* Február 2: Szent Kamill megtérése;

* Febr. 18: csíkszeredai kamilliánus találkozó.

Szeretettel,

Bakó Mária Hajnalka /CO. Ligeti-Grütter - Via G. Bruzzesi 7, 00152 Róma, Tel: 0039-06-58 34 00 10 /0039-0347-14 33 260


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda