A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XIII. évf. 130. szám, 2009 június, 2008 szeptember 13 - 2009 szept. 29: Főegyházmegyénk jubileumi éve

Június: a Jézus Szíve tisztelet

1. Története . A középkorban már kimutatható bizonyos körökben a kifejezett Jézus Szíve tisztelet, különösen a “német misztikusoknál” (1250-1350). Elmélkedésük anyaga az Énekek éneke: az Egyház, mint Krisztus jegyese. A jezsuiták és a karthauziak átvették a Jézus Szíve tiszteletet, és elterjesztették az Egyházban. Eudes Szent János is buzgólkodott ebben. Itt kapcsolódtak be a Jézus Szíve tiszteletbe Alacoque Szent Margit látomásai (1673-75), melyekben Jézus különösen az emberi hálátlanságot fájlalta, s a Szív tisztelőitől engesztelést, a hónap első péntekjén gyónást és áldozást kért. A tisztelet terjedésében nagy szerepe volt Alacoque Szent Margit gyóntatójának, a jezsuita Colombière-nek. A felvilágosodás, ill. a jozefinizmus nem kedvezett a Jézus Szíve tisztelet terjedésének. Az 1814-ben visszaállított Jézus Szíve tisztelet azonban ismét legfőbb tömegpasztorációs programjának tekintette, s a társadalmi szolidaritás és megbékélés, a szociális megújhodás orvosságaként hirdette meg Jézus Szíve tiszteletét. Azóta alig van templom, ahol ne lenne jelen a Jézus Szíve tisztelete. -Az Egyház hivatalos liturgiája mindaddig tartózkodó maradt, amíg a Jézus Szíve teológiája nem volt kidolgozva. 1765: engedélyezte XIII. Kelemen pápa (1758-69) a lengyel püspököknek, hogy bizonyos keretek között bevezessék Jézus Szíve miséjét és officiumát. IX. Pius pápa. 1856-ban Jézus Szíve ünnepét az egész Egyházra kiterjesztette. XIII. Leó pápa (1878-1903) 1899-ben hagyta jóvá a Jézus Szíve litániát az egész Egyház számára. XI. Pius 1928-ban a Miserentissimus Redemptor enciklikában már összefoglalást adott a Jézus Szíve tisztelet teológiai alapjairól. XII. Pius pápa (1939-58) a Haurietis aquas enciklikájával emlékezett meg a 100 évvel korábban bevezetett ünnepről. -Főünnepe a pünkösd utáni 2. vasárnapot (úrnap nyolcadát) követő péntek (az egyházi év utolsó változó ünnepe). Ezen kívül a Jézus Szíve tisztelet ideje minden elsőpéntek és a június hónap.

2 . A Jézus Szíve tisztelet dogmatikai megalapozása a Szentírásra megy vissza és a hagyomány adataira támaszkodott. Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma. Ahogy Pál apostol arról beszélt, hogy ne szomorítsuk meg Isten lelkét, úgy lehet szó Jézus engeszteléséről is. -A Jézus Szíve tiszteletben magát az Istenembert, magát Jézust ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte. A személyes egység révén Jézus egész embersége az isteni személy kifejezője. Az egyházi dokumentumok szerint a szív nem pusztán jelképe Jézus szeretetének, hanem valóságos emberségének kifejezése, melyet áldozatul adott értünk. A Szentírásban és a hagyományban a szív nem lélektani, hanem az egész embert kifejező fogalom, olyan ősfogalom, amely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki valóságot. A testben megnyilvánuló személyesség belső központja, ahol a személyes elhatározások és a külső kapcsolatok megszületnek. Amikor Jézus szeretete helyett a szívét tiszteljük, akkor az elvont fogalom helyett a konkrét valóságra hivatkozunk, és ez egyúttal eszünkbe idézi a megtestesülés titkát is. Jézus Szíve ontológiailag megalapozott szimbólum, mely alkalmas arra, hogy a személyiséget a maga emberségében kifejezze. A szívben nemcsak Jézus emberi, hanem istenemberi szeretetének is jelképét látjuk, amely egyszerre tükrözi az Atya iránti és az emberek iránti szeretetet. Mivel a Jézus Szíve tisztelet a szíven keresztül az isteni személyre vonatkozik, azért ezt a latreutikus, vagyis imádó kultusz körébe soroljuk.

A Jézus Szíve tisztelet megnyilatkozási formái: az engesztelés, a viszontszeretet, Krisztus követése és önmagunk fölajánlása. Az engesztelés lényegében bekapcsolódás abba az engesztelésbe, amelyet Jézus, mint főpap az Atya elé visz, de az ellene elkövetett sértés jóvátétele is. Önmagunk fölajánlása azt fejezi ki, hogy egyesülni akarunk a szeretettel, mellyel Isten szerette a világot, és minden fáradozásunkat, munkánkat, szenvedésünket ennek érdekében tesszük és viseljük. Kerülni kell, hogy az ájtatosság elszakadjon a teljes Istenembertől, és csak a szívre, mintegy jelképre irányuljon. Szent Margit volt az első, aki a Szent Szív különös oltalmába ajánlotta magát. E fölajánlást később egészen napjainkig jámbor egyének és közösségek, városok és nemzetek követik. XI. Pius pápa (1922-39) az Egyházat is Jézus Szíve oltalmába ajánlotta. (Lédeczi Dénes)

 

Az Erdély-i Világi Kamilliánus Családok jubileumi lelkigyakorlata betegek és segítőik számára

Az Irgalmas Jézus Krisztus követése szent Kamill szellemében a betegek és szenvedők szolgálatában

Isten irgalmas arca életté lett, hogy életünk legyen, és irgalommá tegyen…“

 

2009 május 22-24 (péntek-vasárnap) között tartotta az Erdély-i Világi Kamilliánus Családok a 2009-évi, jubileumi lelkigyakorlatát a Marosszentgyörgy-i plébánián. Ez volt az első nagy kamilliánus lelkigyakorlat Erdélyben, ahol saját kamilliánus atyánkkal találkozhattunk, tanításából töltekezhettünk. Házigazdánk Baricz Lajos atya, a Kamilliánus Családok elnöke volt. A lelkigyakorlat szervezője a Kamilliánus Rend részéről a csíkszentdomokosi P. György Alfréd, Frédi atya volt, immár hála Istennek, dicsekedhetünk saját Istennek szentelt szolgával. Frédi atya három előadást tartott az Evangélium megéléséről Szent Kamill szellemében: Irgalmas Istenkép Lk. Evangéliumában , Isten irgalmas szeretetének nyomai, és Az Irgalmas szeretet megtapasztalása, mint hívatás témákban.

Frédi atya felkérésére én is tartottam két előadást, Szent Kamill lelkisége, élet és apostolkodási minta a világiak számára, és Életminta – Kamilliánus Család-építés témákban.

A lelkigyakorlaton 28-an vettünk részt, naponta szentmisével, szentgyónási lehetőséggel, közös étkezéssel és humoros esti beszélgetésekkel. A résztvevők a helybeli Kamilliánus Családból, Kézdivásárhelyről, Csíkszentimréről, Csíkszeredából, Csíkszentdomokosról, jöttek.

Istennek legyen hála, hogy két év kiesés után, újból lehetett lelkigyakorlatunk.

 

Szeretettel köszöntjük a csíkpálfalvi 17 éves Váncsa Renátát, a Mária Rádió önkéntesét a betegpasztorációban. Ő volt a legfiatalabb ima-gyűjtőnk 2005-ben a Zarándokúton című kötethez, most önkéntesként a betegek szolgálatába lépett. Az Irgalmas Isten vezérelje szíve szép szándékait!

 

Hírek:

* Május 20-án, az igazgatóság kérésére, a csíkszeredai Louis Pasteur Egészségügyi Iskola diákjainak előadást tartottam a betegek lelki ápolásáról, elmondtam, hogy imádkozunk értük betegeimmel,

* Pünkösd péntekén Mária Rádió munkatársa, Majoros Attila énekével örvendeztette meg a csíkszeredai kórházak betegeit. Most élőben hallgathatták dalba öntött tanúságtételét,

* Május 30, szombat Pünkösdszombat: a legnagyobb magyar zarándoklat Csíksomlyóra, „a székelyek lelki fővárosába”. Az eső ellenére is jöttek a zarándokok, fegyelmezetten, Istenben bízva, énekelve, hálát adva, több százezres közösségben. Az erdélyi Mária Rádió, élőben közvetítette az ünnepi szentmisét a Nyeregből, aminek szónoka Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek, az egyetlen meghívott volt, ugyanis mindenki más, zarándokként érkezett a búcsúra,

* Pünkösd napján a Szociális Testvérek Társasága ünnepén a szentmisét az Egyházmegye főpásztora Dr. Jakubinyi György érsekünk mutatta be a segédpüspökünkkel együtt, a Szent József kápolnában,

* Június 8-an meglátogatott a düsseldorfi Klaus Temme, a SIPPC egyik szervezője. Isten hozta!

* Június 25, csütörtök: a Bucchianico-i VKCs. felszentelése, lelki nap a Régi Kórházban, 15, 30-tól.

 

***************************************************************************

Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.ro Az összes előző lapszám megtekintése: http://www.hhrf.org/gyrke/uzenet


<< 2009 júliusi ÜZENET

2009 májusi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda