A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

VIII. évf, 69 szám. 2004  - február

XII. Betegek Világnapja: A szolidaritás hatalma a gyógyításban

Február 11, Lourdes-i jelenés napja, a Betegek Világnapjának ünnepe. Idén immár tizenkettedik alkalommal kerül sor hivatalosan is megünnepelni ezt a sznvedőknek kijáró alkalmat. Az Olasz Püspökkari Konferencia Betegpasztorációs Szakosztálya, Don Sergio Pintor igazgató előszavával, a kamilliánus nővérek kiadásában az idén is kidolgozta a jeles nap tematikáját: A szolidaritás hatalma a gyógyításban.

A bevezetőben a szolidaritásról beszél, mint az idők jeleinek nemes és lenyügöző kifejezésről, amely az emberi szívben azonnal szimpátiát, összhangot teremt. Ugyanakkor ki van téve a félreérthetőség veszélyének, mivel jelen van a poitikai nyelvben, ahol, nem azt az értékrendet jelenti, amit képviselni hivatott. Az Egyház feladatának tekinti e nemes kifejezésnek tettekben megnyilvánuló jelentését a maga teljességében megvédeni, azáltal, hogy az Evangélium tanítása szerint mutatja  be annak üzenetét.

1. A jerikói úton. Az az út, amely Jeruzsálemből Jerikóba vezet, immár a keresztény közösség életének szimbólumává vált. Az Irgalamas Szamaritánus példabeszéde a szolidaritás jelképe. A felhívás, hogy “Menj és te is hasonlóképpen cselekedjél”, ami az Evangélium lelke és vezérlő központja, állandóan megújítja a szeretet új parancsának mondanivalóját. Mindenkihez személyes kérdést intéz: ki az én felebarátom? A válasz is személyes: lehet hamis vallásosság álruhájába öltöztetett önzés, sietség, a magamentegetőzésnek megannyi formája, de egy bíztos: a szamaritánus ismeretlen űgyintéző volt, aki nem keresett magyarázatot, ő a szíve szerint cselekedett.

2. Az Egyház mai olvasata. A szolidaritáshoz világos magyarázatot II. János Pál pápa, Sollecitudo rei socialis enciklikája ad, amelynek egyetemes jellegü tanítása van. A szolidaritás a Pápa szerint több mint a meghatódottság nemes érzése, a szolidaritás cselekedet, a közösség javát célzó szolgálat felvállalása, ahol mindenki felelős mindekiért (n. 38). Kain felelőtlen válaszára, hogy “Vajon, őrizője vagyok-e én a testvéremnek?”,  a keresztény felelősségtudattal adott válasz: őrzője, barátja, óvója, védelmezője vagyok másoknak., mert mindaz ami emberi, egyúttal keresztény is, a két síkon azonos értékek vannak. Az Úr Jézus maga volt az első, aki erről tanuságot tett az egész emberiség előtt.

3. A szolidaritás teológiája. A szolidaritás Isten tulajdonsága. A Szentháromság belső élete ad rá magyarázatot Jézus Krisztus által, aki kinyílatkoztatta Őt az emberiségnek. Szentháromság egyet jelent a szeretettel, a kölcsönösséggel, a szolidaritással, a tevékenységgel. Nem az ember alkotja meg, hanem az ember tükrözi vissza  Isten kegyelmének hatása alatt. Az emberek között a szolidaritás mindig a résztvétellel születik és  mindig felülről jön, forrását mindig Istenből meríti. Ilyen az Irgalamas Szamaritánus alakja, akiben  megmozdul az együttérzés mély erzése és cselekedni kezd, inkább anyaként, mint apaként. „Irgalmas Szamaritánus minden ember, aki megáll mások szenvedése láttán, bárki is legyen az. Ez a megállás nem kiváncsiságot, hanem szolgálatkészséget jelent (Salvifici doloris, 28).

4. Isten megjelenítői. Az új ember, a keresztény arra hivatott, hogy Istent megjelenítse, az írgalmasságban, a tökéletességben, mintha a tökéletesség az írgalmasságban állna. A szeretet olyan kifejezések összessége, amely úgy tűnik, nem fogy ki: ragaszkodás, gyöngédség, simogatás, önzetlenség, kölcsönösség, szolidaritás, írgalom...

5. A szolidaritás változatai. A szükségletek széles skálája a mai társadalomban mindenki szeme előtt áll. Léteznek régi és új szegénységek, ismertek és ismeretlenek, közeliek és távoliak. A szegénység olyan kifejezés, ami magyarázatra szorul. Bibliai értelemben a szegény a tudatlant, az elerőtlenedettet, a hang nélkülit, a lenézettet jelenti. A szolidariásnak manapság talán a betegek ápolása és bátorítása a legidőszerübb formája.

6. A találkozás stílusa. A szolidaritás: befogadás, találkozás, kölcsönösség, együttlét. Keresztény értelemben két személy találkozásának misztériuma, ami meghaladja a megértés képességét. Olyan belső személyes űgy, amely a szív érzelmi világát illeti, nem az értelemét. Előbb belső, mint kűlső sugallat, megmozdulás, szenvdély, szimpátia a szó legnemesebb értelmében. Ezért soha nem lehet leírni kimerítően. A meghallgatás művészete, csak kevesek sajátja, különösen a betegek esetében. Itt semmit sem lehet rögtönözni, mert mint az igazi barátság, a ráfigyelés csak egyenlő felek közt lehetséges.

7. Az ingyenesség dícsérete. Szolidaritás és ingyenesség ikertestvérek. Nem a bírtoklásért, hanem a szolgálatért van, nem önmagáért, hanem másokért. A keresztény pedig az ingyenesség szabadságában él, mert az ingyenesség a szeretet leglényegesebb jellemzője. Nélküle az agape (odaadó szeretet) lesűllyed eros-ba (érzékiségbe), a gondoskodó szeretet pedig haszonlesésbe.

8. A remény szolgálata. Egy reményben fösvénykedő társadalomban, mint amilyenben élünk, szükség van arra, hogy a keresztény közösség Szent Pál szavával adja az emberek tudtára, hogy  ő a remény letéteményese. Az olasz Egyház a harmadik évezred első tízedét a reménynek szentelte. A remény a lélek lélegzetvétele. A jövő azoké, akik a leghitelesebben át tudták adni az embereknek a remény üzenetét.

Mária, a szolidaritás mintaképe és a reménység jele. Ő mutat rá és jár közbe értünk, ha „elfogyott a borunk”, ha nincs erőnk harcolni a bajokkal és szenvedésekkel. Ezért Ő keresztény reménységünk jele az egész emberiség számára.

A Lourdes-i szentély a XII. Betegek Világnapja megünneplésének helye a megélt szolidaritás helye és szimbóluma (betegek, betegápolók önkéntesek között), Mária, az ő édesanyai szolidaritása jegyében, amely reményt és örömet hoz. Ez az üzenete számunkra is, hogy megéljük ezt a valóságot minden helyzetben, amikor egy beteg és szenvedő ember arra kér, hogy felebarátja legyünk és felismerjük őt Isten szemével.

Hírek:

  • Hálás szívvel köszönöm a római Camillianumnak, hogy idén is elküldte a Betegek Világnapja tematikáját. Megköszönöm volt igazgatómnak, Giuseppe Cinànak, hogy megújította velünk közremüködési igényét.
  • Örömmel vettük tudomásul, hogy a Szent Kamill szülővárosában, Bucchianico-ban, immár negyedik éve működő „Szent Orbán” világi Kamilliánus Család lelki vezetését Dr. Pietro Magliozzi kamilliánus atya vállalta fel. Isten áldása kísérje életüket, munkásságukat, hogy lelki errőforrás legyenek mindannyiunk számára.
  • A helyi TV február 1-i adásában közvetítette a Kamilliánus Család első találkozóját, amit 2004 január 25-én készítettek a csíkszeredai Régi Kórházban a betegek szentmiséjén.
  • Február 11: a Betegek Világnapja, megemlékezés a Megyei Nagykórházban.
Február 25 szerda: kamilliánus találkozó a Megyei Nagykórházban a betegekkel.

Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27,
Tel/Fax: 0040 266 316-830 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@nextra.ro


januári ÜZENET >>
A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda