A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXVIII. évfoly., 297 szám, 2024 március- Egyházmegyénk idei jelmondata: Újuljatok meg! (Ef 4, 23-24)


Szent József

Az evangéliumok röviden, más-más hangsúlyozással állítják elénk Szent Józsefet. A művelt Lukácsnál, József a maga hatalmas történelmi jelentőségében, méltó tekintéllyel mutatkozik, mint a család feje: Jézus atyja, Mária ura. János, Jézus istenségének evangélistája Józsefet igénytelenségében rajzolja meg, és rámutat Jézus alázatára, amiért a názáreti családot, a szerény hajlékot választotta isteni személyisége elrejtésére. Márk, aki a büszke rómaiaknak írt, nevelőatyjának sohasem nevezi, csak egyszer utal rá, amikor azt mondja, hogy a zsidók Jézust ácsnak nevezik. Máté a hívő zsidókhoz: a pátriárkák ivadékaihoz szól, és Józsefnek életharcaiból származó erényeit emeli ki.
            MI volt Szent József foglalkozása?                                        Válasz: Ács volt.

„Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől.”
            Az evangélista szerint milyen ember volt József?                  Válasz: „Igaz ember volt”.

József nem volt Jézus apja, de édesapaként nevelte Jézust. Így ez az ünnep a gyermekeik sorsát meghatározó apák ünnepe is lett. Lukács evangélista többször Józsefet nevezi Jézus atyjának: József az apa helyén áll Jézus életében. Atyai szerepe abban is megnyilvánult, hogy korabeli szokás szerint ő adott nevet a gyermeknek. József helyzetét Jézussal szemben Isten határozta meg, aki József fiává tette Jézust, amikor Mária méhében megfogant. József és Jézus kapcsolata egyedül Istentől származott.
            Mit jelent Jézus neve, a prófétai Emmanuel?             Válasz: „Velünk az Isten.”

József a megkapott küldetés elől nem tért ki, és az Augustus császár által elrendelt összeírás idején megszületett az Istengyermek. Nem sokkal később Heródes király elől engedelmesen Egyiptomba menekítette családját, majd hazatérésük után Názáretben telepedtek le. Utoljára a tizenkét éves Jézus jeruzsálemi eltűnésekor olvasunk Józsefről az evangéliumban. Amikor Jézus elkezdi nyilvános működését, az evangélisták nem említik többet Józsefet. Feltételezhető, hogy nem sokkal Jézus nyilvános működésének megkezdése előtt halt meg, de sem halála időpontját, sem sírhelyét nem ismerjük. Atyasága leginkább abban fejeződik ki, hogy életét szolgálattá, áldozattá tette.                                                                                         Mi volt a Szentcsalád életében a szeretet mindennapos kifejezője?Válasz: A munka.

Ilyen közel lévén a Megváltóhoz, csendben élte le életét, „hallgató szentként” nem hagyott nekünk hátra semmilyen bölcsességet. A hagyomány úgy tartja, hogy hűségéért és „hallgatásáért” cserébe a legnagyobb ajándékot kapta: halálánál jelen volt Jézus és Mária. Egyetlen ember sem halt meg olyan szépen, hogy szemei előtt voltak Isten és az Ő anyja.
            Mikor van az ünnepe?                                                 Válasz: Március 19-én.
Harminc éves a csíkszeredai „Szent Kamill” Világi Kamilliánus Család

2024 március 25-én, Isten kegyelméből, a csíkszeredai Világi Kamilliánus Család megalakulásának 30 éves fennállását ünnepli. Egy életet kitöltő elhivatottságról van szó, amelynek gyökerei visszanyúlnak talán a születésünket megelőző időszakokra, ami alapot szolgáltatott hozzá.
1992 szeptemberében hallottam először a Világi Kamilliánus Családról, Budapesten, amikor a boldogemlékű Éva-anyám (dr. Simon Ernőné) beszélt róla a Herpy Mária (az akkori Sziklatemplom adminisztrátora) lakásán szervezett zártkörű lelkigyakorlaton (Máriás Lajos SJ. atyával, lásd A csíkszeredai Világi Kamilliánus Család Üzenete, 2012 szeptemberi szám). Egy évig csend volt.
1993 október 17–én részt vehettem a Budapest Szentlőrinci templomban a dr. Anton Gots kamilliánus atya rendkívüli szentmiséjén, amikor felismerhettem élethivatásomat. A szentbeszéd vezérfonala számomra megdöbbentő volt, mert bemutatta az emberi szenvedés egyesítését az Úr Jézus Krisztus megváltó szenvedésével, lebontva a szervek betegsége általi szenvedésekre. Ezt nevezte az atya „szentségnek”, amennyiben valaki a szenvedést „szentségként”, az Úr Jézussal éli meg. Döbbenten tapasztaltam, hogy „élő szentségház” vagyok, átélt, betegségek okozta szenvedéseim által.
Beleszerettem Szent Kamillba. Értelmet nyert az életem. Lezáródott az addigi korszak és új, széles pálya nyílt meg előttem tele ígérettel, lehetőséggel, amelyre bizalommal léptem rá. A felismerést tetézte, hogy szentmise végén nem engedtek eljönni, mert fontos közölnivalót kaptam: A Kamilliánus Rend vezetősége Éva-anyám javaslatára eldöntötte, hogy Rómába küld továbbtanulni. Elszédültem ettől a javaslattól, amiről itthon, a családomnak egy szót se mertem szólni. Hamar jött viszont a felkérés, miszerint szervezzem meg Gots atyának a találkozóját Csíkszeredában.
Az első kamilliánus találkozóra 1994 március közepén került sor. Az akkori polgármesterünk, dr. Csedő Csaba (volt kórházigazgató) rendelkezésünkre bocsátotta a Városháza dísztermét három napra. Hargita megye húsz helyiségéből 137 résztvevőt sikerült meghívni, személyes ismeretségek alapján. Ekkor hívtuk meg a későbbi György Alfrédet, Frédi atyát is. Fantasztikus találkozó volt.
Egy héttel később, 1994 március 25-én megtartottuk az első kamilliánus találkozónkat, a Városháza egyik termében, családdá alakulva. Felvettük a „Szent Kamill” nevet és elindultunk a lelkiség útján, annyival, amennyink volt, viszont már kezdetektől két síkon mozogtunk, a kamilliánus lelkiségen és a szeretetszolgálaton. Soha nem volt kamilliánus lelkivezetőnk a harminc év alatt.
Dr. Csedő Csaba védnöksége alatt megszerveztük a Megyei Nagykórházban a betegek látogatását és az otthoni betegeket a plébánia területén, akikhez közösen mentünk látogatni.
1994-97-között végeztem a római tanulmányaim első részével, utána egy évig itthon maradtam elkészíteni a kamilliánus lelkiség hivatalos engedélyeztetését az Egyházmegyénkben.
1997-ben megtörtént a Kamilliánus Családunk felszentelése a Szent Ágoston plébánián, Ft. Pénzes József plébános által, decemberétől elindult a Csíkszeredai Világi Kamilliánus Család Üzenete havi értesítő magyar és olasz nyelven, mindmáig Kelet Európa egyetlen kamilliánus lelkiségi lapja. Ebben az évben megkezdődött a kamilliánusok lelkigyakorlata, eleinte a mozgássérültekkel együtt.
            2000-ben végeztem tanulmányaimmal a római Camillianumban (és Theresianum) és még év vége előtt az egyházi méltóságok támogatásával a magyar katolikus Egyházban első ízben beindítottuk Csíkszeredában a szervezett kórházi betegek lelki ápolását, amely számomra 16 évig tartott, egészen nyugdíjazásomig. Ezidő alatt számtalan esetben a kórház lett a találkozási pontunk a betegekkel való együtt ünneplés, közös ima, szentmise, lelkigyakorlat stb. számára.
            Időközben hét kötet ima, szakkönyv, vagy cikk-gyűjtemény jelent meg a kamilliánusok és betegek számára, készülőben van még két kötet, egyik három éve vár a kiadásra, a másik most készül.
            Megfogyatkoztunk a harminc év alatt sokan az örök hazába költöztek, újak is jöttek, és akik vagyunk, nagy hálával tartozunk a Mindenható Istennek ezért a harminc kegyelmi évért akár mosolyt, akár könnyeket osztogatott nekünk, kinek-kinek teherbíró képessége szerint, de megérte megtenni…

2024 március 25-én kamilliánus találkozó a kegytemplomban az esti, 18:00 órai szentmisén, ahová mindenkit szeretettel várunk. Utána a Caritas Otthonban beteglátogatás és kötetlen beszélgetés.


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 721 088 154 / e-mail:  kamillianus@gmail.roArchívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2024 áprilisi ÜZENET

2024 februári ÜZENET > >


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda