A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

III. évf, 20. Szám. 1999 október

BETEGPASZTORÁCIÓ: A VILÁGI KAMILLIÁNUS CSALÁDOK ÁLTALÁNOS ALAPSZABÁLYZATA

II. CÉLKITÜZÉSEK

A VKCs. a következő célokat tűzi ki:

1. Az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek gyakorlása a betegek iránt.

2. Az egyházi közösség, valamint az egészségügyi és szociális intézmények érzékenységének felkeltése a betegek tekintetbe vételére, a keresztény etikával megegyező alapelvek szerinti hiteles, emberi értékekkel átitatott szolgálat által.

3. Hozzájárulni az élet és az egészség kultúrájának fejlesztéséhez, keresztényi emberkép szerint.

4. Elmélyíteni és aktualizálni a Rend karizmáját és elköteleződni a Kamilliánus szerzetesekkel való közreműködésre az evangelizációs és humanizációs tervekben, hogy megfeleljenek az "egészség világa" szükségleteinek, abban a valóságban, amelyben élnek.

5. Értékesíteni az imádságot, mint az apostolkodás hathatós eszközét a szenvedés nehéz időszakának hittel való megélésében.

6. Elismerni és segíteni a betegek evangelizációs szerepét az egyházi közösségben.

7. Elmélyíteni a testvérséget a Világi Kamilliánus Családban és kifejezni azt kölcsönös anyagi és lelki segítésben, olyanképpen, hogy minden Családtag támaszra találjon, különösen a nehéz élethelyzetekben.

(Az erdélyi Életmintában szerepel a helybeli hagyományok felkeltése a betegpasztoráció területén. Ennek az a célja, hogy otthonossá tegye mindenki számára a betegekkel való törődést, olyan formában, hogy az, mindenki számára érthető és gyakorolható legyen. Elég, ha szüleink, nagyszüleink életmódjára gondolunk, amikor senki nem halt meg elhagyatottan, vagy étlen egy faluközösségben, amikor kalákával felépítették házaikat. Már ország és vallásszervező Szent István Királyunk mindenkori fiait az irgalmasság gyakorlásra tanítja "mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva" (Intelmek, X.).


Beszámoló:

Az 1999-es nyári szabadság gondolom, mindenkinek hozott valami újat az életébe. Nem vagyunk szenvedéstől mentesek, a munkánk közben adódó nehézségektől sem. Az ősz a helyretevés és a kezdés ideje. Iskolás gyermekeink sem engedik elfelejteni ezt a sajátságos életritmust. Befőzések, eltevések, betakarítás és betakarodás egyaránt azt jelzi, hogy pihenni készülünk, de igazából életünk újragondolásáról, újrendezéséről van szó.

Néhány szóban szeretnék beszámolni az elmúlt esztendő személyes dolgairól:

Isten segítségével megkezdhettem tanulmányaim befejező fázisát a római Camillianumban (Nemzetközi Pápai Betegpasztorációs Intézet), disszertációm elkészítését, melynek címe: A Betegek Szeretetszolgálata a Világi Kamilliánus Családban. Szaktanáraim: Jesus Castellano Cervera karmelita atya, a római Teresianum (Karmeliták Pápai Egyeteme) elnöke, Angelo Brusco atya, a Kamilliánus Rend Generálisa, és Rosario Messina a nápolyi kamilliánus kórház vezetője. Dolgozatom fele már elkészült. Megvédésére, ha a Jó Isten megsegít, 2 000 júniusában kerül sor. Ezután véglegesen hazamegyek Erdélybe. A megvalósításhoz mindnyájuk imáját kérem, hogy együtt építhessük az irgalmas szeretet országát, nagy nevű elődeink példája nyomán.

Carlo Maria Martini, milanói érsek mondja: „A Sátán pesszimista, mert nem akarja elismerni a Szentlélek műveit. A Szentlélek optimizmus, mert belőle származik az az erő, amivel állandóan újra kezdi építő tevékenységét”.

Híreink:

* szeretettel köszöntjük erdélyi kamilliánus szerzetes-jelöltjeinket: György Alfrédot, aki idéntől kezdte meg Vácon teológiai tanulmányait, Hegyi Csabát, aki frissen öltözött be a szerzetes ruhába és Jakab Lászlót, aki felszentelt papként indult a kamilliánus szerzetesi életet megélni. Mindannyiukat Isten kegyelmébe ajánljuk, imáinkkal támogatjuk;

* október 3-án a Grottaferrata-i (Róma mellett) "Eugenio Litta" szellemi fogyatékosok Intézetében tartotta a római Kamilliánus Provincia az elsö Világi Kamilliánus Családok találkozóját. Témája: "Identitás, közösség és misszió" volt. Jeln volt a Bucchianico (Szent Kamill szülővárosa), Chieti (Bucchianico adminisztratív székhelye), Viterbo (Róma mellett), a római és a helybeli Grottaferrata-i Családok és önkéntesek küldöttsége, akik érdeklődéssel hallgatták az erdélyi Kamilliánus Családok életének, valamint lelkiségi tevékenységének beszámolóját. Ez alkalommal Üzenetünk eljutott a római Provincia Családjaihoz és önkénteseihez.

* október a Szűzanya hónapja, a Rózsafüzér Királynőjéé. Őrzőangyalok hónapja is, tehát "védenceink" előnyben!

* kedves nagymamák, a tél közeledtével gondoskodhatnak meleg sálról, sapkáról, zokniról stb. Családjaikban, szerzetes jelöltjeinket is beleértve!

* szeretettel üdvözöljük Szép Terézkénket, kamilliánus zászlónk mesterét, aki immár 39 éve ágyhoz kötve dolgozik Isten országa építésén. Kegyelem, hogy Családunkat ilyen testvérek táplálják, akikről joggal elmondhatjuk, hogy Isten szeretetének generátorai számunkra.


Szeretettel,

Bakó Mária Hajnalka /CO. Ligeti-Grütter - Via G. Bruzzesi 7, 00152 Róma, Tel: 0039-06-58 34 00 10 /0039-0347-14 33 260


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda