A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XI. évf. 106. szám, 2007 június

Isten és ember közös ügye: György Alfréd (Frédi) kamilliánus pappá szentelése

 

Valami megfoghatatlan meghatottság és tisztelet tölti be a lelkem mélyét a rendkívüli nap közeledtével, mert Isten és ember közös munkája ér célba, nyer formát és lesz valósággá 2007 június 16-24 között: egy fiatalember elköteleződik Isten szolgálatára a szenvedő emberek számára Szent Kamill, a betegek, kórházak és betegápolók Szerzetesrendjében. Hármas szerzetesi fogadalmát egy negyedikkel is megerősíti: élete feláldozása árán is ápolja az Istentől reá bízott beteget. Mindezt most Krisztus oltárán pecsételi meg.

Frédi régi álma, a szerzetesség, már teljesült, amikor letette örök fogadalmát, most a papi szolgálatra szenteli fel Bosák Nándor, Debrecen-nyíregyházi püspök.

Az új kamilliánus Isten-szolgában olyan ember lép az oltár szolgálatára, aki nem könyvből tanulta a betegséget és szenvedést, mert már születése óta Isten belehelyezte őt a betegség kereszttüzébe, élete olyan értékét ismerhette meg, amely lehetővé tetta számára tisztelni és megbecsülni minden percet, mert minden percéért meg kellett harcolni, és minden lépéséért hálát kellett adni a Magasságbelinek.

Ebben a harcban mindenek előtt az Édesanyjáé a legnagyobb elismerés. Optimizmusa, természetes, jóízű humora, amivel a keserves pillanatokat megédesítette és derűssé tette a néha elviselhetetlennek látszó kihívásokat, kitartó odaadása és munkabírása kikönyörögte az Istentől a jelent, fia számára. Ezt az életbeágyazottságot örökölte Frédi, ha szabad ezt mondani, erre, mint otthonról hozott fundamentumra építette fel életét, és a mindennapi élet dolgaihoz való hozzáállását.

1994-ben, amikor városunkban az első kamilliánus találkozót szerveztem Anton Gots atyával, aki akkoriban még Ausztriában székelt, valaki értesített a Frédi létezéséről és a szerzetesség utáni vágyáról. Meghívtuk őt is a találkozóra, így került kapcsolatba a Kamilliánus Renddel. Sorsa, pályája kirajzolódott, rá kellett lépnie a hosszú, nem éppen egyszerű útra, a teológiai tanulás és a szerzetesi élet megszerzésére. Egerben, majd Veronában tanult és készült a jövőre. A szerzetesi gyakorlatát Nyíregyházán, Bécsben, és Veronában sajátította el az ottani kamilliánus közösségekben.

Frédinek, Isten indulásból két nagy oszlopot adott, amire szerzetesi és papi életét megalapozhatta: Csíkszentdomokosról indul, a szentéletű erdélyi püspök, Márton Áron szülőfalujából és a csíksomlyói Szűzanya vonzásköréből. 1994-ben azzal ért véget kamilliánus találkozónk, hogy elzarándokoltunk a Szűzanya szentélyébe közös szentmisére, ahol Gots atya felajánlotta az induló kamilliánus hajtást a Boldogságos Szent Szűz oltalmába. Most Neki mondunk hálát mindenért, és kérjük, tartsa meg szolgáját és vigyázza lépteit a szenvedők, betegek szolgálatában, hogy minden szenvedő betegben Jézus Krisztus váljon láthatóvá és érezhetővé úgy a beteg, mint ápolója számára.

Útravalóul pedig a levita énekét ajánljuk Testvérünknek, Frédinek, hogy mind magasabbra szárnyaljon a szenvedők és betegek szeretetszolgálatában:

 

A levita éneke – papszenteléskor (Harsányi Lajos)

Engem az Úr ragadott el magához, Ő tette Szent palástját vállaimra,

Azóta látok minden égi titkot, enyém az arany, tömjén és a mirha.

Szép ezüst ékszer, Anyám búcsúcsókja, a Földről csupán ezt hoztam magammal,

E helyre, mely az örök lét küszöbje, melyen úgy állok, mint egy fényes angyal.

Nem értitek mivé lettem e percben, mily szédületes magasokban állok,

Hogy mily kicsinyek hozzám a hegyek mind, s az űrben száguldó csillagvilágok.

 Az Ő hatalmas Szent aranykeze most, miként örök tűz, pihen áldva rajtam,

Én választottam a legszebb világot, a legbölcsebb igéket mondja ajkam.

 Én nálam szebbet senki nem dalolhat, én nálam szebbet senki sosem látott,

Ó, ihletésim szárnyas víziói, a nagy világ bámulni fog rátok.

 Most sanda szem bután rám meredhet, sok irigy ajk kiálthat utánam,

Meg nem sebez hegye mérges nyilaknak, örök halmokra lépett már a lábam.

 És fönt a halmon minden aki tiszta, a Szent, a nép: az én dalom dalolja,

És inkább meghalok, semhogy akárki a dicsőségem egyszer megrabolja.

 Ó szálljatok ezüst galambok, évek, majd roppant angyal száll a tengerekre,

Megesküszik halhatatlan nevekre, hogy vége van a szárnyas Szent időknek.

 Akkor lehull a szemről minden fátyol, akkor kitágul szeme mindeneknek,

És fényben látnak engem: ihletettjét a legnagyobbnak, az örök Istennek.

Híreink:

* Június: Jézus Szíve hónapja, Róla elmélkedjünk!

* Május 21-22 között pasztorációs tanulmányi napokra és tréningre került sor Kolozsváron, a négy magyar történelmi Egyház képviseletében, Hézser Gábor és Miklósi Bakk Kinga vezetésével.

A rendezvénynek a kolozsvári Református Püspökség adott otthont. Köszönjük vendégszeretetét!

*Hálás szívvel köszönöm újra az adományozóknak, közöttük betegeimnek is, hogy segítségükkel lehetővé tehettük a Gyermeknap megszervezését a kórházban. Nemcsak a gyerekeket, de szokásunkhoz híven a szülőanyákat is megajándékozhattuk a „bőség kosarából”.

* június 12: utolsó keddi búcsú a kegytemplomban

* június 13: Szent Antal napja

* június 16: György Alfréd (Frédi) kamilliánus pappá szentelése Nyíregyházán,

* június 24: György Alfréd (Frédi) első szentmiséje, primiciája, Csíkszentdomokoson

* június 20: P. Leonhard Gregots, Osztrák Kamilliánus Provinciális atya csíkszeredai látogatása:

16 órától találkozás a betegekkel a Nagy Kórházban, a betegek imaprogramján, 19 órától pedig közös szentmise a csíkszeredai kamilliánusokkal a Szent Ágoston templomban.

* Július 7-én esküszik a spanyolországi Torrevieja-ban Bakó Anna Maria. A Szűzanya védje őket!


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel/Fax: 0040 366 10 22 55
/ 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.ro, http://www.hhrf.org/gyrke/uzenet


<< 2007 júliusi 2007

2007 májusi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda