A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

IV. évf, 24. Szám. 2000 - Szentév, február

            A BETEGEK VILÁGNAPJA

 

Az Olasz Püspöki Kar Betegpasztorációs Osztálya, idén immár a nyolcadik alkalommal dolgozta ki a Betegek Világnapjára szóló üzenetét. Jubileumi év lévén, az üzenet is jubileumi jellegű. Témája: Megváltott szenvedés - A botránytól a misztériumig. Négy témakört ölel fel: A Bevezetőben az emberről szól, aki a teremtésben Isten képmására lett megalkotva, de akit a bűn eltérített erről az útról. Krisztus eljövetelének fontossága az eredeti kapcsolat visszaállításában van. Ezért jubileum az Ö megérkezése.

Az első rész az emberi fájdalom sokarcúságát taglaja, a társadalmat érintő közös bajoktól a betegségekig. Ezek személyes kérdésfeltevésre ösztönöznek: miért a szenvedés? A kérdés megválaszolásához meg kell tapasztalni az élet kettős oldalát, annak napfényes és sötét dimenzióit. A kettő közötti feszültségben a ráfigyelés segít eligazodni: ráfigyelni arra, Aki szenvedett. Az Evangéliumok nem adnak tudósítást arról, hogy Jézus megmagyarázta volna az emberi szenvedés miértjét, ö magára vette azokat, mint egy közülünk, aki "közénk jött". A második rész két támpontot állít elénk az Ószövetségből: az első Mózes, aki Isten hangját hallja, aki a rabszolgaságban szenvedő néphez szól, segítségére siet, kivezeti a társadalmi rabságból. A második Jób, a mezopotámiai Uc/Husz/Uz városából (Uz-völgye elnevezés Erdélyben még őriz valamit a régmúlt időkből), az ártatlan szenvedő (akinek alakja jelen volt már a sumér - Kr. e. 3 ezer év, és egyiptomi irodalomban is). Jób, a vétlen szenvedő egyetemes példája, barátai befolyása ellenére, személyesen Istenhez fellebbez bajában, tőle kér felvilágosítást, amit meg is kap: Isten felfedi magát neki, találkoznak. A harmadik rész Jézus Krisztust mutatja be, mint aki "egy közülünk", a bűn ártatlan áldozata, aki kitart az Isten és emberszeretetben, megbocsát, miközben a keresztfára szegezik. Ö is felteszi a miért? kérdését, elhagyatottsága pillanatában. De Jézus elsősorban az öröm embere: megtestesülése, működése örömmel tölti el mindazokat, akik Istenre vágynak: az elnyomottakat, betegeket, szenvedőket. Küldetése érdekében magára kell öltenie az emberi szenvedést, ami által a "fájdalmak emberévé" válik, abban az "órában", amikor Isten megalázkodik az emberi kegyetlenség előtt. Jézus nem rejtette el emberi arcát, haláláig kifejezte, hogy szüksége van emberi segítségre, együttérzésre.

A negyedik rész eligazítást ad Jézus Krisztus szenvedésének értelméről: felnőtté válni a szenvedés kérdésében, ami a felebarát iránti szeretetben fejeződik ki és alázatos szolgálattá válik a fájdalom enyhítésében.

Befejező üzenetként: a keresztény közösség azáltal válik gyógyító közösséggé, hogy a szenvedést szeretetté változtatja Jézus Krisztus szenvedése és feltámadása nevében.

2000 február 11 - Betegek Jubileuma

A Betegpasztoráció Pápai Tanácsának elnöke, Javier Lozano Barragan, az "Osservatore Romano"-nak adott nyilatkozatában (február 6- i szám) tudósít a jubileumi év, Betegek Világnapja számára szervezett rendezvényekről, Betegek Jubileuma témával. A szervezés három részre tagolódik: tanulmányi napokra, szertartások megtartására és ünneplésre. A tanulmányi napokat február 9 és 10-én tartják a római új zsinati teremben. A szertartásokra február 10-12 között kerül sor. Február 10-én a falakon kívüli Szent Pál Bazilikában 15 órakor tartják a betegek zarándoklatának fogadását, amelyre 15 ezer beteget és kísérőjét várják. A szertartások témaköre február 11-én, 10 órától kezdődik, amikor a Szent Péter téren a Szentatya bemutatja a betegek jubileumi szentmiséjét, a betegek szentségének kiszolgáltatásával. Délután 17, 30-tól a betegek körmenetben vonulnak fel a Via della Conciliazione és a Szent Péter tér között. Február 12-én 9,30 órakor a betegek keresztútjára kerül sor a Kolosszeumnál.

Az ünnepek tetézik be a betegek jubileumát: Február 11-én este 20 órától a Szent Péter téren tűzi játékok gyönyörködtetik az egybegyűlteket, 21 órától pedig a VI. Pál teremben Az öröm és a remény ünnepe címmel, szórakoztató műsorra kerül sor a betegek és kísérőik számára.

Bucchianico-i hírek:

* február 2: a Kamilliánus Család zarándoklata a Pokol Völgyébe. Ez a San Giovanni Rotondo és Manfredonia között elterülö völgy, Szent Kamill megtérésének színtere.

* február 6-10: Kamilliánus misszió a betegekhez: Bucchianico (Szent Kamill szülővárosa) plébániáján különleges ünnepség a Kamilliánus Család (szerzetesek és szerzetesnők), valamint a helybeli világiak részvételével.

* február 11: a Betegek Világnapja. A betegek szentségének kiszolgáltatása.

* április 9-11: a Bolzano-i Világi Kamilliánus Család zarándoklata Bucchianico-ba. Ebből a célból önkéntesek segítségét kérik a vendégek szolgálatára.

* május 27: Virrasztás Szent Kamill születésének 450-ik évfordulója előkészítéséért. A virrasztást az ifjúsági csoport végzi, a Generális atya elnökletével.

* május 28: a Generális atya ünnepi szentmiséje, a Szent Kamill szobor leleplezése, délután a Camillianum Auditoriumában értekezlet a "Szent Kamill, a korabeli egészségügyi ellátás reformátora" címmel.

* június 12: lovagi torna-bemutató verseny, "N. DOnofrio" klerikus emlékére. A díjak kiosztása után közös szentmise.

* július 7-15 CAMILLIANFEST olyan fiatalok számára, akik szeretnék elmélyíteni a kamilliánus lelkiséget.

* 8-14 július: Az imádság és az elmélkedés hete a szenvedésről, valamint a betegápolók pasztorációjáról.

* augusztus 8-20: szolgálati és testvérségi tapasztalat a Grottaferrata-i (Róma) "E. Litta szellemi fogyatékosok" falujának lakóival.

* augusztus 20: Ifjúsági Világtalálkozó Rómában a Szentatyával.

A Betegek jubileumi napja alkalmából minden betegünket és testi-lelki ápolóját szeretettel köszöntjük!


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda