A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXVII. évfolyam, 289  szám, 2023 június      - 200 éve született Petőfi Sándor, a magyarok nagy költője


Szeretetláng

Ki ne ismerné az engesztelő imafüzetet, amit egyszerűen csak „kék fűzet”-nek nevezünk?
A Szeretetláng egy Magyarországról kiindult világméretű mozgalom, mely az Eucharisztikus lelkiséget szeretné felkínálni egy sajátos Szűz Mária tiszteleten keresztül. Célja, hogy az Új Evangelizáció támogató eszköze legyen azáltal, hogy előmozdítja a családokban az együtt-imádkozást, mint a személyes és közösségi megszentelődés módját és eszközét, hogy a családok így „szentéllyé” váljanak. A Társulás lelkisége az Isten Szaván, az Anyaszentegyház tanításán és a Szeretetláng Lelki Napló üzenetein nyugszik, hogy általuk tanítványokká és küldöttekké legyünk. A mozgalom elindítója a Kispesten született Szántó Erzsébet.
            Mikor született a mozgalom elindítója?                     Válasz: 1913 június 6-án.

A sors nem éppen bánt kesztyűs kézzel Erzsébettel, aki hat ikerpár születése után tizenharmadik gyermekként érkezett a családba, de tizenegy éves korára már magára maradt. Szüleit és minden testvérét elvitte mellőle, legtöbbjüket az influenza, más betegség és baleset. Meg kellett tanulnia tehát ellátni magát, még gyerek korában. Talán kárpótlásként, de felnőtt korára talált egy nálánál sokkal idősebb férjet, akivel szép, imádságos házaséletet élhetett hat gyermekükkel.
            Ki lett az Erzsébet házastársa?                                  Válasz: Kindelmann Károly.

Igaz, ez a meghitt élet se tarthatott soká, mindössze tizennégy évet, amikor Erzsébet megözvegyült. Az elvesztett hat pár testvér után most saját hat kiskorú gyermekével maradt magára a két világháborút átélt fiatalasszony, a csonka, de nagy család gondjaival, bajaival, támasz nélkül, amihez már idejekorán hozzáedződött.             Hány éves volt ekkor Erzsébet?          Válasz: 32.

Életútja a hit és vallás jegyében folytatódott tovább, özvegységét a karmelita harmadrend irányelvei alapján rendezte be, lassan felnevelte gyermekeit, akik szerre önállóvá váltak 1961-re. Ebben az ében kapta az „Égi megbízatást”. Következő év április 13-tól haláláig kinyilatkoztatásokat kapott, amelyeket lelki naplójában jegyzett fel.
Kiktől kapott kinyilatkoztatásokat? Válasz: Az Úr Jézustól és a Szűzanyától.

Pesthidegkúton a saját kezűleg épített kisházban remete életre rendezkedett be a Szűzanya szavait követve: "E kegyelemmel teljes Lánggal, melyet Szívemből adtam nektek szívről szívre járva, gyújtsátok meg mindenkiét, s annak fénye megvakítja a Sátánt. Ez az összetartó szeretet tüze. Veletek összefogva mentelek meg benneteket. Egy új eszközt szeretnék a kezetekbe adni. Nagyon kérlek benneteket, fogadjátok megértéssel. (...) Azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzék el. Akarjátok ti is Velem együtt! Azért adom kezetekbe a Fénycsóvát, mely Szívem Szeretetlángja."
            Hol található az idézet?                                             Válasz: A Szeretetláng Lelki Naplóban.

A kinyilatkoztatások hangja egyre erősödött, a lelki életre szomjazó emberek egymásnak adták tovább, amíg átlépte csonka-Magyarország, majd Európa határait Dél-Amerikáig és a Távol Keleti Tajvanig, lefordítva mindenhol a befogadó népek nyelvére. Az Egyház is felpártolta és eljutott Rómába VI Pál pápához. A Magyar Katolikus Egyház jóváhagyta a mozgalom gyakorlását és terjesztését, így saját hazájában hivatalos elfogadásra talált az alapítónő, Erzsébet halála után.
            Mi a címe a közismert „kék fűzetnek”?                                 Válasz: „Engesztelő imaóra”.
Pünkösdszombati zarándoklat Csíksomlyón

Ez a zarándoklat 1567 óta vált hagyománnyá, mint „hitvédő” tanúságtevés. abban az évben ugyanis Erdély uralkodó fejedelme, János Zsigmond kényszerrel akarta protestáns hitre téríteni a csíki katolikusokat. Minden előzetes próbálkozása kudarcba fulladt, ekkor karhatalommal lépett fel ellenük. Nem tudni, hogy került-e sor ütközetre, vagy a székely talpraesettség megoldotta a Nagyerdő segítségével, de a hagyomány azt tartja, hogy amíg a férfiak a Hargitán megharcoltak a Fejedelem csapataival, az asszonyok és gyerekek a csíksomlyói Szűzanya lábainál imádkoztak. A győztes harcosok nyírfa ágakkal tértek vissza családjaikhoz. Ezt a hagyományt őrzik manapság az ide zarándokolók. A hely immár kinőtte magát a legnagyobb magyar zarándokhellyé, immár az összmagyarság számára, vallásra való tekintet nélkül.
Idén a Pünkösdszombat május 27-re esett. A kényszerű leállások és tiltások után friss erővel újult meg ez a hagyomány, több százezres résztvevővel. Csak repülőről lehetett az összképet látni.
A búcsújárás most is az évszázadok során kialakult és megszilárdult menetrend szerint zajlott, meghatározott sorrendben. A tisztelet és hála jellemezte a zarándokoló „keresztaljákat”, ahonnan a kisgyermekek se hiányoztak, még ha messziről is kellett gyalog jönni. Minden egyházközség a temploma zászlóival és saját plébánosa vezetésével, énekkarával, csengettyűszóval diktálva a menet ütemét, búcsús énekeket énekelve tette meg a zarándokutat.
Vendégemmel, a Máthé András édesanyjával a csomortáni „keresztaljával” mentünk fel a Nyeregbe, ahogy a kis-és Nagysomlyó hegye közti területet nevezzük, a búcsú színhelyére.
Jelen volt Magyarország Államelnök Asszonya, a Ferences Rend Generálisa, aki olasz nyelven köszöntötte az egybegyűlteket, és még sok más hivatalosság az egyházi és világi életből egyaránt.
A szentmisét dr. Kovács Gergely érsek atya mutatta be népes asszisztenciával. Szentbeszédet a Ferences tartományfőnök Urbán Erik atya mondott.
Hála Istennek, minden fenyegetése ellenére, kitartott az idő, nem verte el a zápor és zivatar a sok százezres tömeget a helyéről, sőt, a mérsékelt meleg segített az embert próbáló búcsújárásban.

50 éves érettségi találkozó

Még két hét se telt el a felejthetetlen Pünkösdszombati zarándoklat után, június 9-én újból díszbe öltözve vonultunk a csíksomlyói kegytemplomba, hálaadó szentmisére az eltelt ötven esztendőért.

1973-ban, a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumnak öt magyar osztálya végzett. Ez volt hosszú idő után az első színmagyar végzős diákság kicsengetése. Most hálát adni jöttünk az ezért az eltelt ötven évért.

Évfolyamunkról került ki Csíkszentdomokos plébánosa, Ft. Csibi László, aki hűségesen elkísért az elmúlt évek találkozóin, szentbeszédével, barátságos jelenlétével.

Az Alma Mater kertjében felkerestük a „kopjafánkat” az eltávozott osztálytársaink és a mi osztályfőnökünk nevével, megkoszorúztuk a megáldott koszorúval, leróttuk kegyeletünket, emlékeztünk…
A Gimnázium főbejáratánál a lépcsőkön fénykép készült rólunk osztályonként és közösen is, majd a mostani diákok sorfala közt bevonultunk a diszterembe, a hajdani kápolnába, amelynek hála Istennek visszatehették a Magyar múltat kifejező üveg ablakait. Itt a diákság köszöntő műsorral várt, amit megkönnyeztünk. Osztályfőnökünk helyettese. dr. Bodó Julianna/Juckó beszédet mondott, majd osztálytársunk, Molnár Csaba elszavalta Wass Albert, A bujdosó imája c. verset.
Következett az osztályfőnöki óra, amit szintén dr. Bodó Julianna/Juckó vezetett le. Névsor szerint számolt be mindenki az elmúlt ötven évről. Nekem megadatott az az ajándék, hogy hajdani padtársammal ülhettem egy padban, mint ötven évvel ezelőtt. Előző két padtársam már a mennyországból mosolygott ránk. Egyiküknek (Lakatos Julianna) a nővére megajándékozott egy nagy tál zserbó szelettel és hagyományos pálinkával. Az osztályunk szépen fel volt díszítve, amit a mostani diákok készítettek el számunkra.
Az osztályfőnöki óra után volt egy kis szabadidő, ami alatt meglátogattam a 20 éve végzett olaszos zenész tanítványaimat. Ez újabb örömöket hozott. Jó volt látni őket húsz év múlva, immár éretten, művész-szakemberekként és szülőkként. Megható volt hallgatni a „lányok” beszámolóit a kórházi „baba- látogatásokkal” kapcsolatban. „Az életre próbáltalak irányítani” – mondtam és átöleltem sorra őket, az immár „anyukákat”, mert megválaszolták a kérdést: vajon, méltó voltam, hogy a tanárnőjük legyek?

Az ünnepség a Hargita Vendégváróban, kedvenc helyünkön folytatódott…


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 721 088 154 / e-mail:  kamillianus@gmail.roArchívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2023 július-augusztusi ÜZENET

2023 májusi ÜZENET > >


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda