A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

III. évf, 21. Szám. 1999 november 16

BETEGPASZTORÁCIÓ: A VILÁGI KAMILLIÁNUS CSALÁDOK ÁLTALÁNOS ALAPSZABÁLYZATA

III. LELKISÉG

 
1. A VKCs lelkisége a világiak sajátos életstílusának megfelelően valósul meg, olyan életprogramban, amelynek Krisztus személye és követése áll a középpontjában, és amely Szent Kamill példájából forrásozik, amint azt a Kamilliánus Rend Alapszabályzata kifejezi:

"Isten előbb szeretett minket és mi szeretnénk válaszolni szeretetére. Ezért keressük a gyengédséggel teljes Istennel, az egyre személyesebb kapcsolatot, Fia, Jézus által, kinek nevében a betegeket szolgáljuk, magunkat egész életünkön át a Szentlélektől hagyva vezetni" (C.61).

"Arra törekszünk, hogy minél bensőségesebben megértsük Krisztus misztériumát, és hogy személyes barátságot ápoljunk Vele, azért, hogy a betegek számára Krisztus szeretetének szolgálói lehessünk. Ilyenképpen megnyilvánul bennünk az a hit, amely Szent Kamillban a szeretet műve volt, amiért a betegben magát Krisztust látjuk" (C.13).

2. Az emberi és keresztényi növekedésben, a családtagoknak szívügye az Isten szavára való kitartó ráfigyelés, a gyakori szentgyónás és szentáldozáshoz való járulás, a Szeplőtelen Szűz, a Betegek Menedéke iránti szeretet, Szent Kamill életének és írásainak tanulmányozása.

3. Az Istennel való egyesülés hathatósan nyilvánul meg a párbeszédre való nyitottság készségében és a többi embertársakkal való együttműködésben.

4. Nagy jelentősége van az egyházi életben való tevékeny részvételnek, különösen a saját egyházmegyében és a saját plébánián.

(Itt elsősorban a lelkiség fogalmára kell választ keresni. Az erdélyi Életminánk, a lelkiséget a IV. Fejezetben tárgyalja, a lelkiség fogalmát a következőképpen határozza meg: "Lelkiség alatt «lélek szerinti életet», (Rm 8, 4-9), «szeretetben való megvalósulást» (Ef 5, 1) értünk. Ez válaszadás az isteni meghívásra, amely által a keresztény ember a saját életében megvalósítja Krisztus életét, mint ajándékot és feladatot, személyesen és közösségben, az Egyházban. A lelkiség tehát minden keresztény létezés szíve. A világi hívők lelkisége abban az egységben gyökerezik, amely Jézus Krisztus tanítása szerint a szőlővesszőket kapcsolja a szőlőtőhöz (Jn 15, 1-5). Ezt a kapcsolatot Jézus Krisztusunk szeretet-parancsa (Jn 15, 13) és a Boldogságok (Mt 5, 1-12) jegyében éli meg").


Könyvbemutató:

Örömmel mutatjuk be László Attila, Jóbok és Kamillok - Keresztény beteggondozás című könyvét. A csíkpálfalvi születésű László Attila, aki nem könyvből tanulta meg a szenvedést, teológiai dolgozatát a betegek gondozásának szentelte, keresztény szellemben, a bibliai Jóbtól Szent Kamillon át napjainkig. A gondosan összeállított könyv, hét fejezetben igyekszik választ adni a betegpasztoráció alapvető kérdéseire. Az első fejezet a betegség-szenvedés fogalmait elemzi, a másodikban az ószövetségi felfogás beteget és szenvedőt elmarasztaló szemléletét Jézus evangéliumának fényébe állítja. A harmadik fejezet a Katolikus Egyház álláspontját mutatja be a témában. A negyedik, a leghosszabb fejezet, a betegség és szenvedés lélektanának szentel teret, gyakorlati szempontból, a keresztény küldetés keretében. Az ötödik fejezetet a Kamilliánus Családnak szenteli, ismertetve a rendalapító Lelliszi Szent Kamill munkásságát, valamint a Kamilliánus Család létrehozásának szükségességét, módszerét és munkaterületeit. A hatodik, a kórházpasztoráció gyakorlati és etikai kérdéseivel foglalkozik, a hetedik olyan gyakorlati kérdéseket tár fel, amire jó odafigyelni, mert a betegpasztoráció sajátos szakterület, ami még a lelkipásztortól is megfelelő szakszerű felkészültséget igényel, ha nem akarja apostoli munkáját a szentség-kiszolgáltató szintjére süllyeszteni. A Függelékben bemutatja a betegek legfontosabb nemzetközi fórumon elismert jogait, majd Bevezető Szemináriumot közöl az erdélyi Kamilliánus Családok számára. Ezt követően segédanyagként hangulatos gyakorlati tanácsokat, betegekhez szóló imákat közöl.

Noha szerzőnk nem ismeri az erdélyi Kamilliánus Családok tevékenységét könyve megírásától annak megjelenéséig, munkája értékes anyagot juttat az olvasó kezébe.

A csíkszeredai Kamilliánus Család, minden Kamilliánus Család nevében hálásan köszöni munkáját, és betegei imáiról biztosítja a szenvedők érdekében kifejtett apostoli ügybuzgalma tovább gazdagításához.

 

Tudták-e,

* hogy a "pasztoráció" fogalmát ki vezette be az Egyházi gyakorlatba? - 1777-ben Mária-Terézia császárnő rendelte el a bécsi Stefan Rauctenstrauch apátnak, aki bevezette a plébániák lelkipásztori kiképzésére.

* hogy Szent Kamill zászlója, amikor első missziós útja alkalmából Itáliát elhagyta, merre vette útját? - Esztergomba, ahol 1595-ben a török ostrom alatt a kamilliánusok, ferencesek és jezsuiták állították fel az első tábori kórházat. Egyik kamilliánus szerzetes Magyarországon halt vértanúhalált a sebesült katonák ápolása közben.

 

Híreink:

* A Kamilliánus Családok Nemzetközi Bizottsága az elmúlt hónapban, Madridban találkozott;

* A Francia Kamilliánus Család, értesítést ad arról, hogy testvéri kapcsolatot létesített a csíkszeredai családdal;

* November a tisztítótűzben szenvedő lelkekért való engesztelés hónapja. Gondoljunk rájuk szeretettel;

* November 16: Salus Infirmorum, a Betegek Menedéke ünnepe;

* A Szentatya sokat utazik, kísérjük őt imáinkkal.


Szeretettel,

Bakó Mária Hajnalka /CO. Ligeti-Grütter - Via G. Bruzzesi 7, 00152 Róma, Tel: 0039-06-58 34 00 10 /0039-0347-14 33 260


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda