A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

9. Szám. 1998 szeptember 14, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe

Betegpasztoráció: Szent Kamill karizmája és lelkisége
 
            Rendalapító az olyan személy, akit Isten hív, hogy egy új szerzetes családot hozzon létre, meghatározza a célját, életstílusát, lelkiségét. Egy termékeny lelki és apostoli kegyelmet kap, felfogja az Egyház és a társadalom legégetőbb szükségleteit és odaadja magát egészen az ügy szolgálatába; más személyeket vonz, akiket ugyanaz a lélek mozgat, akik eltökélték magukban, hogy Krisztus követésében éljenek.
            Az alapító, a Szentlélektől indítva, rendkívüli hivatással, egy jól meghatározott szolgálatban és sajátságos lelkiségben fejti ki missziós feladatát. Mindezekből egy tanítás születik, amit az alapító átad tanítványainak írásai által is, de legfőképpen az életével. Ugyanígy történt Szent Kamill esetében is.
 
            1. A karizma eredete
 
            A Rend Alapszabálya kimondja:
            "A Betegek Szolgáinak Rendje az alapító, Szent Kamill által elnyerete Istentől, azt a kegyelmet, hogy tanúbizonyságot tegyen a világnak Krisztus mindig jelenlévő szeretetéről a betegek iránt." (C.1). Ez a kifejezés, hogy az alapító Szent Kamill által, egy lelki és történelmi tényt nyilatkoztat ki: "Szent Kamill, aki maga is az irgalmasság tárgya és a fájdalom megtapasztalásában ért meg, az Irgalmas Krisztus példáját követve, Istentől kapott meghívást arra, hogy a betegeknek segítséget nyújtson és megtanítsa a betegszolgálat módját" (C.8).
            Ezekben a cikkelyekben elsősorban Szent Kamill karizmájának a természete domborodik ki: a Lélek rendkívüli megtapasztalása, amely arra késztette, hogy azonosuljon Krisztus személyének és életének egy sajátságos vonásával: a betegek iránti szeretetével. Másodsorban felvázolja életútjának néhány mozzanatát, melyek elvezették a szentet az ilyen élmények küszöbére, mint az isteni irgalmasság és a szenvedés.
 
            2. A karizma fejlődése
 
            Szent Kamill életútja alapján fel tudjuk építeni lelki fejlődésének azt a vonalát, amit megtett attól a pillanattól kezdve, amikor felfogta Isten hívását egészen a betegek szolgálatáig és egy intézmény alapításáig.
            Ez az út, különböző állomásokból tevődik össze, amelyekről a következő számokban olvashatunk majd: megtérése, kórházi tapasztalata, meghallja Isten hívását, alapításra gondol és a Keresztrefeszített csodálatos közbelépése.


Bemutatkozik a gyergyószentmiklósi "Szent Erzsébet" Kamilliánus Család:
 
 
            „1993-ban Hajdó István Főesperes úr elküldött Kolozsvárra, egy lelkigyakorlatra, amelyet Dr. Anton Gots kamilliánus szerzetes atya tartott. Ketten vettünk részt Gyergyóból ezen a lelkigyakorlaton és egy későbbin még ketten vettek részt.
            1994-ben Csíkszeredában már 12-en vettünk részt a kamilliánus lelkigyakorlaton.
Ezután minden hónap 14-én találkozunk, átvettük a "Bevezető tanfolyam" című könyvecske anyagát és beszámoltunk tevékenységünkről. Gyergyószentmiklóson a Csíki kertben két alkalommal tartott lelkigyakorlatot Anton Gots atya. Az utóbbi elmélyítő szeminárium volt, ezen 50-en vettünk részt. E tanfolyam keretében került sor a Kamilliánus Család avatására is.
            18-a vagyunk Kamilliánus Családtagok. Jelenleg találkozóinkon a zsinati dokumentumok tárgyalásával foglalkozunk. Kórházi betegeket látogatunk és felírjuk annak nevét és szoba számát, aki szentségekhez szeretne járulni, így a lelkipásztornak megkönnyítjük a munkáját, mert másnap Ö megy látogatni, így tudja, kihez kell mennie és a beteget sem éri váratlanul a látogatás. Otthonfekvő betegeket is látogatunk, takarítunk, és minden szükséges munkát elvégzünk.
            A betegek világnapja alkalmából ünnepélyes szentmisén vettünk részt és utána egy kis humoros előadással örvendeztettük meg betegeinket.
            Célunk lelkileg támogatni a betegeket, kórházban látogatni őket és hozzásegíteni a szentkenet felvételéhez.
            Ezt próbáljuk, és továbbra is szeretnénk folytatni Isten segítségével és Szent Kamill közbenjárásával”.
 
Ünnepeink:
 
* szeptember 21 (1591): XIV Gergely pápa jóváhagyja a Kamilliánus Rendet;
 
Híreink:
 
* augusztus 11: elkészült az Erdélyi Világi Kamilliánus Családok Életmintája és Működési Módja, egyelőre magánkiadásban, 100 példányban. A Kamilliánus Családok Életmintáját Bartus Ilona fogja ismertetni a Családtagoknak 1998-99 folyamán;
 
* augusztus 27: csíkszeredai Kamilliánus találkozó;
* augusztus 29: Csíkszentdomokosi kamilliánus találkozó; Mindkét alkalommal évi beszámolóra és az Életminta megtárgyalására került sor;
* szeptember 29: a csíkszeredai Kamilliánus Család találkozója
* szeptemberben beindul a csíkszeredai Kamilliánus Család orvosi tanácsadója Dr. Ács Mária vezetésével;
* a csíkszeredai Kamilliánus Család irodalmi felkészítését Málnási Levente irodalomtanár vállalta, német nyelvtanfolyamát pedig Jánossy Irénke; A Jó Isten áldja meg mindnyájuk önzetlen munkáját.

 A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda