A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

13. Szám. 1999 január 14

A KAMILLIÁNUS CSÁLAD ÁLTALÁNOS ALAPSZABÁLYZATA

Előző, decemberi Üzenetünkben a Kamilliánus Család Általános Alapszabályzatának bemutatását közöltük, melyet Angelo Brusco, Generális atya intézett minden kamil-liánushoz, szerzetesekhez és világiakhoz. A Rómában, megjelent Általános Alapszabály–zatot, amint azt a Generális atya kifejezi, az elkövetkező három évben a különböző orszá-gok Világi Kamilliánus Családjai fel fogják dolgozni, megalkotva ez által, mindenik a saját Alapszabályzatát. Miért fontos, hogy minden országnak, adott esetben egyházmegyének legyen saját Alapszabályzata?

A Kamilliánus Rend a világ közel negyven országában van jelen, Amerikától Indiáig, Afrikáig. Minden Kontinensnek és ezen belül minden országnak de minden népnek megvan a maga nagyon sajátos vallási kultúrája, teljesen egyedülálló módja annak, ahogy Teremtő Istenét megszólítsa, és szeretetét kifejezze. Nekünk, magyaroknak, noha mindenütt ugyanazt a nyelvet beszéljük, mégis sok különbség van a mai Magyarország, Erdély vagy Moldva magyar vallásosságának kifejezése között. Miért? Mert a hitet, a szeretetet mindenki ott éli meg, ahol a környezetével érintkezik, ahol más is hasonló módon gondolkodik, mert közös hagyományokból táplálkoznak, ahol értik egymást, nemcsak a beszédben, de a lélek kifejező erejében.

Ezt a tényt ismerte fel Egyházunk és fogadta el az újra-evangelizáció alapfeltételeként, amit a Kamilliánus Rend a jelen Alapszabályzat nemzeti, vagy tartományi szintre való lebontásával a gyakorlatba ültet. Ez azt a kölcsönösséget jelenti, melynek folyamán, egy szerzetes Rend, - esetünkben a Kamilliánus Rend - párbeszédre lép a világiakkal, megosztja vele lelki értékeit, és partnernek tekinti világi testvéreit, közösen építik Isten országát, tiszteletben tartva egymás sajátos értékeit. Tehát nincsen szó alá és fölérendeltségről, hanem annál inkább testvéri megbecsülésről Isten családjában, ahol mindenki azért felelős, ami, és amilyen méltóságot képvisel Isten és az emberek előtt.

A Világi Kamilliánus Család ebben különös jelentőséggel bír, mert az egymás iránt tanúsított tisztelet alapján azok felé fordul, akik valamilyen okból szenvednek a szeretet hiányától, kiszolgáltatottak mások akaratának vagy a betegség hatalmának.

Az elkövetkező három év, ami igazából jó két év csupán, 2001 tavaszáig rajtunk fog múlni, hogy le tudjuk-e tisztázni az Alapszabályzattal kapcsolatos sajátos meglátásainkat.

Ezért szeretettel kérek minden erdélyi Kamilliánus Családot, hogy az elkövetkező két évben minden Család foglalja írásba észrevételeit, igényeit, hogy közösen tudjuk kidolgozni a végleges Alapszabályzatunkat. A meglévő Életmintát lehet segédanyagként használni, az tartalmazza az Általános Alapszabályzatban foglalt meghatározásokat.


A csíkszentdomokosi Kamilliánus Családok lelki naplójából:

"Az irgalmasságban gazdag Isten megmutatta szeretetét irántunk" (Ef 2,4)

"Jézus Krisztus kegyelmének köszönhetően kis imacsoportunk keresztényi életének áramköre érezhetően egyenletes Szív és lelki ügyként nemcsak fölfogtuk, hanem tettekkel is tanúskodunk Istenünk áldását kérve.

Csütörtök esti imaóráinkon rendszerint a mennyei Atya irgalmáért könyörgünk:

            - a szeretetért, ami rákésztet az embertársaink iránti figyelmességre;

            - a nyugtalan lelki betegekért, akik aggódásaikkal nem Jézushoz fordulnak, hanem kísértések áldozataivá válnak;

            - a szenvedő betegekért, kiket a fizikai fájdalom kegyetlennek vélt ereje kételkedővé tesz Krisztus szeretetével szemben;

            - a betegekért, akik türelmetlenek ápolóikkal szemben;

            - azokért, akiknek nincsen ápolójuk;

            - az orvosokért;

            - a betegápolókért;

Mindezekért imádkozva és bízva Krisztus megváltó kereszthalálának értelmében, mindenkiért név szerint, így próbálunk nagyon súlyos betegeink segítségére sietni Szent Kamill közbenjárását kérve - és boldogan szerzünk tudomást a kapott kegyelmekről és adunk hálát érte a Jó Istennek”.

Híreink:

* Örömmel közlöm, hogy 1998 novemberében megkezdődött a csíkszeredai Kamilliánus Családban az Életminta alapján a kamilliánus lelkiség ismertetése;

* 1998 november 16-án, Salus Infirmorum, "Betegek Menedéke" ünnepén Csíkszentdo-mokoson találkozott a hat új Kamilliánus Család a plébános úr vezetésével;

* 1998-ban már negyedik alkalommal sikerült karácsonyi üdvözletet nyomtatni, újabb fáklyát gyújtani;

* Megjelent Paul Haschek, a Világi Kamilliánus Családok nagy pártfogójának Szent Kamillról írott könyve német nyelven, amelyben három fényképet közölt az 1997-es lelkigyakorlatunkról, egyet pedig a csíksomlyói kegytemplomról;

* A Bolzano-i (észak Olaszország) Kamilliánus Család hivatalosan is partner-kapcsolatra szeretne lépni velünk, már két ízben felkerestek a nyári lelkigyakorlatok alkalmával, elhalmoztak szeretetükkel;

* Ettől a lapszámtól kezdve olasz nyelven is megjelenik Üzenetünk, melyet az új, bolzanoi testvéreknek küldünk meg;

* A "Kamillus Heute" című osztrák kamilliánus havi értesítő 1998 decemberi száma, vezércikkében beszámol az erdélyi kamilliánus tevékenységről, ugyanakkor egy fényképet közöl, amely az 1994 márciusi, első kamilliánus találkozó alkalmával készült a csíksomlyói kegytemplom előtt;

* Elkészült Bartus Ilona újabb könyv-recenziója: P. Jacques Philippe, Keresd a Békét és járj a nyomában címmel;

* 1999 január 27: csíkszeredai kamilliánus találkozó;

* Minden kamilliánus testvérnek, jó barátnak áldásos Újesztendőt kívánunk, az Atyától, akinek Egyházunk ezt az ezredfordulóra előkészítő utolsó évet szentelte!


Szeretettel,

Bakó Mária Hajnalka /CO. Ligeti-Grütter - Via G. Bruzzesi 7, 00152 Róma, Tel: 0039-06-58 34 00 10 /0039-0347-14 33 260


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda