A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXVII. évfolyam, 292 szám, 2023 október     -     200 éve született Petőfi Sándor, a magyarok nagy költője


Szent Lukács

Szent Lukácstól két terjedelmes szentírási könyv, a harmadik Evangélium és az Apostolok Cselekedetei tanúskodik, ennek ellenére jóformán semmit nem tudunk meg közvetlenül az íróról. Igazi evangélista, aki nem önmagáról, hanem a világ Üdvözítőjéről akar beszélni, hogy minden istenszerető lélek megtudhassa, mennyire igaz mindaz, amire az Egyház tanította. A Kolosszeiekhez írt levél záradékából tudjuk meg Lukács eredeti foglalkozását.
            Mi volt Lukács eredeti foglalkozása?                                               Válasz: Orvos volt.

Az Apostolok Cselekedeteiben olyan részletekkel találkozunk, amelyekből joggal tételezzük fel, hogy Lukács Antiochiában nőtt fel és ott is működött. Írásaiból kitűnik, hogy nagyon ismerte a helyeket, név szerint az embereket, valamint az első tanítványokat, Krisztus követőket. Szent Pál leghűségesebb munkatársa volt egészen az apostol haláláig. Ő írja meg az Úr Jézus hálaénekét és az irgalmas szamaritánus (Lk 10,ss), valamint a tékozló fiú (Lk 15,ss) példabeszédét.
            Hol nevezték keresztényeknek az első tanítványokat?                               Válasz: Antiochiában.

Szent Lukács különös részvéttel nézte a beteg embert, mint evangélista észrevette, hogy a Megváltó maga is orvos, sőt, ő ,,az Orvos'', aki a beteg emberiségnek meghozta a gyógyulást a megváltás művének végrehajtásával. Úgy mutatja be evangéliumában az Emberfiát, mint a betegek gyógyítóját, a bűnöket megbocsátó Irgalmat, aki árasztja az emberek között Isten jótéteményeit és hirdeti az irgalmasság evangéliumát. A Legenda Aurea szerint maga a Lukács-evangélium is gyógyít, mégpedig háromféleképpen: sebeket gyógyít azáltal, hogy a megtört szívűeknek hirdeti a megváltást; erősít azáltal, hogy elmondja az örömhírt; végül megőriz az újabb romlástól azáltal, hogy közli az isteni törvényeket és evangéliumi tanácsokat.
Evangéliumának hányadik fejezetében mutatja be így az Úr Jézust?              Válasz: A Lk 4,18ss-ban.

A hagyomány szerint a Szűzanya sok dolgot megőrzött a szívében és emlékezetében éppen azért, hogy később a szent evangélistáknak elmondhassa. Lukács pedig, aki festő is volt felkereste Őt, és mint az Újszövetség frigyszekrényének sok kérdést tett fel az Üdvözítőről, s kérdéseire sorban választ kapott. Így írhatta meg az evangélium elején olyan részletesen Jézus gyermekségtörténetét, benne Mária imádságával, a Magnificattal és Zakariás himnuszával, a Benedictusszal, hű képet alkotva lélekben a Szűzanyától is.
Melyik Szűzanya képet tartják az ő festményének?         Válasz: A római Santa Maria Maggiore-belit.

Péter és Pál apostolok halála után bejárta Itáliát, Galliát, Dalmáciát, Makedóniát. Mások szerint tanított Egyiptomban, Líbiában, Tebaiszban. Szigorú böjttel és más vezekléssel sanyargatta magát. 84 éves korában Patrasban, Achája városában vértanúhalált szenvedett. Itt is temettették el, de a 4. században a testét Konstantinápolyba vitték és ott az apostolokról nevezett templomban helyezték el Szent András és Szent Timóteus mellé. Fejét Nagy Szent Gergely pápa Rómába vitette a Szent András templomába.                         Mikor van az emléknapja?                           Válasz: Október 18.

+ Giuseppe Cinà kamilliànus atya (1934-2023)

2023 október 6-àn a római központi Kamilliánus Titkárság értesített az 5-i haláláról a 130 (129) zsoltár kíséretében:
„A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, 2Uram, halld meg a szavam!
Ha számon tartod a vétkeket, ki állhat meg akkor, színed előtt, Uram? Ám nálad bocsánatot
nyer a vétek... Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őr a hajnalt, 7várja Izrael az Urat.
és ahogy szokás, rövid szerzetesi életrajzot csatolva az értesítéshez:
            „Első szerzetesi fogadalma 1950 október 7; ünnepélyes fogadalomtétel: 1955 május 31; papi felszentelése: 1957 július 14” – Szent Kamill ünnepe.
            „Halála 2023 október 5-én következett be a római Néri Szent Fülöp kórházban.
Emlékezzünk meg imáinkban hálával és tisztelettel Giuseppe/József atyánkra!”
Megállt az idő velem. Várnom kellett, míg utolér a lelkem…
1994-ben éppen vele kellett felvennem a kapcsolatot, mert ő volt akkoriban a római Camillianum elnöke. Felejthetetlen maradt a kedvessége, ahogy bátorított az indulásra, és arra a tiszteletre és szeretetre, amellyel várnak rám Rómában. Kellett is ez a bátorítás, mert nagy fejezet kezdődött az életemben, és azt is láttam, hogy mindnyájunk életében, akikkel megkezdtük a betegpasztorációs tanulmányokat.
Padre Cinà, ahogy mi hívtuk, kis termetű ember volt, fekete hajjal és szemekkel. Élmény volt beszélgetni vele. Iskolánk filozófusa volt. Első évben tanultunk filozófiát, amikor a vizsga mellé felkínálta egy filozófus-teológus kielemzését. Én Hans Urs von Balthasar antropológiáját választottam, amit el is készítettem. Érdekes munka volt, betekintést nyerhettem egy filozófus-teológus gondolataiba, emberi nagyságának fejlődésébe. Reményt adott az élethez nekem is, távlatot.
 Az atya sokszor idézte a „problémás ember – uomo problematico” kifejezést, amivel megkönnyítette a helyzetünket időnként. Ilyenkor nemcsak felfigyeltünk annak jelentésére, de elgondolkodva rajta, rájöttünk sok titokra, ami az életünkben addig még rejtve szundikált…
Iskolánk fennállásának harmincadik évfordulójára (2017) engem is meghívtak egy előadás megtartására. Beszámolót készítettem, amelyben kielemeztem néhány tanáromat és méltattam azt a szellemi kincset, amit tőlük kaptam az életre, bemutatva, hogyan hasznosítottam azt. Az előadóteremben feloldódott a hangulat, ragyogtak a szemek, előkerültek a közös emlékek. Felnéztünk egymásra kölcsönösen, diákok és tanárok, amit nagyon jó volt újból átélni együtt.
Egy baráttal kevesebb maradt a földön, de egyel több lett a mennyországban, amiért végtelen hálával tartozom/tartozunk a Mindenható Szeretetnek, hogy ilyen emberekkel/tanárokkal ajándékozott meg az Élet.
Ez nemcsak szerencse, ez már kegyelem…

Híreink:
*  Kamilliánus érsek Afrikában: A római központi Kamilliánus Titkárság örvendetes hírt is közölt:
A Szentatya, Ferenc pápa 2023 október 16-án kinevezte Metropolita Érseknek S.E. Mons. Prosper Kontiebo (Kamilliánus) Ouagadougou-ba (Burkina Faso), mostanáig a Tenkodogo Egyházmegye püspökét. 
* Andriska orgona, barátja trombita előadása: Andriskánk, aki megkezdte utolsó kántoriskolai évét Gyulafehérváron, az erdélyi magyar római katolikus Egyházmegye székhelyén, megajándékozott egy szokatlan előadásmóddal: Bach C-dúr Prelúdiumát (Áve Maria) adják elő barátjával. Andriska orgonán, míg  barátja trombitán játszik. Rendkívüli élmény, felemelő: https://youtu.be/vlPTEl7k4lE
* Október a Rózsafüzér hónapja. Városunkban a magyar római katolikus plébániák szervezésében nagyméretű zarándoklatot tartottak a helybeli fiatalokért. A zarándoklat a csíksomlyói kegytemplomban ért véget, szentmisével.
* Október 4 és 18: Újra elkezdtem a DXN termékek ismertetését, először a Spirulinát, majd a Ganodermát.
* Október 14: Látogatás Nagyszebenben, a hajdani szászok gyönyörű erdélyi városában.
* Október 20: „A honfoglalás előttől az európai unió utánig” sorozatban újból városunkba látogatott Tircsné dr. Propper Valéria, aki elbűvölő előadást tartott a Városházán Madách Imre életének tragédiájáról.
* Október 22: 20 éve szentelték fel a Millenniumi templomunkat. Búcsús ebéden a Nagymamánál.
* Október 23: Magyar szabadságharcok emlékünnepei városunkban és Csomortánban.


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 721 088 154 / e-mail:  kamillianus@gmail.roArchívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2023 novemberi ÜZENET

2023 szeptemberi ÜZENET > >


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda