A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

X. évf. 97. szám, 2006 szeptember

LELKIPÁSZTORI NAPOK A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYÉBEN

Mottó: Életünk válasz Jézus Krisztus hívására

Időpont: 2006. szeptember 4 – 6.

Helyszín: Jakab Antal Tanulmányi ház, Csíksomlyó

2004 – 2009 - előkészületi évek az egyházmegye ezer eves fennállásának megünneplésére

A Gyulafehérvári Főegyházmegyében harmadjára került sor Lelkipásztori Napok megszervezésére. Témája az Élő reménység c. egyházmegyei pasztorális terv harmadik szakaszának bemutása, melynek évi mottója: Életünk válasz Jézus Krisztus hívására volt.

Egyházmegyénk ezer éves fennállásának megünneplésére az „élő reménység” jegyében immár két éve úton vagyunk. Tudjuk, hogy a reményvesztettség és a negatív világszemlélet úgy társadalmunkban, mint a krisztushívők életében jelen van. De nem csak ez, hiszen a remény jelei mindenhol felfedezhetőek. Ezekből új élet fakad, amikor Jézus Krisztushoz csatlakozunk, hitünket, reményünket a gondviselő Atyába helyezzük, és így vállaljuk fel hétköznapi életünket, szervezzük és működtetjük intézményeinket, éljük meg közösségi létünket.

A Pasztorális Terv első szakaszában személyek, családok és közösségek bevonásával a helyes Istenkép és a reális énkép kialakítása volt a cél, a második szakaszban pedig annak megtapasztalása, hogy életünk árnyoldalai ellenére is remélhetünk a szerető Istenben. Most, amikor egy lépéssel tovább mentünk, célunk Jézus Krisztus benső ismerete és szeretete volt, melyből természetfölötti remény születik, és döntés (megújított döntés) az Ő követésére, nemcsak személyes, de családi és közösségi életünkben is.

A Lelkipásztori Napokra a szervezők meghívták a papokat és világi munkatársaikat, hitoktatókat, szerzetesrendek, lelkiségi közösségek tagjait és minden érdeklődőt, hogy egyházmegyénk pasztorációs kihívásait figyelembe véve együtt gondolkodjunk és munkálkodjunk. A rendezvény jellegét három szempont határozta meg: lelki és bibliai alapok, teológiai kritériumok és a konkrét élet, a plébániák pasztorációs valósága.

A tanulmányi napok magyarországi előadói: P. Dr. Nemeshegyi Péter SJ, Blanckenstein György (családpasztorációs) és Dr. Tomka Miklós (szociológus) voltak.

A nyitó szentmise főcelebránsa Dr. Jakubinyi György, gyulafehérvári érsek volt, a rendezvényt záró hálaadó szertartást Tamás József segédpüspök végezte.

A jól szervezett rendezvény, a tanuláson kívül számtalan örömmel, felfedezéssel is járt. Nemcsak lelki élményeket osztottak meg egymás között a résztvevők és előadók, hanem évszázados falakat is bontottak le az egyházi státusok: papok és hívek, szerzetesek és világban élők között. Dr. Tomka Miklós szociológus kiváló társadalmi rálátása az aktuális problémákra viszont sokak számára pályakorrekcióként hatott a saját útkeresésében.

XXXII. Lelkigyakorlat: „Betánia: a Jóság Hajléka” 2006 augusztus 10-13

Gyímesbükk, Deáky Panzió

Téma: Imádság gondolatban, szóban és cselekedetben

 

Hála Istennek, idén is sikerült megszervezni lelkigyakorlatunkat. Sajnos, sokan nem tudták felvállalni a lelkigyakorlattal járó áldozatot, ezért távol maradtak attól. Akik viszont belevágtak, annál nagyobb meglepetésben volt részük: ajándékba kapták azt.

Az alábbiakban idézem szeretett nővérünk, a csíkszeredai Csibi Márta sorait, aki igazi Mártaként vállalja Kamilliánus Családunkban a munkával, fáradsággal járó szervezést és anyagi hátteret egyaránt, immár évek óta. Ezért most a lelkigyakorlaton, megkapta előzetesben a kis piros kamilliánus keresztet. Az ünnepélyes felavatásról majd Családunk lelkiatyjával, Pénzes Józseffel fogunk egyeztetni:

„Isten kegyelméből 2006. augusztus 10-13 között lelkigyakorlaton vettünk részt Gyímesbükkön.

Életem első lelkigyakorlatára mentem és úgy éreztem, hogy másokat is hívnom kell. Unokahúgom Borszékről, Oláh Mária Emília válaszolt készséggel és így augusztus 10-én csütörtökön délután imaórán vettünk részt a csíkszeredai „régi” kórházban (36-on). A betegek áldásával indultunk útra heten, és a Deáky Panzióban szálltunk meg.

Mindhárom napot imával, elmélkedéssel, kirándulásokkal töltöttük.

Kiemelném augusztus 12-ét, szombatot, amikor az Áldomás pataki „Urunk Színeváltozására szentelt kápolnához zarándokoltunk. Kis családunk nehezen kapaszkodott fel a hegyre, a nehéz, köves úton, de megérte a fáradságot. A helybeli asszonyokkal, gyerekekkel, köztük betegekkel, végzett közös ima, Isten közelsége, a közösen elfogyasztott agapé, mindannyiunkat nyugalommal, belső boldogsággal töltött el.

A gyímesbükki vasárnapi szentmisével fejeződött be lelkigyakorlatunk. Felemelő volt.

Köszönet ezért a Mindenható Istennek, a résztvevőknek, házigazdánknak Deáky Andrásnak és a szervező dr. Bakó Mária Hajnalkának.

Csibi Márta, Csíkszereda”

 

Híreink:

 

* H álásan köszönjük Deáky Andrásnak és Csibi Mártának idei lelkigyakorlatunkra nyújtott segítségét. Isten fizesse nagylelkűségüket.

* Szeretnénk köszönetet mondani a Magyar Gyermekmentő Szolgálatnak, Atanázért, kis betegünkért, akit szárnyuk alá vettek és lehetővé tették gyógyulásának feltételeit. Isten fizesse!

* Augusztusban meglátogattuk a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Öregotthon lakóit és a dévai gyermekotthon-lánc gyergyószárhegyi gyerekek központját a ferences kolostor udvarán. Mindkét intézményt megajándékoztuk imagyűjteményes könyveinkkel.

* Szeptember 17-22 között tartja a SIPCC idei szemináriumát Hamburgban.

* A Keresztény Szó augusztusi lapszáma leközölte a Kórházi Betegek Kamilliánus Családjáról írott értekezést. Hálásan köszönjük a szerkesztőségnek!

* Dr. Polgár Mihály, a szülészet-nőgyógyászat főorvosa aug. 20-án nyilatkozott, hogy a kórházban kifejtett pasztorációs munka „fél gyógyulást” jelent a betegek számára. Elismerő szavait szívből köszönjük betegeinkkel együtt.

* Megkezdődött az ezer éves határ, gyímesbükki, egykori Vámház épületének felújítása. Deáky András, a munkavezető, hálásan köszöni a Csibi Márta és a „Kéknefelejcs Egyesület” adományát.


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel/Fax: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@nextra.ro, http://www.hhrf.org/gyrke/uzenet


 


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda