A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

5. Szám. 1998 május 13, Fatimai jelenés

Betegpasztoráció: Az Egyház küldetése: az Evangélium hirdetése és a betegek gyógyítása
 
            Az Egyház fennállásának két évezrede alatt, követve Jézust, a test, a lélek és az Irgalmas Szamaritánus példáját, aki gondozásába veszi a szenvedő embert, mindig a betegek mellett állt, hogy ápolja, ellássa, fenntartsa, vigasztalja és elkísérje. Az Úrtól kapta valóban az Evangélium hirdetésének és a betegek gyógyításánk küldetését, méltósággal és hatalommal (Vö. Lk 9,1-2), hogy az egészség világában is hozzá illően és hathatósan működjön.
            A II. Vatikáni Zsinat újból feléleszti Krisztusnak, az Alapítónak ezt a felhívását és dokumentumaiban útmutatást ad minden tagjának, élethivatásához mérten belekapcsolódni az Egyház betegek felé forduló egyetemes missziójába:
            - A püspökök lelkipásztori hivatásáról írott dokumentum, a Christus Dominus, ajánlja, hogy "atyai szeretettel karolják fel a szegényeket és a betegeket" (CD, 30).
            - A papi szolgálatról és életről írott határozat, a Presbyterorum Ordinis kéri a papokat, hogy "a betegekre és a haldoklókra legyen igen nagy gondjuk, látogassák meg és erősítsék őket a krisztusi hitben, reményben és szeretetben" (PO, 6).
            - A Perfectae Caritatis, szerzetesi élet, korszerű megújításáról írott határozat megmutatja: "Amiként Krisztus bejárt minden várost és falut és meggyógyított minden betegséget és minden bajt, annak jeléül, hogy közeledik Isten országa, úgy az Egyház is ott van gyermekei által minden rendű és rangú ember mellett, különösen pedig a szegények és elnyomottak mellett, és szívesen hoz áldozatot értük" (PC, 12).
            - Az Apostolicam Actuositatem, a világi hívek apostolkodásáról írott határozat a szeretet cselekedeteire buzdít: "Az Egyház különös megbecsülésben részesíti a könyörülő jóságot a szűkölködök és a betegek iránt, továbbá a kölcsönös segítség műveit, amelyek az emberi ínség enyhítésére szolgálnak... a keresztény szeretet keresse meg őket, és odaadó gondoskodással enyhítse a bajt..." (AA, 8).
 
            1981 november 29-én egy beszédében mondta a Szentatya:
            "Szükség van egy egységes Betegpasztorációs terv kidolgozására, elrendelve az egész keresztény közösségnek az apostolkodás ezen formáját. Az egész keresztény közösségnek fel kell vállalni a betegeket. Nem lehet csak néhányakat küldeni erre a szolgálatra. Az Egyházmegyének éreznie kell, hogy a szenvedés és a fájdalom probémája életbevágó témaköre, mert mélységes egységben van Krisztus keresztjének misztériumával, a megváltás és az üdvösség titkával.
            Az egyházmegyei pasztorációs tervben a betegek, idősek, mozgássérültek és minden szenvedő iránti figyelem nem lehet egy mellékes, hanem fő szempont".


Szent Kamill élete és műve
            Szent Kamill alakja történelmileg a katolikus Restauráció időszakába ékelődik be, felzárkózva ezzel a kor szentjei közé, akik hozzájárultak az Egyház megújításához.
            Lelliszi Kamill az olaszországi Bucchianico-ban született, Abruzzo tartományban 1550 május 25-én. Édesanyja Compellis Kamilla meghal, amikor Kamill alig tizenhárom éves. Édesapja, János, V Károly seregének kapitánya. Ö tanította meg Kamillt a fegyverforgatásra. Később a játék szenvedélye megismertette a fiatal Kamillal a nyomorúságot.
            1575 február másodikán egy mély meggondolás megváltoztatja az életét: megtér. Egy döntő és személyes tapasztalatról van szó, melyet Kamill megélt Istenben; ez az esemény megbélyegzi örökre az életét és egy felejthetetlen emléket hagy lelkében. Megtérése után születik meg benne annak vágya, hogy ferences legyen, de a jobb lábán lévő gyógyíthatatlan sebe miatt el kell hagynia a kolostori közösséget, ahol felvételét kérte. Háromszor fekszik be kezelésre a római Szent Jakab kórházba a lába miatt, és mint önkéntes ápoló dolgozik ott, később, mint házmester. A hatalmas nyomort, a megfelelőtlen felszerelések és legfőképpen az ápoló személyzet minősíthetetlensége megindítják a szívét, egy "Kegyes és Jó Emberek Kongregációjának" megalapítására, akiknek a betegek testi-lelki, azaz globális ápolása lenne a különleges hivatása.
            Rövid felkészülés után, 1584 május 26-án szentelik pappá, hogy a betegek lelki ápolója is lehessen.
            A rossz ténye mindenekelőtt a szeretehiányból áll és kijavítani csak úgy lehet, ha ezt az űrt valaki betölti. A szeretet, amelyre az anyai gyöngédség és érzékenység jellemző, az egyetlen erő mely képes megoldani a betegápolás problémáját, ahol a személyes kapcsolat elengedhetetlen és az önérdek-nélküliség a szolgálat hitelességének a garanciája.
            Nehézségeiben, Isten válaszol a Keresztrefeszített által, aki bátorítja a megkezdett feladat folytatására; ez a közbelépés, az Úr Jézus Krisztus részéről, Kamill életének és munkásságának alapállása: felemésztette magát betegeiért.
            1614 július 14-én belép Urának országába, akit szeretett és szolgált a szegények és szenvedők személyében.
            1742-ben XIV Benedek pápa avatja boldoggá, 1746-ban a szentek közé sorolja és kijelenti róla. hogy "a szeretet új iskolájának megalapítója" volt. 1886-ban XIII. Leó pápa a betegek és a világ összes kórháza védőszentjének hirdeti meg. 1930-ban XI. Piusz pápa a betegápoló személyzet védőszentjének mondja ki. 1974-ben VI. Pál pápa "az olasz katonai egészségügy patrónusának" hirdeti ki.
 
Híreink:
            - 1998 március 13-án Dr. Jakubinyi György érsek aláírta a gyulafehérvári Egyházmegye területén dolgozó Erdélyi Világi Kamilliánus Családok Közösségének működési engedélyét és atyai szeretetéről biztosít: "Isten áldását kérve áldozatos, szép munkájukhoz - küldöm főpásztori áldásomat."
            - május 5: egy éve annak, hogy Rómában boldoggá avatták az első kamilliánus szerzetest, Enrico Rebuschinit;
            - május 9: Kamilliánus Családok találkozója Budapesten;
            - május 16: a csíkszentdomokosi Kamilliánusok találkozója; 19-én a csíkszeredai Kamilliánus Családé;
            - május 25: a kamilliánus vértanuk (300) ünnepe


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda