A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

11. Szám. 1998 november, Mindenszentek hava

Meghallja Isten hívását
 
Miután bejárta érlelődésének hosszú és fáradságos útját, Kamill maga foglalja össze belső fejlődését: "Ha már a Jó Isten nem akart engem kapucinusnak, sem abban a vezeklő állapotban, ahol meghalni nagyon vágyakoztam, annak a jele tehát, hogy itt akar engem a szegény betegei szolgálatában". Annak szüksége, hogy Ő maga gondozva legyen, átalakul szereteszolgálattá: nem gondolt annyira, arra, hogy kezelje a saját betegségeit, mint amennyire szívén viselte a másokét.
Íme, ebben áll Szent Kamill személyes karizmája. Felfedezte, hogy a betegek Istenből vannak, az övéi, Isten szemefénye és szíve mindenik. Segíteni és kezelni őket, annyit jelent, hogy Istent szolgálni, ezért beleadott észt, szívet, erőt és időt az ö szolgálatukba.
 
Alapításra gondol
Az alapvető felismerés, ami által a Betegek Szolgái születni fognak így van megörökítve első életrajzírója, Sanzio Cicatelli által: "Késő este (ami éjfél is lehetett) ült a kórház közepén magába mélyedve, a következő gondolata támadt. Azt a kellemetlenséget nem lehetett volna jobban orvosolni, mint kiszabadítani a betegeket, azoknak a mészárosoknak a kezéből, és cserében létrehozni számukra egy kegyes és jó emberekből álló társaságot, akik nem kereskedésből, hanem önkéntesen és Isten szeretetéért szolgálják őket, olyan szeretettel és szeretereméltósággal, amilyennel csak az édesanyák tudják ápolni beteg gyermekeiket".
Az a felismerés, ami Kamillban megszületett, a "jó emberek" társaságának megalapítására belső fejlődésének eredménye, és ugyanakkor egy kiindulópont is: egy fejlődési folyamatnak a kezdetét jelenti, amely mindannak a fokozatos megvalósulásához vezet, ami elkíséri, egészen az alapításig, majd a következő lépésekben az egyházi jóváhagyásig és a végleges éréséig.
 
A Keresztrefeszített csodálatos közbelépése
Az első csoportot öt taggal szervezte, «Isten tiszta szeretetétől vezetett» emberekből, de az «újdonságot» a kórház vezetősége nem fogadta el, akárcsak Néri Szent Fülöp, Kamill gyóntatója. Első reakciója az elkeseredés volt; el akarta hagyni azt a helyet és elmenni máshova.
Ebben az útirányban a Keresztrefeszített csodálatos közbelépése játszik fontos szerepet. Két alkalommal bátorítja Kamillt, mondván:
"Ne félj te kishitű, menj előre, mert és megsegítelek, és veled leszek, és nagy termést hozok ebből a tilalomból". Majd később: "Miért szomorkodol kishitű? Folytasd, amit elkezdtél, én megsegítelek, mert ez az én művem és nem a tied!"


Bemutatkoznak a csíkszentdomokosi Kamilliánus Családok
 
Az 1997 szeptemberi betegek lelkigyakorlata rendkívüli kezdeményezést eredményezett a résztvevő "család nagymamája, Emerka néni" szívében: elhatározta, hogy Isten segítségével haza viszi Csíkszentdomokosra a kamilliánus lelkiséget. Megbeszélte a plébános úrral, hogy segítse és adja áldását erre a kezdeményezésre.
1997 novemberében kezdődtek a havonkénti találkozások, a plébánia hittantermében, amikor szándékunkat Márton Áron püspök úr oltalmába ajánltuk. Találkozásaink lassan átalakultak kamilliánus család-felészítökké. Ahogy az már az apostolokkal is megesett, János fiatalabb volt Péternél, ezért gyorsabban szaladt a feltámadásról megbizonyosodni, így Csíkszentdomokoson is Isten szőlőjébe fiatalok is érkeztek, akik egyesítve saját szenvedéseiket azzal a lelkesedéssel, hogy másokon segítsenek, egymás után alakították meg az imacsoportokat a község különböző részein.
1998 március ötödikén, első csütörtökön gyúlt meg az első gyertya, magánháznál, a Márton püspök úr családjában, érdekes módon, egy fogadóban. A cél az volt, hogy élet szülessen. Jézus Urunk barlangban köszöntötte ránk a világ világosságát.
1998 július 26-án hat Családot avathattunk, "Mária, a betegek Gyógyítója", "Jézus Szíve", "Szent Kamill", "Szent Antal", "Kicsi Szent Antal", "Szent Anna", amelyekről el lehet mondani, hogy Isten magvetése, a Szentlélek serkentette szárba és segítette növekedésüket.
Minden csütörtökön összegyűlnek közösen imádkozni, akár egyik családtagnál, akár felkeresik a plébánia valamelyik betegét. Imáikban összefonódik a rózsafüzér, a népi áhítat és Szent Kamill lelkiségének betegekért végzett imája.
A "Szent Kamill" Család 1998 március 5-én indult. Személyesen ismerik egymás életének örömeit és próbatételeit, ezért így vallanak: "Nem utolsó sorban a saját magunk lelki, fizikai betegségeinkért is könyörgünk. Minden csütörtöki imaóra keretében külön kérjük a mi Urunk közbenjárását és kegyelmét, a Szentatyáért, a papokért, a szerzetesekért, a szülőkért, hogy vallásos, erkölcsi életpéldájuk gyümölcse gyermekeik hivatásérzetét táplálhassa.
Ha súlyos betegünk van, arra összpontosítunk, Szent Kamill, valamint a Szűzanya közbenjárásáért imádkozva nemcsak a másik problémája rendeződik, de felismerhető a Szentlélek közreműködése, miszerint egy lángként égünk.
Mindnyájan sóvárogva próbáljuk gyógyítani magunkat - lelkünket tisztogatni a Szentlélek kegyelme által. Az a ragaszkodás, reménység, ami a már meggyújtott lángunkat táplálja, mindenikünk szeméből kiárad, az igyekezet, ami a kapott kegyelem által mondhatni viselkedésünkből is fellelhető, megnyugtató. Igen, ezt akarjuk. Saját magunkért is felelősek vagyunk, ami életünk, szeretetünk kell újabb sötétségekben világosság legyen.
Tudjuk, hogy tettek nélkül nincs szolgálat. Saját életünk átalakulása változtathatja meg környezetünket, és ehhez Isten akaratát kell teljesítenünk teljes meggyőződésből. Meg kell értenünk, hogy Isten úgy szeret, amilyenek vagyunk, és ha hisszük is, amit teszünk, rájövünk, hogy Isten velünk van, mert a szeretet segít." (Folytatjuk)

 

Híreink:

* A Kamilliánus Rend leközölte az 1997-es Betegek lelkigyakorlata beszámolóját.

* Nov. 26 d.u. 4: csíkszeredai kamilliánus találkozó.A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda