A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXIII. évfolyam, 252 szám - 2020 február – Boldog Özséb, a magyar géniusz 750, a Magyar Hiszekegy 100. éve
52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus Budapesten

Rendhagyó levélváltás dr. Jakubinyi György Miklós elköszönő érsek úrral

Az angyalok gyorsfutár szolgálata által bonyolódott le 2019 Szentkarácsony ünnepén az a levélváltás, amely sorsfordulatot hoz a gyulafehérvári Egyházmegye életében és sokak személyes életében is.
Mivel az elköszönő érsek úrral hosszas múltra tekint vissza a Jó Isten szolgálatában eltöltött évek száma, kinek-kinek a maga helyén és méltóságában, érdemes feleleveníteni néhány pillanatát, ami nyomot hagyott életünkben.
Nagyméltóságú Érsek Úr,
Kedves Gyuri atya!
Az Észszerű hódolat fénymásolatban való megjelenése óta eltelt néhány év…
Volt primícia (Láng Pál Kaplonyban), püspökszentelés a kegytemplomban, mezítlábas keresztút a Nagysomlyóra, római tanulmányút Ft. Márton Hugó atyára rábízottan, erdélyi Kamilliánus Család, kórházpasztoráció újraindítása emberemlékezet óta, pápalátogatás, nyugdíjba vonulás, az Üzenet 250 száma, és még mi minden…, amiből talán egy is elég lenne egy emberi élet számára…

Hálás szívvel köszönök mindent, különösképpen, hogy megélhettem a legteljesebben az Úr Jézus Szeretet parancsát a római Camillianum kertjében a hattyúk társaságában a Gyuri atya kedves levelét olvasva (általában elvonultam egy csendes helyre elolvasni nélkülözhetetlen biztatásait, pl.: „Isten, aki a jó művét megkezdte benned, fejezze is be Jézus Krisztus napjára - mindnyájunk és az egész Anyaszentegyház javára”.
Ez a felismerés alapul szolgált a későbbi kapcsolatok számára.
                                                                                                                    
Isten fizesse meg!

Tudom, hogy néha nem kis fejtörést is okoztam, amiért most én is bocsánatot kérek.

Amit még nem írtam meg, és lehet, hogy már nem is fogom tudni közölni, majd meg tetszik látni onnan fentről, „színről színre”…

Továbbra is imával,
Hajnalka
(a Jó Isten napszámosa)

***************************************************************************************
Tisztelt, Kedves Hajnalka!
Nagyon köszönöm kedves sorait. Nem is vagyok méltó hozzá, hiszen az Úr JÉZUS figyelmeztet: "Haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, ami kötelességünk" (Lk 17,10). Nekem kell megköszönni Kedves Hajnalkának, hogy a betegpasztorációt a kamilliánus lelkiségben felkarolta főegyházmegyénkben és sikerrel vezette, vezeti és vezesse továbbra is, Utódom alatt is. Köszönöm, hogy belekapcsolódott a Kamilliánus világmozgalomba is, és így ismertté tette a Főegyházmegyénkben végzett Kamilliánus lelkipásztori szolgálatot.  További Kegyelemteljes Karácsonyi ünnepeket és Kis JÉZUS és Szűz Anya áldotta boldog új évet kívánok Kedves Mindnyájuknak, áldásommal
+Jakubinyi György nyugalmazott érsek, "sede vacante" apostoli kormányzó

Kérdések és válaszok:
Mit jelent az Észszerű hódolat? Válasz: Jakubinyi György teológiai tanár válasza Ion Lăncrănjan 1982-ben megjelent könyvére, a Cuvânt despre Transilvania (ú.n. Szót ejtés Erdélyről).
Mit jelent a mezítlábas keresztút a Nagysomlyóra? Válasz: A 90-es években a CSIT (a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó) keresztútja egészen a régi „bencés” romokig tartott, ahová elkísért a zarándok (tehát gyalog) Jakubinyi György érsek, akár a zuhogó esőben is.
Mikor lett elismert egyházmegyei mozgalom az erdélyi Kamilliánus Család? Válasz: 1998 március 13-án.
Mikor és hol indult be első ízben a szervezett kórházpasztoráció a Magyar Katolikus Egyházban és milyen alapon? Válasz: 2000 november 1-én Csíkszeredában indult. December 4-én megegyezés jött létre a romániai Egészségügyi Minisztérium részéről GH/8969 számmal, valamint a gyulafehérvári Érsekség részéről 2532/2000 számmal Hajdu Gábor egészségügyi miniszter és Jakubinyi György érsek között.
Mi a Kamilliánus világmozgalom? Válasz: Az erdélyi Világi Kamilliánus Család első alapszabályzata „Életminta” címmel 1998 júliusában jelent meg magyarul Csíkszeredában. Olaszul és angolul 1998 novemberében jelent meg Rómában hivatalosan, amit a Szentszék 2001-ben elfogadott és jóváhagyott. Ezzel megkezdődött a világmozgalom, aminek 2014 óta nemzetközi titkára vagyok.
Hol lehet utánanézni ezen dokumentumoknak? Válasz: A kamilliánusok és betegek számára két kézikönyv is íródott (két imakönyv után). Ezek címe: Az ének hatalma és Életminta, Csíkszereda, Státus kiadó 2008-2009.
Digitális formában: https://issuu.com/krisztusvilaga/docs/krisztus_vilaga-2_2020

A gyulafehérvári Főegyházmegye új érseke Isten kegyelméből Mons. Dr. Kovács Gergely

            2020 február 22-én rendkívüli eseményre került sor az 1011 éve alapított erdélyi magyar katolikus Egyházban, székhelyén, a gyulafehérvári székesegyházban: új püspököt szenteltek, akit ugyanakkor érsekké is neveztek ki az egyházmegye számára, az elköszönő Dr. Jakubinyi György utódjául.
            A döntés 2019 Karácsonyának vigíliáján született Ferenc pápa részéről, amit Szenteste már meg is kaptunk az ünnepi szentmisén. A pápalátogatás után ez az intézkedés fellélegzés volt az erdélyi magyarság, különösen a székelység számára, amit székelyesen így lehet kifejezni: „Legyen Karácsonyuk!.”
            Az új érsek Székely ember, felső Háromszékről, Kézdivásárhelyről, vegyes felekezetű családból. Édesapja vallása szerint, reformátusnak keresztelték, aki saját elmondása alapján, egy katolikus példakép pap hatására vált katolikussá, majd pappá és most püspökké - érsekké: https://www.facebook.com/mariahajnalka.bako
Tanulmányait szülővárosában és Gyulafehérváron végezte, majd Rómába küldték tanulni. Egyházjogász lett, 1996-ban doktorált, majd hosszú éveken át a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetője volt a Vatikánban. Innen hívta el most Ferenc pápa és nevezte ki saját egyházmegyéje érsekévé, nagy tudásával, barátságos lelkületével Istent és a színes kultúrájú Erdély népeit, elsősorban a saját magyar híveit szolgálni.
A hír hallatán megcsillant bennünk a remény, hogy van folytatás a tisztességes keresztény élet számára itthon Erdélyben, hogy  a tudás és a lélek egymásra talál új vezetőnkben is, aki saját kitaposott útján képes lesz a kultúrák összehangolására keresztény lelkülettel, ezekben az ellentmondással terhelt időkben is.
Az ünnepségre felsorakozott az erdélyi katolikusság, különösen a székelység, aki vérének tekinti új Főpásztorát, de jelen volt minden jóakaratú ember, aki tiszteletnek érezte a Jó Isten rendkívüli ajándékát.
Számomra is belső indíttatás volt felkerekedni és elzarándokolni az egyházmegye szívébe, Gyulafehérvárra a plébániám híveivel, mert volt egy motivációval több a tarsolyomban. Azt mondtam, nem tudom, ha az én életemben lesz még egy olyan érsek, aki római diáktársam volt… Az ünnepi szentmisének volt még két személyes vonatkozása számomra, mindkettő az új érsek választása, amit a Jó Isten kezéből fogadtam: 1. A szentmise olvasmánya Izajás 61, ami Szent Lukács evangéliumában a 4, 18-ban az Úr Jézus „bemutatkozása”, és ami éppen harminc éve életmottómmá vált a teológiai tanulmányaim megkezdésekor Budapesten, ahol idén az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus lesz megtartva. 2. Az új érsekünk papi jelmondata a szentmise talán legszebb mozzanatát fejezi ki három szóban: „Őáltala, Ővele és Őbenne”, a keresztény élet foglalata, ami a második kötet imakönyvem akár egy könyvnyi anyagát kitevő fejezete.
Az új érsek, aki Márton Áron püspökünk boldoggá avatásának posztulátora, tisztsége első megnyilvánulásaként a Nagy előd ügyéért való közös imára hívott meg.
Mindnyájan hálát adtunk a Jó Isten kegyelméért, felajánlva zarándoklatunkat az új Főpásztorért.
https://romkat.ro/2020/02/22/puspokke-szenteltek-es-hivatalaba-iktattak-kovacs-gergely-erseket/

<< 2020 márciusi ÜZENET

2020 januári ÜZENET > >


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda