A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXVI. évfolyam, 274 szám, 2022 február   - 1222 - 800 éves az Aranybulla II. András magyar király Alkotmánya


Szent Ágota

Neveink legtöbbje jelentéssel bír, amolyan “életprogram” tartalommal, aki figyel rá.
Ágota (Agatha) neve egyik gondolatmenet alapján a hagios, azaz ‚szent’ és a theos, azaz ‚Isten’ görög szavak összetétele, mintegy ‚Isten szentje’. Ezzel a jelentéstartalommal töltötte meg életét.
Szent Chrysostomus szerint három dolog teszi a szentséget, s ezek tökéletesen megvoltak Ágotában: úgymint a tiszta szív erénye, a Szentlélek jelenléte és a jócselekedetek bősége.
A Kr.u. 231 körül született előkelő származású Szicíliai lány elsősorban hazája védőszentje lett.
Hol született Ágota? Válasz: Catania városában.

A szépséges lány nem kerülte el az első keresztény évszázadok üldözésének borzalmait. Szépsége, nemessége kihívta a helytartó, Quintianus alacsony érzelmeit, aki a kornak megfelelően ezen érzelmek alá akarta alacsonyítani a nemes keresztény lányt. Az erkölcsös lány nem hajtott fejet a nemtelenség előtt, amiért az, kéjnők kezére adta. Ezek se tudták megtörni. Ekkor kéjenc bosszúvággyal személyesen megkínozta, nőiességében csonkította meg a hitéhez állhatatos lányt, majd börtönbe vetette, megtiltva bármi gyógyító segítséget számára.
Milyen megcsonkítást szenvedett el Ágota? Válasz: Levágták a melleit.

Krisztus menyasszonya csodás módon gyógyult meg, ami a diktátor haragját még jobban felkeltette. Újabb meggyalázó kínzásokat talált ki, amit erős morajlás és földrengés zavart meg. Abba kellett hagyni a kínzásokat. Ágotát visszavitték a börtönbe, ahol folytatta imádságos könyörgéseit:  „Uram, Jézus Krisztus, aki teremtettél engem és gyermekkorom óta megőriztél a szennytől, megóvtad testemet és a világ szerelmét elvetted tőlem, te megadtad nekem, hogy győzhessek a kínzásokon, mert a türelem erényével ruháztál fel; vedd lelkemet, és add, hogy eljussak irgalmasságodhoz!”
Miközben így imádkozott, hangos szóval kilehelte lelkét, Decius császár uralkodása idején.
Milyen időtájban történt Ágota halála? Válasz: Az Úr 253. esztendeje táján.

Halála után egy évvel kitört az Etna. Az emberek Ágota sírjához siettek, Tőle kértek segítséget a túléléshez. Február 5-én a lávafolyam váratlanul megállt. Ezt a napot szülővárosában a mai napig körmenettel ünneplik meg. Ágota egyike lett annak a hét női szentnek, akik Szűz Mária mellett név szerint szerepelnek a szentmise kánonjában.
Mikor van Szent Ágota ünnepe? Válasz: Február 5-én

Tisztelete hamar elterjedt, előbb szűkebb hazájában, majd Olaszországban és Spanyolországban. Magyarországon a 12. századtól terjedt el. Templomok épültek a tiszteletére és helyiségeket neveztek el róla. Erdélyben is van egy település Szentágota névvel.
Melyik megyében van Szentágota? Válasz: Szeben megyében.

Digitális formában: https://issuu.com/krisztusvilaga

Maradjunk meg az Angyali Üdvüzletben a déli harangszókor!

LIU Shaoang, az 500 méteres gyorskorcsolya futam magyar olimpikonja Imre Emilkénknek köszönte meg a győzelmet, átölelve őt: Nálad nélkül ezt nem értem volna el. Magasztos elismerés…
Harminc éves a Betegek Világnapja – Csíksomlyó: https://www.youtube.com/watch?v=3vKvOGUtMIU

Szent II. János Pál pápát az 1981. május 13-án ellene elkövetett merénylet kórházba kényszerítette. Hónapokon át küzdöttek az orvosok és ápolók az életéért. Megmaradt nekünk, hála Istennek.

Hosszas kórházi tartózkodása viszont lehetőséget adott a „szemfüles pápának”, hogy betekintsen a kulisszák mögé is, amit csak a szenvedő ember vesz észre, lát meg. Tapasztalatai a gyorsan gondolkodó pápában hamar felkeltették a betegek krisztusi bánásmódja szükségét az Egyházban.

Felgyógyulása után 1984-ben kiadja a Salvifici doloris apostoli levelét az emberi szenvedés keresztény értelméről. Már készen állt 1980-ban a Dives in misericordia enciklikája az Isteni irgalmasságról.

Mint tudjuk, II. János Pál pápa nagy Mária tisztelő volt, ezért eshetett az 1992-ben meghirdetett Betegek Világnapja a Lourdes-i Szűzanya megjelenésének ünnepére, február 11-re. Lasan indult el ez az ünnep meghódítani a világ katolikusságát, ami mára már közismert ünnepünk. 1995-ben vehettem részt első ízben ezen az ünnepen a római Sassia-i Szentlélek kórházban, Arnaldo Pangrazzi tanárom meghívására az egyik osztályon. Csak néhányan voltunk, amin akkor csodálkoztam, de láttam, hogy az elején vagyunk.

Idén, hála Istennek a harmincadik alkalommal ünnepeltük a betegek iránti szeretetszolgálatot, valamint a betegek szolgálatát a család, az ápolók, a társadalom felé. Boldog öröm töltött el, mert kis dolgozatomban a Kamilliánus Rend szeretetszolgálatát mutathattam be, disszertációmban pedig a fordítottját, a betegek szolgálatát a Kamilliánus Családban. Az elsőért hálát mondok a még élő ú.n. „örök tanáromnak”, Angelo Brusco volt kamilliánus Generális atyának, a másodikért pedig Jesús Castellano Cervera karmelita atyának, aki a Theresianum (karmelita főiskola) elnöke volt. Sajnos ő csak a mennyből hallhatta hálámat a csíksomlyói templomban, ahol erre a csodás alkalomra több százan összegyűltünk.

A szentmise főcelebránsa Mons. Tamás József ny. püspök úr volt, aki 22 évvel ezelőtt Darvas-Kozma József esperes úrral együtt felvállalta és így megkezdhettem az első szervezett kórházpasztorációt (kórházi betegek lelki ápolása) Csíkszereda kórházaiban, elsőként a magyar katolikus egyházban.

Mindezekért most hálát adhattam. Isten kegyelméből elmondhattam, hogy két gondolat közé fel tudom építeni egész életutamat: „Legyen meg a Te akaratod és köszönöm”. Néha tréfásan így is hangzik: „úgyis az lesz, amit Te akarsz…” Megható perceket élt át mindenki, szemek csillogtak a könnyektől… Azt hiszem, sokan summáztunk egy egész életutat, különösen a betegek megerősítő szentsége által, amit ez alkalomra emlékképpel is megörökítettek a ferences atyák nemzeti szentélyünkben, a Szűzanya lábánál.

Készülőben a Kamilliánus Káptalan

Friss a hír, hogy a Kamilliánus Rend meghirdette 2022 május elejére az általános káptalant, a vezetőség hat évenkénti újraválasztását, ami a mostani idők miatt elhalasztódott tavalyról. Ez a hír azt is jelenti, hogy egy év múlva a Nemzetközi Világi Kamilliánus Család is jövőre készülhet a vezetősége újraválasztására, mert lejár a Központi Bizottsága mandátuma az általános szabály értelmében.

Téli séták - https://www.youtube.com/watch?v=B-y1Z8fnk14

Felejthetetlenek az esti séták Tisza kutyámmal a csomortáni dombtetőn. Kegyelem.
Egy átdolgozott nap után jól esik kimozdulni a friss levegőre, rácsodálkozni a naponta új pompába öltöztetett természeti képekre, színekre, árnyékokra, melyekkel megajándékoznak onnan felülről, akik ezt rendezik.

Napszentület tájban elindulunk, hóban, ködben, szemerkélő téli esőben, ritkán napsütésben az ú.n. Havas úton fel a Kapus tető lábához. Itt rendszerint megállunk, kutyám szétnézni új illatok után, én hálaadásra. Mint egy természetes oltár felé nézek fel az ég alatt a hegytetőre, hálát adok minden kegyelemért. Majd visszatérünk a gerincen, az ú.n. Kuna tetőn, ahonnan széttárul a látóhatár széltében, hosszában. Amikor leérünk a falu fölé, ahonnan már jól látszik a templom homlokzata, van egy „szent helyem”, ahol elénekelem a Csendes alkony száll a földre gyönyörű éneket, Tisza kutyám gyakran leülve hallgatja. Néha előfordul, hogy másvalaki is csatlakozik az esti sétához, de olyan eset is volt, amikor öt kutya vetődött arra…

Időszerű farsangi tréfa
Székely bácsi megy az orvoshoz. Panasza: nagyon köhög. Az orvos hashajtót ír fel neki, talán tévedésből. Visszarendeli a beteget egy hét múlva, megkérdi tőle: Bácsika, köhög-e még? A székely bácsi visszakérdez: Doktor úr, hát merek?Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 721 088 154 / e-mail:  kamillianus@gmail.ro – Archívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2022 márciusi ÜZENET

2022 januári ÜZENET > >


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda