A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXII évfolyam, 238 lapszám - 2018 november - Mátyás király év: megválasztásának 560 évfordulója

Ég és föld között Istennel – című, 2018 februárjától indult rovat, új megbízatásom, a Szentekkel való játékos ismerkedést mutatja be a „Krisztus Világa” keresztény családi havilap oldalán. A lapot a csíkszeredai Szent Kereszt plébánia adja ki 2010 szeptembere óta. Egy példakép Szentünk bemutatása során kérdéseket teszek fel, melyre az olvasók válaszolnak és beküldenek a plébániára. Válaszaimat én is beküldöm a lap szerkesztőségének, ily módon egy közreműködés alakul ki a plébánia és az olvasótábor között.
 
Szent Erzsébetünk

Árpádházi Szent Erzsébetet, a legnagyobb gyógyító női szentet a Szűzanya oldalán, a világon bárki a sajátjának tarthatja, de ki mondhatná jobban a magáénak, mint mi, magyarok. Nagy magyar királyi család sarja, édesapja „Jeruzsálem királya” is.
Kik a Szent Erzsébet szülei és ki a híres testvérbátyja? Válasz: II. András Nagy magyar király és Merániai Gertrud gyermeke, testvérbátyja IV. Béla nagy magyar király.
Hol és mikor született Szent Erzsébet? V: Sárospatakon született 1207-ben, de lehet Óbuda, vagy Pozsony is.
Szent Erzsébetünket mi, magyarok Turul/Árpádházinak, ritkábban Türingiainak nevezzük.
 Hogyan nevezik őt Magyarországon kívül? Válasz: Magyarországi Szent Erzsébetnek.
            Már kiskorában eljegyezték az akkori kor szokása szerint, és elvitték a jegyes udvarába, hogy teljesen elsajátítsa az ottani életmódot.
Hány éves volt ekkor és hova vitték? Válasz: Négy éves volt és Türingiába/Németország/, Eisenachba, a Wartburg várába vitték.
Rendkívülisége korán megmutatkozott. Gyakran megszakította játékait és elvonult egyedül, a felnőttek számára érthetetlen módon.
Miért tette? Válasz: Hogy Istent szeresse.
A kedves kis Erzsébet megszerettette magát idegen környezetével, gyerekkorát vidáman töltötte.
Mit szeretett a legjobban, ami megmaradt neki felnőtt korára is? Válasz: A lovaglást.
Erzsébet korán felnőtté válik, elveszti édesanyját majd 19 éves jegyesét is. Édesanyját a magyar drámairodalom egyik gyöngyszeme örökíti meg.
Melyik az? Válasz: A Katona József Bánk Bánja.
Mindössze tizennégy éves, amikor házasságra lép elhalt jegyese öccsével, Lajossal, akivel boldog házasságban él és három gyermekük születik. Első gyermekük születése után teszi meg a szeretet-szolgálat első nagy alapítását, második gyermekük születése után még nagyobbat alkot.
Melyek ezek? Válasz: Első: menedékhely árva gyerekek részére, második: 28 ágyas kórház.
Mi volt kedvenc jelmondata amikor embereket szolgált? Válasz: ,,Látjátok, mindig mondtam, hogy csak vidámmá kell tenni az embereket!''
Erzsébet életéhez számos csoda és legenda kötődik. Ezek között egyik a csíksomlyói kegytemplom üvegablakán díszeleg.
Mit ábrázol az ablak? Válasz: A rózsa-csodát.
Harmadik gyermekük születését férje Lajos már nem érte meg, a keresztes háborúba vonulás kimerítette. Erzsébetnek elkezdődik a kálváriája.
A csíksomlyói kegytemplomban hol van megfestve ez a jelenet? Válasz: A jobboldali második mellékoltáron.
Szigorú ferences életmódja, túlzásba vitt szegénysége felemészti fizikai egészségét, mindössze huszonnégy éves, mikor megszületik a mennyország számára.
Mikor ünnepli a világegyház Szent Erzsébet ünnepét, és mikor Magyarországon? Válasz: A világegyház: november 17, égi születése napját, Magyarország: november 19, temetése napját ünnepli.
A Székely Nemzeti Tanács centenáriuma
            Száz évvel ezelőtt, 1918. november 9-én, Budapesten, Dr. Jancsó Benedek gimnáziumi igazgató-egyetemi tanár, Sebess Dénes, Dr. Ugron Gábor volt belügyminiszter és Dr. Urmánczy Nándor képviselő elnöklete alatt megalakult a Székely Nemzeti Tanács. Az alakulás két célból jött létre: társadalmi szervezetként, amely a (magyar) kormányra, a társadalomra hatást akart gyakorolni a területi integritásra, és főleg Erdély megvédésére, - valamint külföldi propagandát akart indítani Erdély érdekében…
1918. november 17-én a SZNT nagygyűlést tartott, ahol megvitatták és elfogadták Paál Árpád, a székelyudvarhelyi SZNT elnökének a javaslatát, miszerint ha a kormány politikája nem tudja megtartani az állami egységet, akkor: 1. a magyar–román együttélés a wilsoni elvek alapján kantonális rendszerben biztosíttassék, 2. ahol a székelység összefüggő többséget alkot, ott – nemzetközi garanciák mellett – „független, szabad és szuverén köztársaságot alkothasson”, 3. kérik a Magyar Köztársaság támogatását az államalakulat létrehozásában és abban, hogy biztosíttassék számára képviselet a békekonferencián. Amikor közismertté vált, hogy a belgrádi fegyverszüneti tárgyalásokon született megállapodás értelmében a román hadseregnek lehetősége nyílt a Marosig előnyomulni, megszületett az önálló Székely Köztársaság terve. Eszerint a Székelyföld önálló kis államot alkotott volna úgy, hogy mégis néhány vonatkozásban Magyarországhoz tartozzék. Azok, akik az önálló Székely Köztársaság gondolatát felvetették, a Wilson elnök által meghirdetett népek önrendelkezési elvére hivatkoztak.  (...).
            1919 márciusában a vörös uralom beálltával a Székely Nemzeti Tanács, mint nemzeti- és nemzetvédő szervezet, célját tovább nem tudta teljesíteni, és habár ez soha nem oszlott fel, gyűlést nem tartottak (https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kely_Nemzeti_Tan%C3%A1cs_(1918). 2003-ban újraindult.
            2018 november 18-án a Székelység megünnepelte a száz évvel ezelőtt alapított Nemzeti Tanácsot és kifejezte ugyanazon önrendelkezési törekvéseit (https://www.sznt.org/hu/dokumentumok/kozlemenyek/977-a-szekely-haza-uennepe-2?fbclid=IwAR3pVmulwIJ_5Kaz5X1vGH0ejE320H1qNdhrm7eQa84zxAT3H_jBFM20tQk).
A székely önrendelkezési törekvések mellé felsorakozott a román Sabin Gherman transilvanista, publicista, aki kifejezte fájdalmát, amiért manapság Erdély már nem szerepel Románia  térképén,  míg az osztrák és a magyar időkben szerepelt…
            További információk: Program: https://www.sepsiszentgyorgy.info/hirek2/3462-szekely-nagygyules-sepsiszentgyorgy-2018.html Krónika: https://kronika.ro/erdelyi-hirek/autonomiat-szekelyfoldnek-n-centenariumi-megemlekezes-es-tuntetes-sepsiszentgyorgyon,  http://sznt.sic.hu/en/ , https://www.facebook.com/sznthivatalos/ ).
https://www.erdely.ma/szazeves-a-szekely-nemzeti-tanacs/ , https://en.wikipedia.org/wiki/Szekler_National_Council ,

Szent Erzsébet ünnep a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Öregottnonban
            Immár kilencedik alkalommal ünnepelte meg Kamilliánus Családunk a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Öregotthon búcsúnapját. Az ötlet a csíkszentimrei Dánél Évától származik, aki felajánlta háziasszonyi tehetségét és munkáját az ünnep gazdagabbá tételéhez. Támogatója kezdetektől Csorba Ferenc, a csíkszeredai „Príma pék-ség” tulajdonosa, akik nagylelkűen belenyúltak a lisztbe, a tejbe-vajba és számtalan féle süteményt varázsoltak két kézzel az ünnepi asztalra, valamint az Otthon lakói számára.
            Idén sem volt ez másképpen, a kis „púposom” (matiz autó) úgy megtelt, hogy alig fértünk el benne, ráadásul az időközben családiassá vált „Nagymama kürtöskalácsa”, (Ida néni) rendkívül finom csemegéje Nagymamástól (81 évesen!), példaképünk is velünk tarthatott. Embert próbáló időben tettem meg a fuvarozó útját Csomortánból Szentimrére, onnan Gyergyószentmiklósra, és vissza az eszméletlen havazóban, de Isten állt az oldalamon, mindvégig imádkozva sikerült. Két autóval, nyolcan mentünk, lelki vezetőnkkel együtt.
            A hálaadó, ünnepi szentmise után köszöntöttük a frissen ledoktorált Kiss Gabikát, az Otthon egyik „lelkét”, majd közös ebéden vettünk részt, ahol mi is csemegéztünk háziasszonyaink édes remekműveiből.

Híreink:
* Világi Kamilliánus Családunk lelki vezetője, Ft. György Imre kórházlelkész sikeresen letette plébánosi vizsgáját Gyulafehérváron. Gratulálunk munkájához, hiszen történelmi kutatást végzett A kászonújfalvi római katolikus egyházközség története 1591-1948 között címmel. Ez a vizsga azt is jelenti, hogy egy éven belül kihelyezik valamelyik erdélyi plébániára. Kamilliánus lelki vezetői tisztségéről viszont nem mond le.
* November 13: Magyar Szentek és Boldogok ünnepe, akik „még” nem kaptak külön helyet a naptárban. Több, mint ötven ilyen magyar, vagy magyarrá vált szentünk és boldogunk van. Néhányuknak elindult már a boldoggá, szentté avatási eljárása, és lehet, hogy még pár évszázadot várnunk kell a beteljesedésre…
* November 26: kamilliánus találkozó Csomortánban, beszámoló a római útról, ünnepeltjeink köszöntése.


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A//27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: kamillianus@gmail.ro Archívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2018. decemberi ÜZENET

2018. októberi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda