A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XII. évf. 121. szám, 2008 szeptember

2009 - F őegyházmegyénk jubileumi éve

„A 2009-es esztendő különleges évforduló főegyházmegyénk életében: alapításának ezredik esztendejéhez érkeztünk, s ez az évforduló jubileumi év meghirdetésére indít minket. Szeretnénk, ha azok a rendezvények, amelyeket szervezünk, a főegyházmegye lelki megújulását szolgálnák, és lendületet adnának az elkövetkező ezer esztendőre is.

Szent István királyunk kezdettől fogva fontosnak tartotta, hogy népe eljusson a kereszténységre. A keresztény hitre vezetés eredményessége megkívánta az egyházi szervezet kiépítését. Ezért szent királyunk tíz egyházmegyét alapított, közöttük a gyulafehérvárit, Szent Mihály főangyalt rendelve égi pártfogójának, hogy ne csak az égi seregeknek, de főegyházmegyénk híveinek is vezére legyen a földi zarándokúton.

Az ezer éves múltra emlékezés fontos történelmi esemény. Illyés Gyula neves írónk mondta: „Ezer évet csak sikeres, tehetséges nép tud megélni, nagy erőpróbákkal, rengeteg küzdelem árán”. Mi megértük az ezer esztendőt. Pedig ez az időszak végigvert rajtunk. Számos tatár és török pusztítás van mögöttünk. Sok nemzeti és vallási vitának, viszálynak voltunk tanúi. Megszenvedtük a két világháború értelmetlen őrületét, Trianonnak traumáját, az ide - oda tartozás keserűségét, államformák váltogatását. Éltünk durva és kegyetlen diktatúrában, átéltük és túléltük a kisebbségi sors minden nyomorúságát. Ezért szeretnénk méltó módon – bár szerény anyagi körülmények között – jubileumi évfordulót ünnepelni egy egész éven át. Ahogy a családi ünnepek megülése, a közös emlékek felidézése erősíti a családot, úgy – a történelemre visszatekintve – mi is a nagycsalád egységét akarjuk erősíteni, benne a kisebb közösségeket, plébániákat, esperesi kerületeket, és tudatosítani szeretnénk magunkban az Egyház és a nemzet múltjában játszott szerepünket.

Szeretnénk hálával gondolni azokra a püspökökre és papokra, akik jó pásztorként őrizték Isten nyáját és élen jártak a krisztusi lelkületben, a kultúra ápolásában és az oktatásban. Ugyancsak hálás szívvel szeretnénk gondolni főegyházmegyénk híveire, akik a krisztusi út keskeny ösvényén haladtak és életükkel, példaadásukkal a földi zarándokút boldogságát tanúsították. A hosszú történelmi múltra visszatekintve Isten Szolgája II. János Pál pápa szavai szerint: „hálával emlékezve a múltra, szenvedéllyel élve a jelent és bizalommal tekintve a jövő felé” szeretnénk főegyházmegyénk lelki megújulását előmozdítani.

A jubileumi esztendőt, amelyet most ünnepélyesen meghirdettünk, 2008. szeptember 13-án Csíksomlyón, a Szűzanya népünnepén (az ún. őszi Mária búcsún) nyitjuk meg és 2009. szeptember 29-én, Gyulafehérváron, Szent Mihály főangyal ünnepén, Székesegyházunk búcsúünnepén fogjuk bezárni.

Mindannyiótokat arra buzdítunk, hogy használjátok fel ezt a szent időt, úgy téve, ahogy maga Izaiás próféta is hirdette:„Örömmel merítek vizet az üdvösség forrásaiból” (Iz 12,3). Ti is így tegyetek!

Segítsen ebben titeket a Szentháromság egy Isten, támogasson közbenjárásával a Boldogságos Szűz Anya, Szent Mihály főangyal – főegyházmegyénk védőszentje – Szent István király – főegyházmegyénk alapítója, s Erdély védőszentje – Szent László király, főegyházmegyénk egyetlen szentté avatott szülöttje – Pongrác Szent István, valamint Apor Boldog Vilmos vértanú püspök.”

(Gyulafehérvár, 2008. május 11-én, Pünkösdvasárnapján, Tamás József segédpüspök , általános helynök, a Millenniumi Bizottság titkára)

V. Lelkipásztori Napok a Gyulafehérvári Főegyházmegyében

Mottó : Életünk a feltámadt Jézus Krisztussal

Időpont : 2008. szeptember 11-13

Helyszín : Jakab Antal Tanulmányi Ház, Csíksomlyó

 

Öt éves előkészületi idő előzte meg az egyházmegyénk jubileumi évének megnyitását. Minden évben egy sajátos szempontot elmélkedtünk át és éltünk meg kereszténységünk, valamint katolikusságunk legfontosabb üzenetéből.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye ezeréves fennállásának megünneplésére az Élő reménység című egyházmegyei pasztorális tervvel készült. A Pasztorális Terv első szakaszában személyek, családok és közösségek bevonásával a helyes Istenkép és a reális énkép kialakítása volt a cél, a második szakaszban pedig annak megtapasztalása, hogy életünk árnyoldalai ellenére is remélhetünk a szerető Istenben. A harmadik évben Jézus Krisztus benső ismerete és szeretete volt a cél, melyből természetfölötti remény születik, és döntés (megújított döntés) az Ő követésére, nemcsak személyes, de családi és közösségi életünkben is. A negyedik év a szenvedők és betegek fénypontba való állítása volt: „Életünk a szenvedő Jézus Krisztussal” témakörben. Az utolsó, immár a jubileumi év mottója pedig minden keresztény identitását határozza meg, „ Életünk a feltámadt Jézus Krisztussal” témával.

A Lelkipásztori Napokat Tamás József segédpüspök úr nyitja meg szeptember 11-én, csütörtökön délelőtt 9,30-tól a „Veni sancte” szentmisével a kegytemplomban, és Dr. Jakubinyi György érsek úr zárja szeptember 13-án, szombaton az egyházmegyei jubileumi év megnyitó szentmiséjével délelőtt 10,30 órakor. Csatoltan mellékelem a programot.

 

SIPCC - Pozsony

A SIPCC (Society of Intercultural Pastoral Care and Counselling/A Pasztoráció és Tanácsadás Interkulturális Társasága) idén húszadik alkalommal rendezte meg nyári konferenciáját, ezúttal a Felvidéken, Pozsonyban, a „Comenius” Evangélikus Teológia székhelyén augusztus 31 és szeptember 6 között. A fiatal egyetem első alkalommal fogadott nemzetközi fórumot, ezért úttörő jelleggel bírt a konferencia, főképpen egy olyan történelmi pillanatban, mint az idei, amikor az új állam éppen szeptember elsején ünnepelte alkotmányosságának tizenötödik évfordulóját, szétválását Csehországtól.

A tanácskozáson mintegy nyolcvan résztvevő jelent meg a világ különböző nemzetei, vallásai és kultúrái képviseletében. Erdélyből öten voltunk, négy vallással. A magyar Katolikus Egyházat ketten képviseltük, a kamilliánus Nagy Évával, mindketten Csíkszeredából. Felvidéknek egyetlen magyar képviselője volt, Dr. Görözdi Zsolt evangélikus egyetemi tanár Komáromból.

Idei témánk „Identitástudat a változó világban – kihívások a pasztoráció, felekezetek és vallások számára” volt. A téma önmagában is figyelmet felkeltő gondolat, ehhez még hozzájárult az a történelmi, kulturális és vallási helyzet, amiben jelenleg benne voltunk. Nekem, magyar katolikus identitásom bemutatása volt a feladatom a kórházpasztorációban, interkulturális fórumon.

 

Hírek:

* Idén negyven éve, hogy boldog emlékű Édesapám, Bakó Adolf elindította Csíkcsomortán új ünnepét, a „Kőkereszti búcsút” a ”Paparatás feje” színhelyén. Abban az időben P. Daczó Lukács atyát kereste fel ezzel a kéréssel: „Atyám, őseink jeltelen sírokban pihennek…” Az ünnep P. Somlyai Miklós csíksomlyói házfőnök és tárasai tiszteletének állít emléket, akiket 1661-ben a tatárok ezen a helyen gyilkoltak meg. A sajátos ünnepet augusztus harmadik vasárnapján szokták tartani.

* Hálás szívvel köszönjük Köllő Annamáriának (Huginak) az apró pacienseinknek szánt ajándékot!

* Az új tanév kezdetén imáinkkal bátorítjuk az iskolába indulókat. A Jó Isten bölcsessége vezesse őket

* Szeptember 25, csütörtök: kamilliánus lelki nap a Régi Kórházban, délután fél 4-től.

***************************************************************************

Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.ro Az összes előző lapszám megtekintése: http://www.hhrf.org/gyrke/uzenet


<< 2008 októberi ÜZENET

2008 augusztusi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda