A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XI. évf. 101. szám, 2007 január

Közöljük Dr. Jakubinyi György, a gyulafehérvári főegyházmegye érsekének körlevelét:

 

D. a J. Kr.!

Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!

 

Az egyházi újévet már megtartottuk Advent első vasárnapján. Most a polgári évet kezdjük. Mindenképpen új esztendő áll előttünk, telve reménnyel és kétséggel. Ezekből szeretnék veletek néhányat megosztani.

1. Az Újév napján Románia és Bulgária belépett az Európai Unióba. Nem szeretném ennek a lépésnek gazdasági, politikai előnyeit és hátrányait mérlegelni. De a lelki szempont mindenképpen reánk tartozik. Mi katolikus hívek, mennyiben maradunk és maradhatunk meg kereszténynek az európai népek nagy családjában? A kérdés azért jogos, mert az európai csatlakozás lázában egyesek félreértve a lépés jelentőségét, szerettek volna tévesen „európainak” nevezett szélsőséges természet és keresztény ellenes rendelkezéseket hozni, pl. az egyneműek együttélésének törvényesítése nyugati mintára. Európa Alkotmányából kihagyták Isten és a keresztény gyökerek elismerését, pedig Európa kultúrája gyökerében keresztény. Ez a lépés tehát felér az intézményesített hittagadással.

Én mégis reménykedve nézem az Európai Unió zászlaját, mert az a Szűzanya zászlaja. Az Európa Tanács tisztviselője, Paul Levi tisztviselő ajánlotta a kék zászlót tizenkét csillaggal. Zsidóból lett katolikus hivőként a tanácskozás szünetében feltekintett a Szűzanya tizenkét csillagos szobrára, amint ott ragyogott a kék ég alatt (vö. Jel 12,1: „Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona.”). Akik megszavazták a zászlót, nem ismerték annak eredetét, jelentését. 1986. május 29-én vonták fel először Brüsszelben az Európai Unió székháza előtt. A tizenkét csillag megmarad a tagállamok száma növekedésével is. Ha az Európai Unió atyái öntudatlanul is a Boldogságos Szűzanya oltalmába helyezték az európai népek egységét, akkor mi is remélhetjük a Szűzanya áldását európai jövőnkre. Sohasem lehetett hallani, hogy valakit magára hagyott volna, aki hozzá folyamodott – mondjuk imánkban. A mi kötelességünk, hogy európaiként is hitvalló keresztény élettel tegyünk tanúságot szent hitünkről.

2. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Szent Erzsébet emlékévet hirdetett meg, mert 2007-ben lesz nyolcszáz esztendeje, hogy Árpád-házi Szent Erzsébet Sárospatakon megszületett. A magyar királylány az előre meghatározott politikai házasság helyett őszinte szerelemből ment férjhez tizennégy évesen Szent Lajos thüringiai tartománygrófhoz. Hat évi boldog házasság után három gyermekkel özvegy maradt, mert Lajos gróf keresztes vitézként a Szentföldre indult, de útközben meghalt. Szent Erzsébet császári házassági ajánlatot is elutasított, Szent Ferenc nyomába lépett és az üldöztetés, menekvés után visszaszolgáltatott jussából szegénykórházat alapított, amelyben ő maga ápolta a súlyos betegeket. Huszonnégy éves korában halt meg. Halála után már négy évre szentté avatták. A Magyar Szentek énekében zengjük: „Szent Erzsébetből hős szeretet árad” (DU 1258,3). Így lett Szent Erzsébet a katolikus világszervezet, a Caritas védőszentje.

Amikor mi is megemlékezünk a Szent Erzsébet jubileumáról, azt is vállaljuk, hogy ebben az emlékévben jobban figyelünk embertársaink szükségleteire. Nem elég egy évben egyszer adakozni a Caritas által szervezett Szent Erzsébet napot követő vasárnapi gyűjtésen. Jótékonykodni nem csak pénzzel lehet, hanem önmagunkat, szabadidőnket, szeretetünket is feláldozhatjuk beteg, szenvedő embertársainkért, elsősorban a családban és mindennapi környezetünkben.

3. Az új esztendőben emlékezünk meg Szent Imre herceg születése ezredik évfordulójáról is, a hagyomány szerint, mert születési éve bizonytalan. Az első magyar Szent Családnak a tagja: Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre. Az ifjúság védőszentje. Kérjük közbenjárását családjaink és főleg ifjúságunk hitvalló keresztény életéért.

4. A megkezdett új esztendővel közelebb kerültünk főegyházmegyénk szentistváni alapítása millenniumához, 2009-hez. Pasztorális Bizottságunk kidolgozta az ötévi előkészítőt. Ennek az esztendőnek témája: Életünk válasz Jézus Krisztus hívására. A keresztségben Jézus Krisztus mindenkit meghívott az örök boldogságra, életszentségre, állapota szerint. Keresztségi fogadásunk ezt fejezte ki. Bérmáláskor ezt ismételtük meg, vállalva a nagykorú keresztény életet, a Szentlélek kegyelméből. Mindez beilleszkedik az európai és a Szent Erzsébet emlékévi programunkba. Az új esztendőben is vállaljuk keresztény katolikus hitünket, tegyünk róla tanúságot családunkban, környezetünkben, a munkahelyen és – ha a Gondviselés úgy adja – a közéletben vállalt szerepünkben is.

Áldott, boldog új esztendőt kívánok minden kedves Hívemnek és minden jóakaratú embernek!

Gyulafehérvár, 2007. január 1-én, Szűz Mária Istenanyaságának főünnepén,

† György s. k. érsek

2006-os Karácsonyunk :

Hálás köszönetünket fejezzük ki kórházi betegeimmel együtt minden jótevőnknek, akik idei Karácsonyunkat igazi ünneppé tették. Gondolok itt elsősorban a Csíkszeredai Hargita Nőegyletre, Csibi Mártára a tiszteletbeli Kamilliánus testvérünkre, a rosenheimi Katolikus Nőegyletre és a Molnár családra, a budapesti Czoboly Ernőre önzetlen támogatásukért.

Külön szeretném megköszönni Kopacz Eszterkének (5 éves), nagylelkű adományait a sok szép színes játékot, amivel kistestvéreit nyűgözte le Karácsony este.

Szeretettel köszöntöm kis munkatársunkat, Kiss Katát (4 éves), aki saját játékait osztotta szét, kedvességével, gyermeki tisztaszívűségével ajándékozta meg úgy kistestvéreit, mint a felnőtt betegeket. Különösen is megható pillanatok voltak, amikor kis kezével megsimogatta az alvó elhagyott gyerekek, vagy a súlyos felnőtt szenvedő betegek arcát.

Szeretettel köszöntjük Kamilliánus családunk lányát, Imre Krisztinát (IX osztályos), aki először vett részt a kórházi betegek karácsonyi ünnepségén.

Timeánk, (V. osztályos), aki első osztályos kora óta rendszeres munkatársunk, immár „gyakorlott angyalként” segített az ajándékozásban, legkisebb „munkatársunkra” vigyázva.

Nagy Éva az „állandó őrzőangyal”, a „háttértámogató” minden munkánkban, együtt koldulunk örülünk és sírunk ha ezt is meg kell tenni, aki a fényképezés feladatát is elvégezte.

Gyerekeink szüleinek is hálásan köszönjük mellénk állását, erkölcsi, anyagi támogatását.

 

Híreink:

* A Magyar Püspökkari Konferencia idén Szent Erzsébet (1207-1237 - Szent Imre 1007-1031) emlékévet hirdetett meg, amelyhez más országok is kapcsolódtak. Kapcsolódjunk bele!


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel/Fax: 0040 366 10 22 55
/ 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@nextra.ro, http://www.hhrf.org/gyrke/uzenet


 


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda