A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXVI. évfolyam, 278 szám, 2022 június    - 1222 - 800 éves az Aranybulla II. András magyar király Alkotmánya


A gyulafehérvári székesegyház méltóságának legdrámaiabb öt sérülése

Amikor a hívő ember megérkezik Gyulafehérvárra a székesegyházhoz, önkéntelenül is elszorul a szíve. A levegő, ami körülveszi, az is beszélni kezd, nemcsak a kövek, amelyek a székesegyház épületét alkotják, vagy környezetét védelmezik néma tanúként.
A köréje épült fiatal környezet még csak jobban kihangsúlyozza a történelem mélységeibe belevesző méltóságot, amit látni nem, de érezni annál jobban lehet.
1009 az a dátum, amit ismerünk, Szent István alapítása, a tíz magyar egyházmegye egyike. A feltárások viszont korábbi nyomokról beszélnek. Ez volt az első három hajós templom, amit később lebontottak. Szent István püspöki bazilikájaként nevezték.
           
A második székesegyházat valószínűleg Szent László királyunk idejében kezdték el építeni, a nyugat európai bazilikák méretei szerint, szintén három hajósnak, csak sokkal nagyobbra.
A második székesegyház a tatárjáráskor pusztult el, amikor az ide menekült lakosságra rágyújtották, boltozatai beszakadtak és a hajók találkozásánál épített központi torony leomlott. A romos templomot  Rogerius mester váradi kanonok beszámolójából ismerjük, aki szerint a romokat a legyilkoltak vére borította és az egész környék tele volt a holtak tetemeivel.
            Mikor volt az első tatárjárás Magyarországon?                    Válasz: 1241-ben.

Alig fejeződött be a mai templom újjáépítése, amikor a szászok felgyújtották azt, amit újból csak nagy áldozatok árán tudtak helyrehozni.
            Mikor történt ez a kegyetlen esemény?                                  Válasz: 1277. február 21.

Megkezdődtek a török betörések. 1439-ben egy török betörés alkalmával a templom ismét károkat szenvedett. Az ekkori helyreállításhoz az esztergomi érsek mellett a nagy törökverő hadvezérünk is hozzájárult, aki ekkor fejezte ki kívánságát, hogy őt a székesegyházban temessék el.
            Ki volt ez a nagy erdélyi magyar hadvezér?                          Válasz: Hunyadi János.

1601-ben a székesegyházat Vitéz Mihály havasalföldi fejedelem román seregei kirabolták, a Hunyadiak sírköveit összetörték, majd két év múlva a császári seregek pusztították újból.
            Ki volt ezen császári seregek vezére?                        Válasz: Giorgio Basta.

Büntető hadjárat gyanánt a török még egyszer feldúlta a székesegyházat, amikor I. Rákóczy György és Bethlen Gábor díszes síremlékeit összetörték. A Rákóczy síremlék megmaradt és használható anyagából a 18. sz. elején Mártonffy püspök négy oltárt állíttatott fel a székesegyházban.
            Mikor volt ez a török dúlás?                                                   Válasz: 1658-ban.

Virtuális formában: https://issuu.com/krisztusvilaga

Imádságos találkozónk továbbra is naponta déli tizenkét órakor az Úrangyalával

A 445-ik csíksomlyói pünkösdszombati zarándoklat 2022 június 4-én

            Felejthetetlen ünnep volt az idei pünkösdszombati zaràndoklat. Fontos tényező ilyenkor az időjárás, ami próbára teszi, de nem rettenti el a Szűzanyához igyekvő zarándokokat. Így volt idén is. Elmaradt a próbatétel, és kellemesen meleg, felhős idő várt mindenkire a Nyeregben, féken tartva az erős napsütést is.

Az ünnepet hosszú előkészület előzte meg nemcsak a szervezőknek, hanem minden résztvevő család számára is. Egy ünnepet elő kell készíteni jól, hogy a várva várt kegyelem otthonra találjon az emberek szívében. Igyekezett is mindenki, hogy minél felemelőbbé tegye úgy a saját, mint vendégei számára a „szent” eseményt. Nekem is jutott egy rövid híradás az erdélyi TV által a Duna TV-ben, az imaszalagok ismertetése. Éppen ablakot pucoltam, amikor a felkérést kaptam. Szívesen tettem eleget a feladatnak.

Idei búcsúnk, két év kihagyás után, éppen június 4-re esett, ami minden magyarnak „jelzés értékű”.

Újból megtelt a Nyereg, egy tömbben, amíg a szem ellátott lepte el a helyet több százezer zarándok. A plébániák „kereszt-aljával „ jöttek, plébánosuk vezetésével, zászlójukon a helyiség feltüntetésével. Zarándok vonatok és érkeztek, akiket fogadtak Erdély nagy városaiban a helybeli lakósok.

A hivatalosságok is nagyobb számban képviseltették magukat, mint máskor, érződött a levegőben, hogy ez az ünnep más, mint eddig. Lélekzethez jutottak az emberek, vágytak a feltámadásra, az égre nézésre. Szinte felfoghatatlan, ahogy ez a hatalmas embertömeg egy szívvel-lélekkel testvérré forrott össze.

Mi is a keresztaljával tettük meg az utat Csomortánból plébánosunk vezetésével énekelve, imádkozva. Nem is éreztük meg az út fáradalmát, olyan szépen tettük meg a zarándoklatot. A Nyeregbe érkezve, felkapaszkodtunk a Salvator kápolnához, kifejezve hódolatunkat az első, 1567-es zarándoklat tiszteletére emelt zarándok-kereszt előtt, majd visszajöttünk a Nyeregbe. Letelepedtünk a fűre, mint mindenki és átadtuk magunkat a kegyelem munkálkodásának, mert kegyelmi nap volt az egész ünnep.

Töltekeztünk a köszöntők és szentbeszéd erejével, raktároztuk a tanításokat, bátorításokat a jövőre.
Amilyen méltóságteljesen tettük meg az oda vezető utat, úgy tértünk haza otthonainkba is, hálát adva a Szentlélek minden szívet betöltő kegyelméért. https://www.facebook.com/hirado.hu/  + https://www.facebook.com/watch/?v=734494227751960

Verbum könyvbemutató a csíkszeredai Kájoni János megyei könyvtárban június 7-én

Városunkba látogatott a Verbum, erdélyi keresztény könyvkiadó. Négy szerző műveit mutatta be:
Veres Stelian, A kolozsvári Szent Mihály egyházközség plébánosai a XVIII-XIX században, 2021
A szerző sok kiadatlan forrásra és a szakirodalom kritikus újraolvasására alapozva, jó stílusban megírva tárgyalja az erdélyi katolikus egyháztörténet egyik jelentős fejezetét.
Marie-Noëlle Thabut, A váratlan Isten felfedezésén, 2022, Katalin nővér marosszentgyörgyi karmelita magyar fordításában - Isten a meglepetések, a "mindig nagyobb, több" istenképzetek Istene, vagyis amit el tudunk róla gondolni. Erre a találkozásra, spirituális kalandra hív a szerző, a Szentírás kiemelkedő alakjait felsorakoztatva, és azok istenélményein végigvezetve szeretne eljuttatni magához Istenhez. 
Jakubinyi György, Magnificat! Magasztalja lelkem az Urat (LK 1, 46) Adalékok egy önéletrajzhoz, 2021.
A nyugalmazott gyulafehérvári érsek és örmény apostoli kormányzó önéletrajzi kötete a szerző 75. születés-napjára jelent meg. A kötet oldalain kirajzolódik a 2020 februárjában nyugalomba vonult főpásztor arcéle, élettörténetét gyerekkorától kezdve meséli, a rá jellemző alapossággal és sok adattal alátámasztva.
Jakubinyi György, Öreg ember imája a bibliában 2022 – A biblikus összegyűjti a Szentírás bölcs öregeinek imáit, azokat a szavakat, ahogyan a már éltesebb korú hívő lélek imádja Teremtőjét és hálát ad életéért. 
Tamás József, Amikor már huszonöt évet eveztem, 2022 – Ajándékozásra szánt, dedikált kötet. A szerző maga mutatta be huszonöt év püspöki szolgálat pillanatképeit a liturgikus év alapján.
A többi kiadványt Ferencz Antal, a Verbum Kiadó vezetője és Bodó Márta főszerkesztő ismertette. 

Híreink:
* Szent Antal nap Székelyudvarhelyen: Barsi Balázs atya tridumot tartott. A záró ünnepre én is meghívást kaptam, így ezt az ünnepet együtt ülhettem meg és részesülhettem a minden áldás és kegyelem bőségében.
* Június 14-én újból a csomortáni Rózsafüzér társulattal végeztük az imát a Mária Rádióban.
* Lelkigyakorlat: készülődünk az idei Betániánkra a kicsikkel július 13-16 között.
* Június 20: A Salvator kápolna örökös szentségimádási napja. A csomortániak 13-15 óra között vezetik.Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 721 088 154 / e-mail:  kamillianus@gmail.ro – Archívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2022 július-augusztusi ÜZENET

2022 májusi ÜZENET > >


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda