A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

IX. évf. 87. szám, 2005 – október

A Kórházi Betegek Kamilliánus Családja – az előző lapszám folytatása - Lelkiség

A lelkiség lényege a „Lélek szerint való élet” (Rm 8, 4-9). Belső motiváció a gondolkodásra és cselekvésre. Az ember gondolkodásában hordozza, cselekedeteivel pedig megvalósítja ezt a belső indittatást, ami lelkületét fejezi ki. A lelkület nevelését, tudatos irányítását, meghatározott formába való rendezését és ápolását nevezzük lelkiségnek. A lelkiség is, mint minden emberi törekvés ápolásra, nemesítésre szorul. A „kamilliánus lelkiség” Szent Kamill lelkületét tükrözi., aki családiasságra törekedett betegeivel. Ápolt és betegségtől szenvedett egyidőben, így Benne megvalósult a betegápoló és a beteg egysége, ezért alkalmazhatjuk lelkiségét a kórházi betegekre.

A VKCs. Általános Alapszabályzatának előirásait a lelkiség terén most a kórházi betegekre alkalmazva, kiteljesedik a pasztorációs tevékenység lehetősége.

A Beteg ember kettős célt követ: Krisztust valósítja meg önmagában és a betegtársban:

1. A Betegek kamilliánus lelkisége a beteg ember sajátos életstílusának megfelelően valósul meg, olyan életprogramban, amelynek Krisztus személye és követése áll a középpontjában, és amely Szent Kamill példájából forrásozik, amint azt a Kamilliánus Rend Alapszabályzata kifejezi:

"Isten előbb szeretett minket és mi szeretnénk válaszolni szeretetére. Ezért keressük a gyengédséggel teljes Istennel, az egyre személyesebb kapcsolatot, Fia, Jézus által, kinek nevében a betegeket szolgáljuk, magunkat egész életünkön át a Szentlélektől hagyva vezetni" (C.61).

"Arra törekszünk, hogy minél bensőségesebben megértsük Krisztus misztériumát, és hogy személyes barátságot ápoljunk Vele, azért, hogy a betegek számára Krisztus szeretetének szolgálói lehessünk. Ilyenképpen megnyilvánul bennünk az a hit, amely Szent Kamillban a szeretet műve volt, amiért a betegben magát Krisztust látjuk" (C.13).

2. Az emberi és keresztényi növekedésben, a beteg családtagoknak szívügye az Isten szavára való kitartó ráfigyelés, a gyakori szentgyónás és szentáldozáshoz való járulás, a Szeplőtelen Szűz, a Betegek Menedéke iránti szeretet, Szent Kamill életének és írásainak tanulmányozása.

3. Az Istennel való egyesülés hathatósan nyilvánul meg a párbeszédre való nyitottság készségében és a többi betegtársakkal való együttműködésben és szeretetszolgálatban.

4. Nagy jelentősége van az egyházi életben való tevékeny részvételnek, különösen a saját egyházmegyében és a saját plébánián. A betegek magukkal viszik otthonaikba a kórházban tapasztalt evangelizációt, a szeretetszolgálatra való készséget mint hivatástudatot.

(Itt elsősorban a lelkiség fogalmára kell választ keresni. Az erdélyi Életminánk, a lelkiséget a IV. Fejezetben tárgyalja, a lelkiség fogalmát a következőképpen határozza meg: "Lelkiség alatt «lélek szerinti életet», (Rm 8, 4-9), «szeretetben való megvalósulást» (Ef 5, 1) értünk. Ez válaszadás az isteni meghívásra, amely által a keresztény ember a saját életében megvalósítja Krisztus életét, mint ajándékot és feladatot, személyesen és közösségben, az Egyházban. A lelkiség tehát minden keresztény létezés szíve. A világi hívők lelkisége abban az egységben gyökerezik, amely Jézus Krisztus tanítása szerint a szőlővesszőket kapcsolja a szőlőtőhöz (Jn 15, 1-5). Ezt a kapcsolatot Jézus Krisztusunk szeretet-parancsa (Jn 15, 13) és a Boldogságok (Mt 5, 1-12) jegyében éli meg"). (Vö. Üzenet, 1999 november 16)

SIPCC Düsseldorf, 2005 október 2-7

Idén tízedik születésnapját ünnepelte a Düsseldorfban 1995 október 17-én alapított SIPCC (Society for Intercultural pastoral care and Counselling/Interkulturális Lelkigondozás és Tanácsadói Társaság). A Társaság 140 tagot számlál, mintegy 30 országból.

Idén 80 résztvevő vett részt a találkozón, ami szeminárium is volt egyben, tanítási jelleggel.

A tanítás általános irányvonalai

A nemzetközi szemináriumi napokon a szervezők a résztvevők között kölcsönös holisztikus (az ember hármas, test, gondolkodás, lélek dimenzióira kiterjedő) tanulási folyamatot alakítanak ki:

* a résztvevők találkoznak más kultúrából érkező személyekkel és kicserélhetik kulturális tapasztalataikat.

* új impulzusokat adnak és kapnak új életstílus kialakítására.

* új impulzusokat adnak és kapnak a saját lelki és közösségi életük megélésére.

*a különböző népeket azok kulturális, szociális, politikai, gazdasági összefüggéseiben vizsgálják.

* kulturális és vallásos előfeltételeiket és előitéleteiket kritikai vizsgálódás tárgyának vetik alá.

* bemutatják lelkigondozói és tanácsadói gyakorlatulkat, amit különböző szempontok szerint vizsgálnak meg.

* szaktudásukat kiszélesítik a szeminárium tematikájával kapcsolatban.

* bekapcsolódnak az Interkulturális lelkigondozás és Tanácsadás elmélet-építő folyamatába.

A 2005-ös düsseldorfi szeminárium célkitűzései

Ezzel a szemináriummal a SIPCC arra törekedett, hogy elképzeléseket gyűjtsön az interkulturális és vallásközi kommunikációról, hogy a lelkigondozás és tanácsadás gyakorlatának hermeneutikája (magyarázattan) számára új szempontokat találjon, multikulturális és sokvallású világunkban. Munkatársak, akik a SIPCC-el és a Nemzetközi szemináriumokkal kapcsolatba kerültek az évek során, valamint más szakemberek , arra lettek felkérve, hogy elmélyedjenek a megvizsgálandó vitatémákban és tárgyaljanak arról, hogy miként lehet továbbfejleszteni a multikurturlis és vallásközi eszmecseréket az egyre inkább szétmorzsolódó világunkban, ahol a párbeszédre nagyobb szükség van, mint valaha. Az idei szeminárium a következő témakörökre fektetett hangsúlyt:

* összetett kultúrájú és sokvallásó világban élünk,

* interkulturális kompetencia,

* valásközi párbeszéd,

* új irányvonalak a lelkigondozás és tanácsadás számára a multikulturalitás és sokvallásúasság összefügésében.

Közöljük Jakubinyi György érsek atyánk válaszát II. Imakönyvünk megjelenése alkalmából:„Kedves Bakó M. Hajnalka! Köszönöm. Hogy Tamás József püspök úrral megküldte Zarándokúton c. imakönyvét. Szívből gratulálok hozzá. A jó ISTEN áldása kísérje Szerzőjét és Használóit! Tisztelettel és sok szeretettel, Gyuri atya, Jakubinyi György érsek”.

 

Hírek:

* október 28-30 között tartják Szatmárnémetiben a Világiak III. Országos Konferenciáját. Téma: „Itt vagyok, hívtál” (1 Sám 3,9) A világi kriszushívők élete az Egyházban.

* Köszönjük a szeptember 23-25 között Limában megtartott latinamerikai VKCs-ok III. nagy találkozójáról adott beszámolót. Isten álldása kisérje munkájukat!

* október 25: találkozás a betegek Kamilliánus Családjával a szemészeten, este 6 órától.<< 2005 november-decemberi ÜZENET

A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda