A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XI. évf. 107. szám, 2007 július

Az egészség isten-emberi arca - humanizáció

 

Erről a témáról nemcsak egy könyvet, de egy egész könyvtárat lehetne írni, és nem elég pusztán megemlíteni a témát, hanem az isten-emberiségnek át kell itatnia a keresztény mindennapi életét. „Az egészség istenembersége”, két olyan alapvető fogalom egysége, amely rendszert épít az Istent és embert kutató elme számára, hogy el tudjon igazodni az értelmezés labirintusaiban.

Az egészség, a régi latin nyelvhasználatban két alapvető fogalmat határozott meg: az egészséget, mint az ember fizikai jóllétét és ugyanakkor lelki egészségét, annak harmóniáját, amit a magyar szóhasználatban „üdvösséges életnek” (Mikes Kelemen) neveztek. Az egészség és üdvösség „salus” közös kifejezése, és annak jelentése, mind a mai napig fennmaradt az újlatin népek nyelvében (olasz, spanyol, francia...). A magyarban az egész-ség fogalma az ember teljességét alkotja meg, az egyidőben emberi és isteni lényegét, régi magyar, szakrális fogalommal élve: istenemberségét.

Az istenemberség a magatartásban fejeződik ki. Az ember, viselkedésével, magatartásával adja tudtul környezetének azokat az isteni és emberi értékeket, amelyeket magában hordoz. Magyar népmeséink éppen ezeket a tulajdonságot tanítják meg gyermekeinknek. A szereplő személyek, olyan tulajdonságok megtestesítői, amelyek a létezés teljességét fejezik ki: egyszerre isteni, azaz természetfeletti és ugyanakkor ezzel az isteni, természetfeletti jelleggel átitatott emberi tulajdonságok. Semmit sem veszít értékéből az, hogy az ember, a történelem folyamán minden igyekezetével arra törekedett, hogy ezt a két összetevőt szétválassza, ami sikerült is neki a különféle élethelyzetekben, a teljesség igénye ott él minden ember lelke mélyén halhatatlan istenségében, amit nem lehet kitörölni onnan, mert életének istenemberi mivoltát határozza meg, akkor is, ha kétségbe vonják.

Az Istenember, Jézus Krisztus állítja fel örök időkre az istenemberi értékrend normáját, saját élete tanúságtevésével, tanításával, ami ránk maradt a Szentírásban, a hagyományokban. Megígérte, hogy velünk marad, és az idők végezetéig tanít, vezet, tanúságot tesz az emberek életében.

A keresztény ember, a Krisztus-követő, a keresztség szentségében hármas isteni méltóságot kap: prófétait, királyit és papit, tehát az élő Isten prófétája, királya és papja lesz. Ez a teljesség pedig a mindennapi életre szól, és mindenkinek. Akik megtestesítik ezt a tábort, azok elsősorban a gyerekek. A gyermekben élő a maga teljességében az istenemberség. Ők azok, akik emberi dolgaikat isteni méltósággal végzik, másképpen nem is tudják. Csak a felnőttek társadalma kényszeríti bele idővel azokba a kompromisszumokba, hogy elhagyják és elfelejtsék ezt az eredeti egységet. Ezt nevezzük elembertelenedésnek, amikor az ember nem tudja isteni módon megélni és közvetíteni saját istenemberi mivoltát.

Az egészség istenembersége éppen ezt a célt szolgálja, hogy segítsen a szenvedés és betegség nehéz időszakában is megmaradni mindenkinek abban a méltóságban, amit egyszerre isteninek, és istenivel átitatott emberinek érezhet. A betegpasztoráció világában az egészség istenemberi arca a legszembetűnőbb talán, ahol a látszólagos fizikai egészségesség hiányossága ellenére, vagy sokszor éppen annak köszönhetően épül fel, azt az üdvösséges istenemberi méltóságot jelenti, ami előtt csak térdet és fejet tud hajtani a kívülálló szemlélődő, valamint a hívő és értő istenkereső ember egyaránt.

„Humanizáció”, az újlatin nyelvekben pontosan ezt a folyamatot akarja kifejezni: istenemberivel átitatottá tenni az emberségétől megfosztott épséget, azaz egész-séget.

 

Tres Cantos - Madrid, az Egészség Humanizációjának Központja

 

A kamilliánus szerzetesek négy évszázad tapasztalatával a betegek szolgálatában és az egészség ügyének felkarolásában, 1989-ben létrehozták Madridban az Egészség Humanizálásának Központját (Centro de Humanización de Salud/CEHS).

Mibenléte:

  • A keresztényi emberség és annak evangéliumi alapjaira épül
  • Az egészség, a betegség, a függőség és az élet befejezésének humanizálását irányító és nevelő program
  • Az emberi értékek és a személyiség mélyebb elvárásai iránt érzékeny új kultúra előmozdításának eszköze
  • interdiszciplináris intézmény, amely nyitott a közreműködésre

Tárgya:

  • Hozzájárulni az egész-ség és betegség humanizációjához, hogy az emberi személy (egészséges vagy beteg, szakember vagy haszonélvező) előre tudja vinni emberi képességeit és megélje a teljességet
  • Megtestesíteni a gyógyászati viszonyok és a humanizálás módszereit és szokásait az egészségügy és szociális szakterületek gyakorlatában
  • Nagyobb figyelmet fordítani a szociálisan sérülékenyebb személyeknek, területeknek és helyzeteknek, ahol az emberi és humanizáló (istenemberivé tevő) figyelem a legsürgősebb.

Szakemberek nagy családja

A CEHS legnagyobb fővárosa el van látva minden emberi segítséggel, ami egy szerzetesekből és világiakból álló szakemberek csoportját alkotja a különböző területeken: gerontológia (öregek orvostana), pszichológia, betegápolás, rehabilitáció, munka terápia, bioetika, orvostudomány, antropológia, pedagógia, az egészség szociológiája, betegpasztoráció, időskori lélektan, betegpasztorációs tanácsadás, segítő beszélgetés, stb. ( www.humanizar.es .El rostro humano de la salud)

 

Hálás szívvel köszönjük a Tres Cantos-i (Madrid) kamilliánus szerzetes-közösség vendégszeretetét. Jóságuk által ráláthattunk az egészség isten-emberi arcára, tapasztalhattuk annak igazi értékét!

 

Híreink:

 

* Július hónap: Jézus Szentséges Vére hónapja, elmélkedjük a Szent Vér titkát!

* Betegeink nevében hálánkat fejezzük ki Patricia és Rinaldo Marsen-nek, Lourdes-i ajándékaikért!

* Július2: a csíksomlyói kegytemplom búcsúnapja: Mária látogatása Erzsébetnél (vizitáció),

* Az erdélyi világi karmeliták Szent Kamill napján, július 14-én tartották évi nagy találkozójukat a csíksomlyói kegytemplomban,

* Július 16-án a gyímesfelsőloki Komjáton templomot szentelt Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, a kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére,

* Július 15-22 között folyik Csíkszeredában a Régizene fesztivál

* Július 25: a kórházi betegek kamilliánus Családjának találkozója a Megyei Nagykórházban,

* Július 26, Szent Anna napján kilenc éves a csíkszentdomokosi kamilliánus misszió.


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel/Fax: 0040 366 10 22 55
/ 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.ro, http://www.hhrf.org/gyrke/uzenet


<< 2007 augusztusi ÜZENET

2007 júniusi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda