A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

IV. évf, 26. Szám. 2000 - Szentév, április

BETEGPASZTORACIÓ: A VILÁGI KAMILLIÁNUS CSALÁDOK ÁLTALÁNOS

ALAPSZABÁLYZATA

 

D. SZERVEZÉS (a márciusi szám folytatása)

 

Helyi szinten

- A VKCs, helyi szinten meghatározott számú személyekből áll, a provinciális Alapszabályzatok szerint;

- az Elnök vezeti, az Alelnök, a Titkár és a Pénztáros segítségével. A helyi Család választja meg őket, a provinciális vagy delegációs Elnökség jóváhagyásával;

A vezetők feladata:

- közölni az Egyházmegye elöljárójával a VKCs-ok létezését, és engedélyét kérni, ha saját intézmény (épület, központ) létrehozására kerül sor;

- meghatározni a találkozások és programok (imádság, hírközlés, képzési és együttléti napok...) gyakoriságát;

- megfontolni az elvégzendő feladatokat;

- segíteni a VKCs. tagjai közötti kapcsolatokat;

- kidolgozni a provinciális Elnökség számára az évi jelentést;

E. A felvétel módja és kritériumai

Ahhoz, hogy valaki felvételt nyerjen a VKCs-ba, szükség van:

- egy kezdeti egyéni és közösségi felkészülési időre a helyi Kamilliánus Család vezetőivel, vagy ezek megbízottjaival;

- a helyi VKCs. vezetőjéhez címzett kérvényre;

- a helyi alapszabályzatok által meghatározott képzési időre;

- lehetőleg egy nyilvános liturgikus cselekmény során vállat elköteleződésre;

Az erdélyi Világi Kamilliánus Családok Egyházmegyei Hatósági engedélyt kértek tevékenységükhöz, amelyet Dr. Jakubinyi György érsek 1998 március 13-án írt alá. A Főegyházmegyei Hivatalba való beiktatásuk, száma 476/1998. Ezzel a Világi Kamilliánus Családok Közössége elismert lelkiségi mozgalomként szerepel a gyulafehérvári Egyházmegyében.

A provinciális szintű alapszabályzatok kidolgozása világviszonylatban folyamatban van. Erdélyben, az 1998-ban ideiglenesen összeállított "Életminta" és a jelenleg részleteiben (olasz eredetiből fordítva) megjelenő Általános Alapszabályzat ad eligazítást a jövendő helyi alapszabályzat kidolgozásához.

Ezért ismételten kérek minden Családot, ne sajnálja a fáradságot, írja össze észrevételeit, meglátásait, hogy közös erővel alkossuk meg azt az Alapszabályzatot, amely szerint valóban elkötelezhetjük magunkat Krisztus és Egyháza szolgálatára. Megértésüket, kitartásukat a magam és a többi Kamilliánus Család nevében is hálásan köszönöm.


Húsvéti gyakorlat

Jézus feltámadását nemcsak egy elszigetelt, csupán rá vonatkoztatható eseményként kell felfogni, hanem úgy is, mint az emberi lét alapvető szerkezetének módosulását, ami lehetővé tesz és elindít egy új gyakorlatot a régi világban (Vö. 2 Kor 5, 17; Gal 6, 15). Ezt az új gyakorlatot három egymással szoros összefüggésben lévő cselekedet fémjelzi: a hit, a remény és a szeretet.

Tudjuk, hogy Jézus Krisztus tanítványát feltétlen hite miatt, minden élethelyzetben (még a bűnben és a halálban is) a feltámasztó Isten elfogadja, szereti és megőrzi. Ezért megszabadul attól a félelemtől, ami vég nélküli önigazolásra sarkallja, elgépiesíti, és ez által gúzsba köti. A remény ad biztonságot a Jézussal való életre az Atya oldalán, szembe tud nézni saját halálával, és elő tudja készíteni itt és most az Úr útját és országát - elkeseredés, megadás és baljóslás, de ugyanakkor önhittség nélkül és anélkül, hogy túl sokat várna el magától. Az ilyen ember keresi annak lehetőségét, hogy határozottan Jézus szerint éljen, azaz személyes és politikai szeretettel mások életének szolgálatában álljon. Jó megelőzni egy lehetséges félreértést: nem a hívők, és közösségek gyakorlata mondja el a Feltámadott jelenét és feltámadásának igazságát. A feltámadás valósága és a feltámadt Keresztrefeszített jelenléte jóval megelőz minket és következésképpen ellenünk is szól. A hitből fakadó gyakorlat nem idézi elő a húsvéti hit valóságát, hanem feltételezi azt. Nem feltételként, hanem Jézus feltámadásának igazsága következményeként. A húsvéti gyakorlat, bármennyire is meggyőző legyen, nem tudja kimutatni ezt az igazságot. De Jézus feltámadásának valósága határozottan igazolja magát ebben a gyakorlatban. Ez élettapasztalatunkban és világunkban válik hihetővé, a hit meggyőző "gyümölcseinek" köszönhetően.

A húsvéti gyakorlat hitének e gyakorlati gyümölcsei annak jelei, hogy a Feltámadott ebben a világban az új szabadság ösvényét tapossa ki, ami a szeretet összetartó erejében válik élővé. Ezért a komolyan megélt és alkalmazott húsvéti gyakorlat nemcsak mások számára jelenti az elhihetőség okát, amely általában elvezet a hithez, de igazolja magukat a hívőket is a hit és a Krisztus-követés útján. Ezen az úton az igazságot meg lehet tapasztalni, amely felszabadít (Vö. Jn 8, 31ss; 3, 21; 7, 17). A húsvéti gyakorlat próbára tesz, ami éppen a nehézségek közepette gyámolít de az adott körülmények között gyümölcsöző, sőt életbevágóan nagy szükség van rá.

 

Híreink:

* a Bolzano-i Kamilliánus Család közbenjárása által segítséget kapunk az épülő Szent Ágoston templom részére. Nemes ajándékukat szívből köszönjük.

* április 30-án, Fehér vasárnap, Rómában a Szentatya szentté avatja boldog Fausztina nővért, az Isteni Irgalmasság Apostolát;

* köszönjük a budapesti Bartimeusz Kamilliánus Család „Hangos Híradóját”, és annak értékes anyagát;

* a Szentatya az egész Kereszténység nevében kért bocsánatot mindenkitől és bocsátott meg mindenkinek.

* Mindenkinek áldott Húsvétot kívánunk!A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda