A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

2. Szám. 1998 január-február 11, Lourdesi jelenés, a Betegek Világnapja.

A Betegek Világnapja

Tudott dolog, hogy az Egyház mindig élénk érdeklödést mutatott a szenvedök iránt. Nem tett mást valójában, mint követte Alapítójának és Mesterének sokatmondó példáját.

II. János Pál Pápa, a Salvifici Doloris 1984 február 11- én kelt Apostoli Levelében egy új ébredés kezdetét jelzi, az Evangélium és az Egyház gyökereihez való visszatérésnek tudatosodását, amely mindig összekötötte az Isten szeretetét a felebarát szolgálatával. Ez az elszakíthatatlan összefüggés az utóbbi idökben részben elhanyagolódott, nem volt megfelelöen az Egyház gyakorlati életének fényébe állítva.

De II. János Pál Pápa érzékenysége, az ö folytonos betegek iránti szolgálatkészsége és gondoskodása, - megválasztása első napjától - az ellene elkövetett merénylet, amely arra itélte, hogy hónapokat töltsön kórházban, az emberi szenvedésröl szóló elsö Enciklika megjelenése egy sürgető szükségletet robbantott ki, mely új szemmel és más érzékenységgel látja a betegek és a fájdalom széles világát.

Egy évvel késöbb, a Dolentium Hominum 1985 február 11-én kelt Apostoli Levél viszont, melyet örömteli optimizmus fogadott, megalapozta a betegápolók Pápai Bizottságát, melynek tevékenysége elindított egy sor kezdeményezést, találkozókat, tanulmányokat, kiadványokat az Egyház életének egyik fontos területén: az eredeti karizmához, a betegek gyógyításához és az Evangélium hirdetéséhez való hűséget.

1994 február 11-én kerül sor a Betegek Világnapjának meghíretésére Rómában. Az elmúlt évek során különbözö témákat érintettek a betegek érdekében. Idén A keresztény közösség, mint a betegek üdvösségének és reményének helye a választott téma, amelybe mi is belekapcsolódunk.

Jézus a közösségre bízta betegeit. Az a tény, hogy a keresztény közösségek felvállalják és gyógyítják azokat az embereket, akiket a társadalom visszautasított: elhagyottak, betegek, koldusok, annak a jele, hogy a történelem nem maradt részvétlen és Isten szerete melyet az Egyház hírdet, visszatér, hogy boldog szövetségre keljen a Jerikó utcáján megsebzett és magára hagyott ember legodaadóbb szolgálatával.

Ahhoz, hogy az életszentség útján tudjunk járni, szükségünk van egy közösséghez tartozni. A család minden ember kezdeti közössége, egy "kis Egyház" ahol kibontakozik és felkészül az életre: az emberiség nagy családjának tagjává válik. Olyanná lesz, amilyenné a keresztény közösség formálja. Tehát a krisztusi életforma a keresztények joga és kötelessége, felelősségvállalás.

A Kamilliánus Család tehetségének arányában ezekhez az emberekhez hordozza el az Evangélium üzenetét, akiket testben vagy lélekben megsebzett az élet és magára hagyott a társadalom. Az isteni Irgalmas Szamaritánus szellemében, Szent Kamill példája nyomán alkot közösséget velük és éli meg már itt és most Isten Országának örömhírét és reményét.

A Kamilliánus Család

A Kamilliánus Család legföbb célja az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek gyakorlása és annak tanuságtétele a betegápolás területén Szent Kamill példája és tanítása szerint.

A Kamilliánus Család sajátos törekvése:

1. Az egyházi közösség valamint az egészségügyi és szocális helyzetek érzékenységének felkeltése a beteg elfogadására, mint tiszteletre méltó személy, egy eredeti értékekkel átitatott szolgálat előmozdításával, a keresztény etikával megegyezö alapelvek szerint.

2. Fejleszteni a testvérséget és kifejezni azt kölcsönös anyagi és lelki segítségben, olyan formában, hogy minden családtag találjon támaszra, különösen a nehéz helyzetekben.

3. Közremüködni a Kamilliánus Rend - karitativ és pasztorációs - evangelizációs terveiben.

4. Elköteleződni a betegek lelki és pasztorációs szolgálatára és figyelemmel követésére a plébánián, egészségügyi intézményeknél és otthonaikban.

5. Értékesíteni az imádságot, mint az apostolkodás hatásos eszközét, és mint segítséget a szenvedés nehéz idöszakának hittel való megélésében.

6. Elismerni és fejleszteni a beteg evangelizációs szerepét az egyházi közösségben.

Szent Kamill írásaiból:

Boldogságok a Betegek Szolgái részére

- Boldog és szerencsés a Betegek Szolgája, aki életét erre a szent szolgálatra szenteli, beleadja magát egészen a szeretetbe.

- Szerencsések vagytok, ha a mi Urunk Jézus Krisztus szegényeiért haltok meg, mert az Ö társaságát fogjátok élvezni az örök életen át.

- Boldogok és szerencsések a Betegek Szolgái, akik a kórházakban végzett szeretet-szolgálat által megízlelik ezen szent likör ízének a finomságát.

- Nagyobb kitüntetése nem lehet a Betegek Szolgáinak, mint meghalni a szegények között.

- Boldogok vagytok, Boldogok vagytok, akiknek megadatott a jó alkalom, hogy Istent a betegek ágyánál szolgáljátok.

- Boldogok vagytok atyáim és testvéreim, akik a kórházak szent szőlőjébe mentek dolgozni.

- Ó, szerencsések és boldogok a Betegek Szolgái, akik felismerik hivatásuk nagyságát.

- Boldogok, akik szent célokat tűznek ki Intézményünkben.

- Boldogok vagytok Testvérek, és köszönjétek meg Istennek, hogy nektek jutott a betegek szeretetének fő eledele, amiért bíztosak lehettek, hogy megszerzitek az eget.

- Boldogok vagytok, ha Isten ítélőszéke elé ezen szegény betegek egy könnycseppje, egy sóhaja, égy áldása fog majd elkísérni.

- Boldog, aki ráfigyel a szükségben szenvedöre, a szegényre, mert a balszerencse napján Isten megszabadítja öt.

Ünnepeink:

- (1575) február 2: Szent Kamill megtérése;

- február 11: a Betegek Világnapja;


Szeretettel,
Bakó Mária Hajnalka, 4 100 Csíkszereda, Gyermek sétány 1/A/3. Tel: 0040 66 116 830

A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda