A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XI. évf. 109. szám, 2007 szeptember

IV. Egyházmegyei Pasztorációs Napok, Csíksomlyó, 2007 szeptember 10-12

„A Pasztorális Bizottság gondozásában álló Élő reménység lelkipásztori Tervünk negyedik szakaszához érkeztünk. A IV. Lelkipásztori Napokon is bemutatott, feldolgozott témája a mostani évnek: Életünk a szenvedő Jézus Krisztussal.

A keresztény élet eszménye a szentség. A lelki élet mesterei gyakran mondják, hogy aki törekszik az életszentségre, az Krisztussal fog haladni a szenvedések útján is, és éppen a mellette való kitartás, a Hozzá való hűség adhat erőt a továbblépéshez, az újrakezdéshez…” (Dr. Jakubinyi György érsek bevezető szavai a IV. Egyházmegyei Pasztorációs Napokra kiadott dokumentumból, 3. old.).

A dokumentum tartalmazza a Salvifici doloris enciklika teljes magyar szövegét.

Az Egyházmegyei Pasztorációs Napokra, amely felkészülés a gyulafehérvári Egyházmegye 1000 éves fennállásának megünneplésére 2009-ben, hivatalosak voltak Egyházmegyénk papjai, hitoktatói és mindazok, akikre a lelkek vezetésének különféle nehéz feladata hárul.

A rendezvényt Dr. Jakubinyi György érsek nyitotta meg ünnepélyes szentmisével a csíksomlyói kegytemplomban. Beszédében felvázolta a szenvedés teológiáját a gyakorlat számára.

A három napos rendezvény, a Jakab Antal Tanulmányi Házban, lehetőséget adott a szenvedés témájának elméleti, és gyakorlati teológiai bemutatására. A kiscsoportos beszélgetések egészen személyi szintre bontották le a hallottakat, a „műhely” munka viszont, konkrétan vezetett be a játékos dramatizálásra, ahol szintén személyesen lehetett megtapasztalni egy-egy problémás élethelyzetet.

Nekem az a megtiszteltetés jutott, hogy előadást tarthattam a rendezvényen, Jézus szenvedésének jelentőségéről a pasztorális gyakorlatban , arról, hogy a szenvedés, Jézus szenvedése konkrétan a betegpasztorációban mit jelent, hogyan van jelen, hol találkozunk vele, milyen kihívások elé állít, stb.. Előadásom anyagát két nagy kérdéskörben tártam fel. Először bemutattam a kórházi pasztorális gyakorlat legfontosabb elemeit: a betegek látogatását , imaórát, segítő beszélgetést, majd a lelki gondozás művészetét. Ebben a témakörben a szenvedés értelmének kérdéséről, Jézus szenvedésének értelméről, a megváltás misztériumának vérkeringésérbe való bekapcsolódás lehetőségéről, a lelkiségről, mint a pasztorális gyakorlat szellemi iránytűjéről, és a pasztorális szolgálat segédeszközeiről adtam ízelítőt, történetekkel színezve az előadást.

Összegezve: Betegpasztoráció nem más, mint az Atyaisten által meghívott személyek segítése az Isten által felkínált teljességre. Ez a teljesség pedig Jézus Krisztus életének a megélése saját, és közösségi keresztényi életünkben, azaz küldetésének beteljesítése a szenvedésben. Mivel Krisztus az, aki végig járja a szenvedő betegben a megváltás útját, ezért a Vele egyesített szenvedés, megváltó szenvedéssé válik, - a szenvedő ember, akárcsak Jézus Anyja, a Szűzanya, társmegváltó lesz. Jézusnak segít az, aki tudatosan vállalja ezt az utat, Neki segít, hogy megvalósítsa isteni Önmagát a szenvedőben, mert Ő a „küldött”, a beteg, szenvedő ember pedig a „meghívott” az isteni mű beteljesítésére. Kérdésünkre, hogy mi értelme van a szenvedésnek, talán megadhatjuk a választ: visszahozni az elkülönültet/elkülönítettet a kegyelem rendjébe. Nem kis méltóságról van szó, tehát, érdemes harcolni érte, betegnek és ápolónak és a keresztény közösségnek egyaránt.

A Kézdivásárhelyi Kamilliánus Család

 

„Kamilliánus Családunk 1994-ben alakult meg és a Szent József védőszent nevet vette fel. Indultunk egy pár lelkes, buzgó katolikus nyugdíjas értelmiségivel, aztán évről évre 2-3 taggal bővültünk. Sajnos az idős korosztály miatt egyre apadunk is. Jelenleg Családunk 41 tagot számlál, mind nők, és ebből 32 nyugdíjas, heten dolgoznak, ebből van egy hitoktató is. Két személy aktívan a beteg ágya mellett tevékenykedik, egyikük orvos, a másik betegápoló.

Havonta találkozunk, 20-25 tag tud eljönni, a munkabeosztás, a betegségek, öregség távol tartják a találkozóktól, de velük telefonon, vagy személyesen megbeszéljük a problémákat.

Családunk mottója: „Ha örömmel tudsz másokon segíteni,/ Ha Krisztus példája szerint akarsz élni és gondolkodni, /Ha szívesen dolgozol munkatársakkal, /Ha nagy szeretet él benned a szenvedők iránt, /Akkor megtalálod hivatásodat a Kamilliánusok nagy családjában.”

Amire odafigyelünk:

- A Kamilliánus Család imáját közösen mondjuk el, beteg testvéreink gyógyulásáért imádkozunk,

- Minden családtag déli 12 órakor imádkozik a többiekért,

- A hónapi naptári ünnepek fontosságát ismertetjük,

- Minden Kamilliánus családtag naponta imádkozza a rózsafüzért, a skapuláré tagok naponta szentmisére járnak, szentáldozáshoz járulnak,

- bekapcsolódunk Főegyházmegyénk pasztorális tervébe, havonta megbeszéljük a témaköröket,

- Május és október hónapokban részt veszünk a Szűzanya tiszteletére tartott esti vecsernyéken,

- Június hónapban Jézus Szentséges Szívét engeszteljük,

- Havonta egyszer szentségimádáson veszünk részt,

- első csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap egy órás szentségimádáson veszünk részt,

- Február 11-én, a Betegek Világnapján az új kórházban szentmisét mutattak be papjaink a betegeknek, akik rendszeresen meglátogatják őket első péntekeken (nincs kórházlelkészünk),

- évente zarándoklatokon veszünk részt: Csíksomlyó, Szőkefalva, Futásfalva, Perkő, Szentkereszt,

- segédkezünk a templom széppé tevésében, virágokat viszünk, kézimunkákat készítünk,

- 2006-ban megszerveztük az erdélyi Kamilliánus Családok vezetőinek találkozóját,

- az idős, beteg Családtagok imáikkal segítenek szenvedő beteg testvéreinknek, és ápolóiknak,

- havonta felköszöntjük a városunkban élő 90 éves, és annál idősebb testvéreinket születésnapjukon,

- Karácsonykor ellátogatunk egy kis ajándékkal a Szent Klára öregotthonba és a gyerekotthonba.”

(Elhangzott a Leonhard Gregots Provinciális atyával való találkozás alkalmával 2007 június 21)

„Az aratnivaló sok…”Munkásokat hív aratásába az Isteni Megváltó Nővéreinek magyar provinciája: „Akinek kedve van, taníthat iskolában, taníthat hittant, lehet képzett betegápoló, akik segíthetik a haldoklót ima kíséretében átsegíteni a jóságos Bíró kezébe. Járhat magányos idősekhez, testi-lelki bajaikban segítheti őket, lehet irodavezető plébánián, ezzel mozdítva elő Isten dicsőségét. Jelentkezni: Vámos Katalin nővérnél lehet, H-3400 Mezőkövesd, Rákóczi út, 13, Tel: +36 49 312 675.

 

Hírek:

 

* Szeptember 10-12: IV. Pasztorációs Napok voltak a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban, együtt készültünk Egyházmegyénk 2009-ben esedékes ezredik éves fennállásának megünneplésre.

* Iskolakezdés előtt állunk: imádkozzunk gyermekeinkért és nevelőikért!

* Minden hónap 28-a: engesztelés a hatmillió „meg-nem-születettért” a budapesti Szikla templomban,

* Szeptember 25: találkozás a betegek Kamilliánus Családjával a szemészeten.


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel/Fax: 0040 366 10 22 55
/ 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.ro, http://www.hhrf.org/gyrke/uzenet


<< 2007 októberi 2007 ÜZENET

2007 augusztusi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda