A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXVI. évfolyam, 275 szám, 2022 március - 1222 - 800 éves az Aranybulla II. András magyar király Alkotmánya


Hevenesi Gábor SJ

A nemesi családból származó Kishevesi Hevenesi Gábor (Vásárosmiske, 1656 március 24 – Bécs, 1715, március 11)  jezsuita pap, bölcseleti és teológiai doktor, történetíró, 1711 és 1714 között az osztrák-magyar jezsuita rendtartomány tartományfőnöke. A jezsuita aszketikus irodalom egyik legnevesebb magyar képviselője.
Hol található a születési helye? Válasz: Nyugat Dunántúl (Vas megye)

1671-ben Sopronban lépett a Rendbe, majd széleskörű munkásságnak szentelte egész életét.
Legkedveltebb területe a moralizáló elmélkedés volt, melynek keretében az érzelem- és képzeletvilág megragadására alkalmas szépprózai eszközöket is a vallásosság szolgálatába állította.
Fáradhatatlan volt a különböző szent naptárak szerkesztésében, pl. a Mária-tiszteletre szedett össze történeteket az év minden napjára, azoknak a katolikus fegyveres győzelmeknek a történetét, melyeket pogányok és eretnekek ellen Mária segítségével vívtak ki. Megjelent Grácban, 1685-ben.

Mi a mű címe? Válasz: Calendarium Marianum

Irodalmi működésének három évtizede alatt több mint harminc könyve jelent meg nyomtatásban.
Ő állította össze a magyar szentek életrajzainak reprezentatív gyűjteményét Ungaricae sanctitatis indicia  címmel (Nagyszombat 1692), ami több, mint ötven magyar és magyar származású szentről írott életrajz-gyűjteménye. Ez az egyik legjelentősebb műve.

Mi a mű magyar címe? Válasz: Régi magyar szentség 

Hazaszeretete által pótolhatatlan munkásságot indított el, a hazai történeti források gyűjtését. A szorgalmas munka 140 kötetet eredményezett, s a gyűjtemény a következő korszak jezsuita történetírásának legfőbb forrásává vált.

Hogyan nevezte Magyarországot egyik rendtársával együtt?
Válasz: A katolikus egyház szentélyének.

Számos egyházi vonatkozású művén kívül munkatársaival együtt elkészítette Magyarország első atlaszát, az Atlas Parvus Hungariae-t (Bécs, 1689), és a helységek lokalizációját már a földrajzi szélesség és hosszúság adataival adja meg. Magyarország megyéinek atlasza kéziratban a budapesti Egyetemi Könyvtárban található.

Hány helyiségnevet tartalmaz az atlasz? Válasz: Több mint 2600 helységnevet.
Virtuàlis formàban: https://issuu.com/krisztusvilaga

Legősibb Mária-imádságunk:

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja! Könyörgésünket meg ne vesd szükségünknek idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz. Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk és Szószólónk! Engeszteld meg értünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak. Ámen (Imakönyv, Státus 2003, 52).

25 év a püspöki szolgálatban

Magasztos ünnepségre került sor 2022 március 7-én a csíksomlyói kegytemplomban, a Mons. Tamás József, immár nyugalmazott segédpüspök felszentelésének 25-ik évfordulójára. A szent beszédet maga az ünnepelt tartotta, nem kevesebbről, mint a helytállásról, amiben volt része neki is bőven és helyt is állt.
Az ünnepre eljött a szintén nyugalmazott gyulafehérvári érsek úr, dr. Jakubinyi György is. Megható volt őket együtt látni, hiszen együtt járták végig a számukra kijelölt utat az Egyházmegye vezetésében. Boldogan láttam az erdélyi kórházpasztoráció három nagy oszlopát, Darvas Kozma Józseffel együtt, akik a legnagyobb jótevői voltak annak elindításában és megtartásában. Isten jutalmazza meg őket bőségesen!

Megmaradni nőnek

A Dánél Nagymama hathetes szentmiséje után bementem a csíkszentimrei templom sekrestyéjébe, üdvözölni a plébános urat. El akartam neki mondani, mennyire megérintett a szentbeszéde a temetés alkalmával. Megtehettem, mert régi kötelékek fűztek hozzá, én voltam a „kis futár” az „erdélyi papok Mikulása”, Mons. Márton Hugó atya és közte, római tanulmányéveim alatt és után is amíg lehetett.
Elmondtam azt is, hogy az elhunytnak volt egy egészen sajátságos megnyilvánulása, amivel beragyogta a hozzá érkezőt, így engem is. Ez a mosolya volt. A papbácsi elmosolyodott, láttam, nem erre gondolt és azt mondta: „Több szem többet lát”. Igen, mondtam és én „női szemmel” láttam mindezt.
Erre viszont kihúzta magát és azt mondta nekem: „Maradjon is meg nőnek!” Ennél nagyobb elismerést nem is kaphattam volna… Csak halkan súgtam vissza az ajtóból: „Ebben a kérdésben konzervatív vagyok…”

Rózsafüzér WhatsAppon keresztül

Központi Bizottságunk alelnöknője, az ír Anita Ennis ötletére február 27-én, vasárnap, rózsafüzért végeztünk WhatsApp közvetítéssel a békéért. Ft. Laurent Zoungrana kamilliánus helynök atya, aki a mi lelki vezetőnk, vállalta a vezetését. Azt hiszem, ez volt eddig a legszebb közreműködésünk. Hála érte.

Szentségimádás

Március 2-án, a hónap első szerdáján a csobotfalvi Betlehemben szentségimádáson vehettünk részt a csomortáni rózsafüzér társulat néhány tagjával. A kiforrott közösség meghitt légkört varázsolt, amit a Mária Rádió élőben közvetített. Nekem is jutott egy elmélkedés a „tékozló fiú” történetéből, ami most éppen nem érintett meg, de gondoltam, jó lesz ez még valamikor.

A csodálatos légkörben felelevenedett előttem a sok régi szentségimádás, amin részt vehettem életemben, de az is, amikor évekig én írtam ezek szövegét, valamint a keresztutakat is a CsIT-re (Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó). Egy újabb alkalom volt ez a mennyországban lenni egy kis időre…

Hogy kezdődött a verekedés?
Jó székely virtus szokás volt még nem is olyan régen a fiatal fiúk közt a „Gyere, küzdjünk meg”. Összemérték erejüket, eldőlt, hogy ki az erősebb és ment minden tovább, tiszteletben tartva a küzdelem eredményét, harag nélkül.
Igen ám, de amikor nem ez a felhívás volt az erők megmérettetésének célja, hanem valamilyen frusztráltsági indulat, elmaradt a barátságos küzdelem és verekedés lett belőle.
Ennek tisztázására a bíró, amikor megkérdezte: „Hogy kezdődött a verekedés?”, az illetékesnek gondolt sértett fél így válaszolt: „Úgy, hogy a komám visszaütött…”  Lehet gondolkodni rajta ma is…

Híreink:

* Készülődő Emlékkönyvünk: biztat a Kiadó, betett a Covid, de igyekszik elkészíteni. A papír ára elrepült…
* Feloldották a „szükségállapotot” két év után, nők napja éjjelén, amikor Európában szükség-állapot van…Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 721 088 154 / e-mail:  kamillianus@gmail.ro – Archívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2022 áprilisi ÜZENET

2022 februári ÜZENET > >


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda