A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

VIII. évf, 76 szám. 2004  - november

Kórházpasztoráció – az imaóra programja - hálaadás

 

A rózsafüzér, amit „elmélkedett Evangéliumnak” is neveznek, lehetőséget nyújt az imában való elmélyülésre, az Evangélium személyes megélésére. Az imádkozó lélek belekapcsolódhatik az Úr Jézus életének valamelyik állomásába, felismerheti magát benne. Eggyé válhat az Evangéliummal Mária által. A rózsafüzér, és az azt követő ének után, rendszerint felolvasok a kamilliánusoknak, és betegeknek készült Imakönyvből. Ez a gyakorlati életben segít megszilárdítani bennünk keresztény élethivatásunkat. A felolvasott ima rendszerint az adott helyzetnek megfelelő, a betegek igényei szerint, amit mindig egy ének követ. A betegek gyakran megosztják élményeiket a felolvasott szöveggel kapcsolatban.

Hálaadás: Az imaórát hálaadó imákkal fejezzük be. Ez elengedhetetlen része imaprogramunknak, mert a hála az Isten felé vezető út kikovácsolója. A hálátlan ember eltávolodik a Szeretet forrásától, Istentől, könnyen az önzés áldozatává eshetik. A betegek életében fontos odafigyelni erre a nem éppen szembetűnő jelenségre, mert a betegség kiszolgáltatottá teszi az embert, de kiszolgálttá is. Azért, hogy az egyensúly ne bomoljon fel kiszolgáltatottság és kiszolgáltság között, a hálával, mint összekötő kapoccsal kötjük össze, és tesszük értékessé az amúgy ellentmondásosnak látszó élethelyzetet. Hála nélkül a kiszolgáltatottság visszautasításba torkollhat és a kiszolgáltság önzésbe.

A hálaadó imákat jótevőinkkel kezdjük. Itt mindig én teszek tanúságot, mert nem múlik el nap anélkül, hogy valaki jót ne tenne velem. Ezt rendszerint el is mondom betegeimnek, hogy bátorságot nyerjenek, és ők is elmondják azt, amit velük tesznek jótevőik

A betegek legkézenfekvőbb jótevőiért imádkozunk, az ápolókért, mert ők is emberek, akiken sokszor látszik a fáradtság, mivel gyereket nevelnek, idős szülőt gondoznak, vagy nem könnyű családi életük van, és nehézségekkel küzdenek. Tudni kell, hogy kórházaink kevés személyzettel dolgoznak, így nagyon sok munka jut arra, aki meri vállalni a betegápolást. Ilyenek orvosaink is, merem mondani, hogy a modern világ mártírjai, akik emberfeletti erőfeszítéssel küzdenek a nagyon egyszerű körülmények között az élet megmentéséért.

Papjainkért is imádkozunk, mert ők bátorítanak a hit útján az erkölcsös, keresztény élet nem mindig egyszerű útvesztőiben. Jótevőinket, ápolóinkat, orvosainkat és papjainkat a Szűzanya oltalmába ajánljuk, és azt kérjük, hogy úgy szeresse és segítse őket, ahogy az Úr Jézust szerette és segítette. A „Most segíts meg Mária” imát ajánljuk értük.

Világunkra is figyelünk, ahol sok a háború, a természeti csapás. 2001 szeptember 12 óta minden alkalommal kérjük a Szűzanya oltalmát, hogy védjen meg bennünket ezektől. A Szűzanyától kérjük, hogy hívjon a betegápolásba igazi édesanyai szívvel megáldott, jó betegápolókat, olyanokat, amilyeneket Szent Kamill megálmodott. Misszionáriusainkért is könyörgünk. A „Szűz szülője Istennek” imával ajánljuk mindannyiunkat a Szűzanya oltalmába.

Ezután halottainkért imádkozunk, valamint azokért a testvéreinkért, akik imáinkba ajánlják magukat. Itt mindig megmondom betegeimnek, hogy sokan kérik imáinkat, és arról is beszélünk, hogy a betegek imája nem más, mint felajánlott szenvedés. Ez az a pont, ahol a betegek konkrétan megtapasztalják szenvedésük értékét, amikor valakinek szolgálhatnak, szeretetből, az imádság nevében, Jézus Krisztus szenvedésével egyesülve. Miatyánkot és Üdvözlégyet végzünk értük.

A másfél órán át tartó imaóra programját esti ima zárja. Ez rendszerint az „Óh, édes Istenem, hálát rebeg lelkem”, amit az összefoglaló ima, az „Uram, hallgasd meg a mi könyörgéseinket” követ.

Keresztvetéssel, ami a legegyszerűbb imádságunk fejezzük be áhítatunkat. A betegek által választott énekkel, vagy énekekkel szépítjük még meg együttlétünket.

Jacques Simpore, a Világi Kamilliánus Családok nemzetközi elnöke októberi gondolataiban a Burkina Fasó-i P. Edgar Yameogot idézi. A szerző az evangélium alapján az Úr Jézusra hivatkozik, aki elküldte tanítványait az egész világra, hogy gyógyítsák a betegeket: „Menjetek el az egész világra hirdessétek az evangéliumot és gyógyítsátok a betegeket”. A feltámadt Jézus, miután megerősítette tanítványait a hitben, ünnepélyesen visszaadja nekik saját missziójának folytatását, a betegek ápolásához kötött evangélium hirdetését. Ily módon megmutatják, hogy ápolni a betegeket az egészség/üdvösség evangéliumának hirdetőivé válnak. A szerző továbbá Jézus messiási küldetésének két fontos összetevőjétől beszél: gyógyítani és tanítani. Az apostolok által végzett gyógyítások és tanítások, igehirdetésük szerves részét képezte (Ap. Csel. 3), a tanítványok számára természetes küldetéssé vált.

Szent Kamill életével valósította meg ezt az evangéliumi feladatot.

Burkina Fasóban az első betegápoló központokat az Egyház hozta létre, mint az evangelizálás előkészítő helyeit, amelyet mint az éltető esőt fogadtak az emberek.

A Kamilliánus Családnak ugyanezt kell tennie: a prófétai jelentőséggel bíró konkrét cselekedeteket kell megvalósítania, amelyek segítenek felderíteni Jézus szándékait: „Azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen” (Jn 10,10).

Péter: Élt mindössze hat hetet. Gyors lefolyású, súlyos betegség végzett vele. Sok órát tölthettünk együtt. Értettük egymást. A kicsi testben nagy lélek lakott. Megadatott nekem az a kegyelem, hogy megkeresztelhettem: Péter… Egy hétig még harcoltunk a halállal az életéért. Átadtam az Úr Jézusnak. Vártunk. Letelt az idő. Elbúcsúztunk. Megköszöntem neki, hogy engem választott és kértem: „ha országodba jutsz, ne feledkezzél meg rólam”. Kezemből repült át…


Híreink:

* November hónapban elhunyt szeretteinkről emlékezünk meg.

* November 16: Salus Infirmorum, a Betegek Egészsége/Üdvössége ünnepe.

* Pietro Magliozzi, volt osztálytársam a római Camillianumban (Nemzetközi Betegpasztorációs Teológia), aki orvos és kamilliánus pap egyszemélyben, október 28-én elfoglalta misszióját Csillében. Ezen túl, kettőjük miszziójáért imádkozunk, a Pietroéért és a Francis Scott Binetéért.

* Bodecki Zbigniew lengyel kamilliánus atya, aki Magyarországon élt sokáig, és akinek imagyűjteményét Imakönyvünkbe felhasználhattuk, hazaköltözött a mennyei Atyához. Tiszteletünket a budapesti Szikla templom lengyel kápolnájában elhelyezett virággal róhattuk le Mindenszentek napján.

* Hálás szívvel mondok köszönetet Köllő Annamáriának és Mihály Rozáliának, akik babaruhával és játékkal ajándékozták meg kórházi gyerekeinket.

* november 25: kamilliánus találkozó a Régi Kórházban, a bőrgyógyászaton, d.u. fél 4-től.

Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27,
Tel/Fax: 0040 266 316-830 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@nextra.ro


<< decemberi ÜZENET
októberi ÜZENET >>