A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

III. évf, 22. Szám. 1999 december: Karácsony, Szentcsalád, Ezredvég

J U B I L E U M - S Z E N T É V

A Biblia tudósít arról, hogy az ószövetségi nép ismerte a szombatévet (minden hetedik esztendő: pihenésre) és a jubileumi évet. Ez minden ötvenedik év volt, amikor a Törvény előírása szerint fel kellett szabadítani a rabszolgákat, elengedni a tartozásokat. (Arról nincsenek feljegyzések, hogy ezt gyakorolták is volna).

Jézus Krisztus, az isteni szeretet megtestesülése, új fénybe állította a törvény megtartását: a Szentlélek tartalmával töltötte meg azt, vagyis a lelki rabszolgaságból való felszabadulást, a kegyelem évét (Lk 4, 18ss) hirdette meg és az embert az isteni szeretet vérkeringésébe kapcsolta be. Ez az örömhír: a személyes Isten, azáltal nyilvánítja ki irgalmasságát, minden embert megszólít, hogy szeretete minden emberi személyben megtestesülhessen. Ennek tudatosodása hoszzú folyamat minden ember életében, amely végig hullámzik az emberiség történelmén. Jézus Krisztus Egyházában a Szentlélekre bízta annak vezetését.

A kereszténység hite, hálaadás-vágya, a zarándokok által, arra késztette VIII Bonifác pápát, hogy az 1300-ik évet szentévnek hirdesse meg. A szentévek ezen túl (rendszerint minden 25. év), a személyes és közösségi lelki tisztulás, a lelki áldozathozatal, az engesztelés évei lettek a kereszténység számára.

Szent Kamill (a név jelentése: szabad ifjú, nem rabszolga), egy ilyen szentévben született: 1550 (május 25, Szent Orbán, szülővárosa védőszentje, Pünkösd ünnepén).

Megtérése, ami az emberi "én" felismerése az isteni "Én" előtt, Jézus Krisztus, a Szentlélek felkentje hangjának meghallása, kiválasztottságának elfogadása egy újabb szentévre esik: 1575 (február 2, Jézus bemutatása a templomban, az ö számára "Pálforduló").

A Betegek Szolgái Rendjének (Kamilliánus Rend) végleges egyházi jóváhagyása az 1600-as szentévben történt meg. A pápai okmány (Illius qui pro gregge) a Szent Kamill személyében és munkájában felismerhető Szentlélek munkájáról tesz tanúságot, amely: "Átalakít bennünket Istenben". Lelkiségének három alappillére ugyanis összekapcsol minket az isteni irgalmasság misztériumával: 1), saját családjává formál bennünket a Megtestesülés titkában, amiről az Üdvözítő halálával és feltámadásával tett tanúságot. 2), az irgalmas szamaritánus megtanít Krisztus-hordozóvá válni a megváltó szeretetben. 3), az édesanyai szív, a Megváltó anyjához vezet, hogy tőle tanuljuk meg a Krisztus-szolgálat szeretetét és annak gyakorlati megvalósítását.

A jubileumi év tehát szentév számunkra, mert Isten szeretetének "családdá" testesülését ünnepeljük benne, Kamilliánus Családjainkban pedig saját tanúságtételünket, mint válaszadást az isteni szeretet meghívására.


Csíkszentdomokosi Kamilliánus Karácsony (1998)

Emerka néni, aki a kamilliánus lelkiség tüzét elvitte Csíkszentdomokosra az 1997-es lelkigyakorlatról, így számol be az 1998-as Karácsonyáról: "Karácsonyi ünnepein nagyon beteg voltam, de a betegséget örömre váltotta az a boldogság, ami engem ért. Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy mit is tehetnék a Szeretet ünnepén, hogy megfeledkezzem saját nehézségeimről. Szándékomban a Menyei Atya segített meg.

Tőlem nem messze van egy 14 éves gyerek, aki pici kora óta beteg. Készítettem egy kis csomagot, vásároltam játékot és 24-én estefelé elvittem neki. A gyerek nem tud beszélni, de számomra felejthetetlen élmény, ahogy csillogó szemeivel rám nézett. Úgy éreztem, hogy az Úr Jézus mosolyog rám.

Hazafelé menet eszembe jutott, hogy van a faluban egy leányanya, akinek nincs senkije csak az első osztályos kisfia. A leányanya a munkában levágta a jobb kezét, és csak kevés nyugdíja van. A menyemet megkértem, menjen el hozzuk, és hívja meg őket karácsonyi ebédre. Amire én a szentmiséről hazamentem, a meghívottak is megérkeztek. Megebédeltünk és azután elbeszélgettünk. Az idő gyorsan eltelt, így megkértem, maradjanak vacsorára is, sőt aludjanak nálam. Reggel, miután megreggelizünk, hazamennek - mondtam. Elfogadták a meghívást. Este a gyereket megfürösztöttük, a ruháját megmostuk, Karácsony másodnapján boldogan köszöntek el".

Bátor tanúságtétele adjon mindenkinek erőt mások Karácsonyának megszépítéséhez.

Felhívás: Szentcsalád ünnepe, az isteni Szeretet családdá testesülésének emlékezete legyen Kamilliánus Családjaink közös ünnepe az eljövendő évezredben!

 

Híreink:

* a "Camilliani/Camillians" októberi (126) számában közölték az erdélyi Kamilliánus Családokról szóló beszámolót;

* november 20-án a Kamilliánus Szerzetesek (férfi és női) megtartották a hivatások napját a római Camillianumban. A Világi Kamilliánus Családokat képviselve, a szántóvető munkáját állítottam az érdeklődés középpontjába, mint minden hivatás előkészítését, a választást a Szentlélekre bízva;

* a római kamilliánus jelöltek ezúttal imáikról biztosítják a V. K. Családokat és viszont kérik a Családok imáit;

* december 5-én Bucchianico-ban, Szent Kamill szülővárosában a római provincia lelkiségi napot tartott a kamilliánus önkéntesekkel, Jubileum és Szent Kamill lelkisége témával;

* december 25-én jótevőimért az ünnepi, hálaadó szentmisét a római Maria-Maddalena, kamilliánusok templomában P. Angelo Brusco generális atya mutatja be d.e. 11, 30-kor;

* Fr. Michel Riquet, a párizsi kamilliánus közösség tagja dec. 26-án örök fogadalmat tesz a betegek szolgálatára. Imáinkkal álljunk mellette, Isten kegyelmét kérve;

* Szentcsalád ünnepén két éves az Üzenet. Kérem, imáikkal támogassák a további munkát!

* Mindenkinek áldott Szentkarácsonyt, Szentcsalád ünnepet és bizalomteli 2000-et kívánunk!


Szeretettel,

Bakó Mária Hajnalka /CO. Ligeti-Grütter - Via G. Bruzzesi 7, 00152 Róma, Tel: 0039-06-58 34 00 10 /0039-0347-14 33 260


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda