A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XI. évf. 103. szám, 2007 március

Keresztút Mindszenty József Bíborossal (helyszűke miatt a bíboros úrra vonatkozó részekkel)

 

Mindenható Mennyei Atyánk, add, hogy Szent Fiad keresztútját végigjárva megelevenedjen előttünk Mindszenty József bíboros hercegprímás atyánk keresztútja, mert Ő valóban Krisztus Szíve szerinti papja volt a magyar népnek.

Kérjük a Fájdalmas Szűzanyát, a Magyarok Nagyasszonyát, hogy az Ő érzelmeivel szemléljük a keresztút állomásait, amely annyira hasonlít a magyarság tragédiájához.

Első állomás . Pilátus halálra ítéli Jézust: Mindszenty József Magyarország bíboros hercegprímása is így állt megbilincselve bírái előtt, akik hamis vádakat koholva halálát kívánták. Az Úr Jézus hallgatott. Mindszenty bíboros nem védekezett. Most már Ő is igazán egy, szeretett Mesterével: az igazságért szenvedett.

Második állomás . Jézus vállára veszi a keresztet: Mindszenty bíboros atya átölelte az üdvösség fáját, sok kínzástól meggyötörve Ő is vágyódott, hogy Krisztussal népéért szenvedhessen, mert tudta, hogy a keresztben van reménységünk és győzelmünk.

Harmadik állomás . Jézus először esik el a kereszttel: Amikor Mindszenty bíborost elhurcolták a nyilasok, egy szeminarista odaugrott, hogy besározott köpenyét letörölje, Ő odaszólt neki: „Hagyd el fiam, eleget fognak még rajtam taposni”. Ő is vállalt minden megaláztatást népéért.

Negyedik állomás . Jézus Édesanyjával találkozik: Mindszenty bíboros atyának is az fájt legjobban, amikor megalázva, elitélve édesanyjával találkozik. Mint az Úr Jézusnak, úgy neki is fájhattak szeretett édesanyja könnyei.

Ötödik állomás . Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni: Mindszenty bíboros atyánk önként segít az Úr keresztjét hordozni, hiszen a megalázott magyarságban Krisztust és szenvedő embertestvéreit látja.

Hatodik állomás . Veronika kendőt nyújt Jézusnak: Mindszenty bíboros atyánk vérző, leköpdösött orcájának vonásai Krisztusért itatódnak a magyar egyházüldözés gyászos lapjaira, hogy emlékezzünk hősies tanúságtételére.

Hetedik állomás . Jézus másodszor esik el a kereszttel: Mindszenty József bíboros hercegprímásunk a durva ütések, rúgások következtében esik össze a kínzókamrában, de nem tudják megtörni, mindig újra és újra feltápászkodik.

Nyolcadik állomás . Jézus találkozik a siránkozó asszonyokkal: Mindszenty bíboros atyánk – hirdetve az igét – hányszor rámutatott népének égbekiáltó bűneire! Bűnbánattal kell megsiratnunk vétkeinket, engesztelnünk és küzdenünk a bűn ellen.

Kilencedik állomás . Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt: Mindszenty bíboros atyánknak is csak a nagy szeretete népéért adott erőt, hogy újra, ismételten felállva vonszolja keresztjét a magyarság Golgotájára.

Tízedik állomás . Jézust megfosztják ruháitól: Mindszenty bíboros atyánkról az Andrássy úti kínzókamrában letépték ruháit, főpapi és emberi méltóságában porig alázva, ki volt szolgáltatva ellenségei csúfolódó megjegyzéseinek. Mindezt szótlanul viseli.

Tizenegyedik állomás . Jézust keresztre szegezik: Mindszenty bíboros hercegprímás atyánk Szent Pállal elmondhatja: „Én pedig keresztre feszíttettem a világnak és a világ énnekem, hazámért, egyházamért, minden szenvedő, üldözött magyar testvéremért”.

Tizenkettedik állomás . Jézus meghal a kereszten: Hányszor hirdette ezt Mindszenty bíboros atyánk, aki nemegyszer felajánlotta életét népéért, vállalva minden áldozatot, meghurcoltatást, megalázást, vértanúi szenvedést! Szinte eggyé lett a szerető, szenvedő, keresztre feszítettel, aki legyőzve is győzött!

Tizenharmadik állomás. Jézus testét leveszik a keresztről : Mindszenty bíboros atyánknak az volt nagy fájdalma, hogy kiszakítva édesanyja karjaiból viszik a börtönbe. Hosszú éveken át alig láthatta édesanyját, nem lehetett jelen annak halálos ágyánál, de még temetésén sem. Sőt, amikor száműzetésre kényszerítik, még édesanyjának sírkeresztjét sem csókolhatta meg búcsúzásként a magyar hazától.

Tizennnegyedik állomás . Jézust a sírba helyezik: Mindszenty bíboros hercegprímás atyánk idegenben, elhagyatva, ki tudja milyen körülmények között szenderedett el az Úrban. Bölcs előrelátással a magyar vonatkozás Mária-kegyhelyen, Mariazellben helyezik ideiglenes nyugovóhelyre. A magyarság felszabadítása után hazahozzák épségben maradt testét az Esztergomi bazilika sírboltjába. Boldoggá avatása lesz az Egyház dicsősége, a magyarság feltámadásának reménysége.

(Regőczi István, Budapest, Kútvölgyi Boldogasszony Kápolna)

 

Minden ember Istene!

 

Te felbecsülhetetlen ajándékot helyeztél életünkbe.

Mindenkinek fölajánlod a lehetőséget, hogy jelenléted fényének tükre lehessen.

A Szentlélek által szereteted szándékát nem kőtáblákra,

hanem szívünk mélységeibe vésed.

És lelkünket betöltő békességed által képessé teszel minket arra,

hogy szebbé tegyük mindazok életét, akiket reánk bíztál.

(Roger testvér imája)

 

Híreink:

 

* Tisztelettel, nagyrabecsüléssel és szeretettel köszöntöttük Tamás József püspök atyánkat, akit tíz évvel ezelőtt, 1997 március 1-én szenteltek püspökké a csíksomlyói kegytemplomban,

* Hálás szívvel köszönjük betegeink nevében is a szenvedők ügye iránt fogékony testvéreinknek odaadó segítségét és szolgálatát, ami által ünnepélyessé és közismertté tették az idei a Betegek Világnapját: http://www.hhrf.org/hargitanepe/február 10 , Csíki Harangszó, Duna TV, http://www.hhrf.org/gyrke/kep/betegek-vilagnapja2007/index.html , Vasárnap, TVR1, MTV2, valamint a vatikáni Pápai Betegpasztorációs Iroda munkatársainak!

* Március 15: a magyar szabadságharc ünnepe, imádkozzunk a magyarság lelki megújulásáért!

* Március 25, vasárnap, Kamilliánus Családunk alakulásának évfordulója (1994)

* Minden kedves testvérünknek méltóságteljes, szent Nagyböjti időt kívánunk!


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel/Fax: 0040 366 10 22 55
/ 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.ro, http://www.hhrf.org/gyrke/uzenet


<< 2007 április ÜZENET

2007 februári ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda