A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXII évfolyam, 242 lapszám, 2019 március - Hivatások éve, Álmos szakrális királyunk ezerkétszázadik emlékéve

Csáki Boldog Mór, a békességszerzés és a vigasztalás mestere

A gyermekkorban kapott példakép megmaradhat egy életen át. Érdemes tehát követhető példaképeket mutatni gyermekeinknek.
Ki mutatott ilyen példaképet gyerekkorában Csáki Mór/Móricnak, és milyen elhatározásra
késztette a gyermek Móricot?
Válasz: Egy domonkos barát elmesélte neki Szent Elek (Alexius) legendáját, aki már ekkor elhatározta,
            hogy ha felnő, szerzetes lesz.
Mór/Móric Gyermekkorát feltehetően jó módban élhette, láthatta a társadalmi-politikai viszonyokat, ha már zsenge gyermekkorban ilyen magasztos célt tudott kitűzni magának.
Mikor és hol született, kik voltak a szülei és testvérei?
Válasz: Ugodon született, Veszprém megyében 1280 körül, apja Demeter (II), bán, Anyja a Kőszegi,
            vagy Németújvári Miklós leánya, neve ismeretlen. Lánytestvére Cunegundis, öccse Csák.
A kor szokása szerint fiatalon házasodik, hozzá illő nemesi család lányával.
Mikor nősül, ki lesz a felesége és milyen családból való?
Válasz: Móric 1301-ben Aba Amadé nádor lányát Katalint vette feleségül. 
A fiatal pár nem rendezkedik be családra. Minden bizonnyal időre volt szüksége átgondolni azt a
döntést, amit meghoztak életre szólóan.
Milyen döntést hoztak, hova vonultak?
Válasz: A házastársak közös megegyezéssel háromévi házasság után kolostorba vonultak, Móric a budai,
            Katalin pedig a Margit-szigeti Domonkos-rendi kolostorba.
Előkelő származásukra való tekintettel, családjuk természetesen tiltakozott döntésük ellen. Ha nem is a személyes lelki út melletti döntésért, de a vagyon miatt mindenképpen.
Milyen eljárással akarták döntésük megváltoztatására bírni Őket?
Válasz: Móricot az apósa, Amadé nádor, a budai domonkos rektorral, Lászlóval a budai toronyba záratta.
A fiatalokra nem volt hatással a zsarolás, Móricot visszaengedték a kolostorába. Talán a későbbi bonyodalmak elől, nem tudni, de Móricot a Rendje Bolognába küldte tanulni. Tudjuk, hogy ebben az időben már nemcsak diákja de magyar rektora is volt a bolognai egyetemnek.
Ki volt a két legismertebb rektor ebben az időben, és ki foglalta  össze az Olasz egyetemeken járt
magyarországi tanulók anyakönyvét és iratait elsőként?
Válasz: 1316-19: Dörögdi Miklós, 1340: Uzsai János. Veress Endre foglalta össze. Olasz egyetemeken
            járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai 1221- 1864. Budapest 1941.
Visszatérve Bolognából, Mór, Magyarország különböző domonkos rendházaiban élte le az életét, gyakorolva a rá jellemző, máig fennmaradt erényeket, kiérdemelve a békességszerzés és a vigasztalás mestere méltóságot.
Mikor és hol végezte be földi pályafutását, mikor avatták boldoggá és mikor van az emléknapja? Válasz: Móric 1336. március 20-án a győri domonkos kolostorban halt meg, 1494-ben avatták boldoggá.
Ünnepe március 20.      (Krisztus Világa: https://issuu.com/balazstunde/docs/marcius_2019issu, 10.old.)
A 2019 június elsejei, csíksomlyói pápai szentmise egyetemes könyörgései

Kedves Testvéreim! Örömmel jöttünk itt össze, hogy kifejezzük tiszteletünket a mi égi Patrónánk, a Csíksomlyó Segítő Szűzanya előtt. Imádkozzunk most együtt Megváltó Urunkhoz, aki édesanyját, a Boldogságos Szűz Máriát a keresztény élet példaképéül adta számunkra! Terjesszük eléje kéréseinket! 

1. Jézus Krisztus, jó Pásztornk, könyörgünk Szentatyánkért, Ferenc pápáért, hogy a Csíksomlyói Szűzanyával való találkozása töltse el kegyelemmel! Kérünk, hogy lelkipásztori látogatásával erősítse meg itt egybegyűlt közösségünket őseink szent hitében és erényeiben, bátorítson bennünket a reményben, és újítson meg minket az Isten iránti és a felebaráti szeretetben!

2. Jézus Krisztus, örök Főpapunk, te a papi szolgálat által akartad megszentelni és megáldani népedet. Tégy bennünket, egyházad szolgáit az igehirdetésben buzgókká, a szentségek kiszolgáltatásában figyelmesekké, hogy Isten temploma bennünk épüljön!
  
3. Jézus Krisztus, a lelkek Pásztora és őrzője add, hogy Szentatyánk, Ferenc pápa krisztusi lelkülete, igazságosságra való törekvése és minden ember iránti nyitottsága bölcsességre tanítsa vezetőinket, hogy irányításukkal az ország minden polgára nemzeti és vallási jogát szabadon gyakorolhassa.

4. Jézus Krisztus, szegények Védelmezője, kérünk, hogy a szegények és kiszolgáltatottak sorsa iránt elkötelezett egyházfő romániai jelenléte lelki erőt, reményt adjon az országban mindazoknak, akik gondokkal küszködnek, hiányt szenvednek, vagy a társadalom peremére szorultak!

 5. Jézus Krisztus, a családok segítője Ferenc szentatyánk csíksomlyói jelenlétével erősítsd meg a családokat, hogy hitben és szeretetben egyek legyenek, és a názáreti Szentcsalád példáját követve élő családegyházakká váljanak!
  
6. Jézus Krisztus, az Ifjúság példaképe, a hivatások évében segítsd fiataljainkat annak megértésben, hogy rend és törvény nélkül nem lehet emberhez méltó életet élni, és add, hogy fiataljaink felismerjék: a szülőföld is jelentheti a boldogsághoz vezető utat!

7. Jézus Krisztus, az örök élet világossága,aki feltámadásoddal legyőzted a halált, add meg minden hívőnek, akik a beléd vetett reményben távoztak a földi életből, hogy a te örök látásodban örvendezhessenek a mennyben!

Szálljon fel, Urunk, imádságunk a te színed elé, és Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására hallgasd meg irgalmasan kéréseinket!Aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké. Ámen.
(A Szervezők engem tüntettek ki a pápai szentmise egyetemes könyörgéseinek olaszra való fordításával)

Híreink:
* Csíkcsomortán közösségéből 310-en iratkoztak fel a pápalátogatásra a plébánián keresztül. A jelentkezéseket a Rózsafüzér Társulat tagjai írták össze házról-házra járva. Isten fizesse munkájukat!
* Régi és új Betániások figyelmébe: Megkezdtem a „Betánia: a Jóság Hajléka” megnevezésű lelkigyakorlatok adatainak feldolgozását 1991-el kezdődően. Ha valakinek közölnivalója lenne, örömmel fogadnám, hogy még gazdagabb legyen a lassan harminc éves közös múltunk és munkánk Betániában.
* A „Magyar Ember” online havilap megjelentette a februári Üzenetünket. Köszönet és hàla érte!


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A//27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: kamillianus@gmail.ro Archívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2019. áprilisi ÜZENET

2019. februári ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda