A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XII. évf. 120. szám, 2008. augusztus

Úrszíne változása – Salvator kápolna – Antal testvér

Minden év augusztus 6-a ünnep a csíki medencében élőknek, különösen a csíksomlyói egyházközségnek. A Kis-Somlyó hegyén áll a Salvator kápolna, Úrszíne változása tiszteletére szentelve. Itt újraéled a Tábor-hegyi esemény, a „jó nekünk itt lenni”. Idén is benépesedett a hely, a meleg nyári délelőttön. A kápolna nyugati oldalánál szabadtéri oltár áll, itt mutatja be a papság a szentmisét, míg a szép, zöld pázsitra letelepedik a nép, a természetes amfiteátrumszerű kertben.

Idei prédikátorunk Koncsag László csíkszerdai börtönlelkész volt. Szentbeszédének egyik legfontosabb üzenete az Isten lehajló szeretete volt: „gyermekem, én szeretlek téged”.

Ilyenkor mindenki magával viszi az ebédet, szentmise után a családok helyben maradnak a fák árnyékában, és közösen fogyasztják el az ebédet. Az Úr Jézus nagy hangsúlyt fektetett a közösségi étkezésre, és a hívek szívesen maradnak együtt ebben a tudatban.

A kápolna, mint szentély keletkezése belevész a történelmi időkbe. A csíkszeredai Vécsey Gyula tanulmányában boncolgatja a megmaradt építészeti értékek jelentését, szellemi tudásunk ősi tárhelyeinek megfejtésével és a csodálatos természeti hitvilág életbeágyazottságának feltárásával:

„A Salvator-kápolna ÉNy-i oldalán lévő rés törésszöge a leghosszabb nappal naplementéjének megjelenésére készült. A Passió-kápolna egyetlen rése a déli oldalon a leghosszabb éjszaka utáni napfelkeltére, míg egy másik irány a Nagyasszony ünnepének a jelzésére szolgál.

A két kápolna nem egykorú, régibb a Salvator szentélyrésze, újabb a Passió-kápolna, amely a múlt század végéig nyitott szentélyű volt, így a rés nem ablak céljára készült. Ugyanígy a Salvator szentélye is nyitott lehetett, így itt sem ablak céljára szolgáltak a rések. Ezt az is bizonyítja, hogy Orbán Balázs, „A Székelyföld leírása” című művének az adatfelvétele alkalmával a helyszínen a Passió kápolnát nyitott szentélyűnek találta. (…) A Salvator-kápolnához tartozik a régi kultikus emlékek legmeglepőbb tényeként a nagyon meredek Kálvária útja - a nép nyelvén a Jézus Hágója. Ennek az útvonalnak a tengelyvonala pontosan egybeesik a naplementével június 21-én! Ekkor a Nap korongjának a közepe majdnem pontosan a tengelybe esik. A lenyugvó Nap fénye pedig fény-, és árnyékhatárvonalával az ÉNy-i oldalba beépített rés 1-es számú irányvonalával volt azonos. ”

(http://www.orszagepito.hu/szamok/92-3-4/92-3-4_Vecsey.pdf.)

A Salvator kápolna nem egy magányosan álló szentély a hegytetőn. Antal testvér/Kedves Béla egyházmegyeileg elismert remete teszi élővé a helyet, őrzi és gondozza immár lassan húsz éve. A zarándokot, a magányos látogatót, a lelki felüdülésre vágyót van, ki fogadja, és útba igazítsa az Isten-keresés ösvényein. Egyszerű életével, csendes, hallgatag, de annál sokatmondóbb magatartásával magához vonzza a szenvedő lelkűeket, valóságos lelki erőművet hozva létre és tartva fenn ezen a szent helyen. Antal testvér meghívása és elhívása erre a csodálatosan sajátos életre Isten pedagógiai módszerének rendkívüli formájában történt. Hívatása kezdetén a Kis Somlyó közepe táján elhelyezkedő Szent Antal kápolnánál villámcsapás is érte, annyira, hogy elvesztette az eszméletét. Mikor magához tért, kürtje nyelve és bicskája összeolvadt a zsebében. Ez az esemény megerősítette elhatározásában, hogy újra élővé tegye elődei remete-életét az ősi szent helyen.

Szent Pál év

„Szentatyánk, XVI. Benedek pápa folyó év június 29-vel kezdődően jubileumi évet hirdetett Szent Pál apostol tiszteletére, születésének kétezredik évfordulója alkalmából. A keresztények számára ez az év alkalmul szolgál arra, hogy felidézzék az apostol alakját, gyümölcsöző munkásságát, amellyel a krisztusi tanítás terjedéséhez, az Egyház világméretűvé válásához döntő módon hozzájárult. Emlékezésünk nem csupán a múltba való visszatekintésből áll, ugyanis Szent Pál alakja nem csupán a múlté. A „nemzetek apostola” a mi tanítómesterünk, számunkra is hírnöke Jézus Krisztusnak. Örökségét elmélyítve lehetőség adódik nekünk is élőbb módon találkozni a minket is megváltó Jézus Krisztussal… Az Apostoli Penitenciária Dekrétuma alapján, a Szent Pál évben teljes búcsúk nyerhetők: 1.Minden egyes zarándok elnyerheti a teljes búcsút, ha meglátogatja Rómában a Falakon kívüli Szent Pál pápai Bazilikát. A teljes búcsút a szokott feltételek mellett nyerhetik el. Az Apostol sírjánál, a Konfesszió oltárnál egy Miatyánkot és Hiszekegyet elimádkoznak, és imádságos lélekkel fordulnak a Boldogságos Szűzanyához, valamint a Nemzetek Apostolához – Szent Pálhoz. A teljes búcsút a fenti feltételek mellett minden keresztény hívő naponta egyszer nyerheti el, saját maga számára, de felajánlhatja halottaiért is. 2.Főegyházmegyénkben is elnyerhető a teljes búcsú az alapvető előírások betartásával (szentgyónás, szentáldozás és a Szentatya szándékára végzett ima felajánlásával). A búcsút elnyerni akarók szívükből kizárnak minden bűnös vonzódást. Áhítatos lélekkel részt vesznek a Szent Pál Év kezdetekor vagy befejezésekor bemutatott vallásos szertartáson, bármely szent helyen, vagy a Szent Pál tiszteletére szentelt templomok és kápolnák búcsúján. Főpásztori jogommal engedélyezem a búcsúnyerést azoknak, akik 2008. június 29-én, 2009. június 29-én, vagy a két időpont között valamelyik vasárnap vagy kötelező ünnepnapon részt vesznek a csíksomlyói kegytemplomban bemutatott szentmisén – a fent említett feltételek teljesítése mellett teljes búcsúban részesülhetnek saját maguk, vagy elhunytjaik számára. 3.Akik betegség, vagy más egyéb ok miatt akadályoztatva vannak a részvételben, részesülhetnek a teljes búcsúban, ha lélekben bekapcsolódnak egy olyan jubileumi szertartásba, amelyet Szent Pál tiszteletére mutatnak be. A búcsú elnyeréséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a feltételeket teljesítsék. Nemzetek Apostola – Szent Pál – Könyörögj érettünk!” (VII. Körlevélből, Gyulafehérvár, 2008. június 30. † György s. k. érsek)

 

Hírek:

* Július 14-én, Szent Kamill napján, a csíkszeredai Szent Ágoston templomban ünnepélyesen kamilliánus Családunk tagjává avattuk Csibi Mártát, ahogy plébánosunk nevezi “Márta mamát” gondoskodó szeretetéért, aki már két éve viseli a kis piros keresztet, Isten hozta közénk!

* Tíz éves az “Életminta”. 1988 július 26-ra készült el „Az erdélyi Kamilliánus Családok Életmintája és Működési Módja” 48 oldalban, a római Általános Alapszabályzat megjelenése előtt négy hónappal,

* Augusztus 1, teljes búcsú: 1216 augusztus 2-án (Porcinkula) Assisi Szent Ferenc teljes búcsút kért, kapott III. Honorius pápától, és hirdetett meg Umbria/Olaszország hat püspöke előtt. Azóta ez a nap teljes búcsú napja mindenkinek, aki az Egyház előírásai szerint eleget tud tenni a búcsú feltételeinek,

* A hagyományos „Városnapok”, augusztus első hétvégéjén a Szent Ágoston templomban tartott rendkívüli hangversennyel kezdődtek, 85 tagú kórussal, 40 tagú zenekarral, akik a Nagy István Líceum jelenlegi, vagy már végzett diákjai, tanárai voltak, valamint bel és külföldi művészekkel.

* Aug. 13-án újra beindulnak a „szerdai misék” a Salvator kápolnában 17, 00 órától,

* Augusztus 15: Nagyboldogasszonyunk ünnepe, Kamilliánus Családunk 11 éves,

* Augusztus 20: Országszervező királyunk, Szent István ünnepe,

* Gólyabúcsúztató: Augusztus 20 körül elköltöznek a gólyák. Hiányuk nagyon szembetűnő, idén országos viszonylatban, a csíki medencében élt a legtöbb gólya-család, pl. Szentsimonban 43 család,

* Augusztus 31- szeptember 6 között a SIPCC Pozsony-i találkozója (www.sipcc.org).

* Szomorúan vettük tudomásul, hogy Gizi/Gabi turkáló bezár. Köszönjük utolsó adományukat!

***************************************************************************

Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.ro Az összes előző lapszám megtekintése: http://www.hhrf.org/gyrke/uzenet


<< 2008 szeptemberi ÜZENET

2008 júliusi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda