A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

4. szám. 1998 április 8 - Szent Kamill boldoggá avatása (1742)

A Kamilliánus Család
Lelkiség
 
"Isten előbb szeretett minket és mi válaszolni kívánunk szeretetére. Ezért keressük, a gyengédséggel teljes Istennel az egyre személyesebb kapcsolatot, Fia, Jézus által, kinek nevében a betegeket szolgáljuk, magunkat egész életünkön át a Szentlélektöl hagyva vezetni".
(A Kamilliánus Rend Alapszabálya. N. 61)
 
1. Az emberi és keresztény növekedésben, mindenkinek a szíve ügye a gyakori szentáldozás és a bünbánat szentségéhez való járulás, Isten Szavának kitartó hallgatása, Mária, az Istenanya szeretete, valamint Szent Kamill életének és tanításainak szeretete.
 
2. Mindenki fejlesszen szolgálatkészségre és párbeszédre való nyitottságot és minden jóakaratú emberrel való közremüködést.
 
3. A Kamilliánus Rend Alapszabálya szerint elömozdítani az irgalmas lelkiséget, megtartva a világiak sajátos identitásának alapfeltételeit.
 
A családtagok
 
"Szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért” (Jn 15,12).
 
            A Világi Kamilliánus Család keresztényeket, egészségeseket és betegeket, mozgássérülteket, különbözö társadalmi-kulturális rétegböl származó férfiakat és nőket, házasokat és egyedül élőket, özvegyeket foglal magába. Annak ellenére, hogy megtartja világi természetét, nyitott azok felé a papok, diakónusok, és szerzetesek felé is, akik szeretnének osztozni a kamilliánus lelkiségben.
 
A Világi Kamilliánus Családhoz való tartozás három szinten történik:
            1. Rendes tagok - belépési nyilatkozattal és az Alapszabály szerinti kötelességvállalással;
            2. Önkéntesek - a Család támogatói, a kamilliánus lelkiséget vállaló, de nem a Müködési Szabályzat szerint tevékenykedő személyek;
            3. Fogadalmat tévök - akik világi állapotukat megtartva, leteszik a Kamilliánus Rend négyes fogadalmát;


A kolozsvári Kamilliánus Család alakulási jegyzőkönyvéből:
 
            1995 július 26-án a Kolozsmonostor-i plébánia hittantermében miután megvallottuk hitünket, Kádár István plébános rámutatott az összejövetel céljára: Szent Kammill szellemében Kamilliánus Családot alapítottunk. Ezt az összejövetelt megelőzően, Gots Antal kamilliánus atya által vezetett tanfolyamon elsajátított beteggondozási és betegápolási módszert akarjuk alkalmazni, Szent Kamill szellemében.
            Borbély András tájékoztatott a Kakasos család alalkulásáról és tevékenységéröl, mely már három hónapja müködik.
            Adler Erzsébet elmondja, hogy egy éve figyelemmel kiséri a Nőszövetség és a templomba járó asszonyok tevékenységét, akik Anton Gots atya tanfolyamán résztvettek. Mindnyájan Szent Kamill szellemében, odaadással és szeretettel dolgoznak családjuk, ismerősök, valamint az újólag felfedezett rászorulók körében. Ezek után vázolta elképzeléseit a Fájdalmas Szűz és a Kálvária Kamilliánus Családok megszervezésével kapcsolatban, éspedig a családokban csak olyanok akarnak tagok lenni, akik igazán Szent Kamill szellemében gondolkodnak és gondolnak a betegekre, a legnagyobb szeretettel, önzetlenül vállalják a betegápolást.
            Ehhez kérjük a Szentlelket, segítsen és vezessen, hogy mi is, mint Szent Kamill, minden betegben és szenvedőben a szenvedő Krisztust lássuk és ezáltal üdvösségünk nagy lehetöségét.
 
Szent Kamill írásaiból:
Az elsö szerzetesek esküje a piros kereszt átvételekor
            „Mindenható Isten, Teremtőm, Irgalmasságom, Jézus Krisztus Uramnak atyja, végtelen hálával tartozom, mert jóságodból méltóztattál meghívni szent szolgálatodba. És én, szeretetedért, itt, a te isteni felséged és az egész égi udvar jelenlétében, szívem és lelkem minden szeretetével elhatározom, hogy megtartom a tisztaság, szegénység és engedelmesség fogadalmát valamint a szegény betegek, a te fiaid és az én testvéreim szolgálatát, egész életemen át, isteni kegyelmed segítségével, a legnagyobb szeretettel, amelyre képes leszek. Tehát, azért a szeretetért, amely téged arra ösztönzött, hogy elküldjed Fiadat a világba, meghalni az emberi nemért (és azt mondta, hogy azért jött, hogy tüzet hozzon, és nem akart mást, mint lángra gyújtani), kérlek, őrizd meg szeretetedtől lángra gyúlt szívem tüzét, anélkül, hogy kialudna, hogy állhatatos legyek ebben a szentséges munkában, állhatatosan, elérjem az égi dicsőséget, hogy az örökkévalóságban veled lehessek és dicsérhesselek választottaiddal együtt. Ámen”.
 
Ünnepeink:
            - 1742 április 8: Szent Kamill boldoggá avatása (XIV Benedek pápa által, aki a Kamilliánus Rendet a "Szeretet új iskolájának" nevezte).
Híreink:
            - Csíkszentdomokoson március elsö csütörtökén a születendö Kamilliánus Család jeleként meggyújtották az elsö gyertyát az imára összegyült hivek.
            - P. Gots Antal atya kolozsvári látogatására májusban kerül sor.
            - A csíkszeredai Kamilliánus Család két "sarja" döntött a kamilliánus szerzetesi élet mellett. Imáikba ajánljuk őket.

Szeretettel,
Bakó Mária Hajnalka, 4 100 Csíkszereda, Gyermek sétány 1/A/3. Tel: 0040 66 116 830

A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda