A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

VII. évf, 59. Szám. 2003 - március

Lelki adoptálás

A lelki adoptálás fogadalom, mellyel egy konkrét személy kötelezi magát, hogy 9 hónapon át (vagyis amennyi időt átlagosan az anyaméhben tölt egy magzat), imádkozik egy, egyedül Isten előtt ismert - megfogant és halállal fenyegetett gyermek életéért.

A lelki adoptálás története

A lelki adoptálás gondolata feltehetően Fatimából származik. Az általunk átvett forma Lengyelországban alakult ki 1987-ben.

Lengyelországban jelenleg országos mozgalom foglalkozik az ima terjesztésével és a fogadalmak szervezésével, melynek központja a Jasana Gora-i (Czestochowa) Pálos kolostor.

Magyarországra az 1995 évi Varsó-Czestochowa-i gyalogos zarándoklat résztvevőinek közvetítésével jutott el az ima, akik közül többen maguk is letették az imához fűződő fogadalmat a Fekete Madonna kegyhelyén.

A mozgalmat és az imát ismertető első fordítást Dr. Seregély István egri érsek, a Magyar Püspöki Kar elnöke bírálta el, ki többek között a következőket írta a kezdeményezésről:

"A mozgalom célkitűzései teljes mértékben megfelelnek a keresztény szellemiségnek, és nagyon örülnék, ha Magyarországon egyre többen csatlakoznának a mozgalomhoz" (1738/1995.sz.).

A kezdeményezést több plébánia és egyházi közösség is felkarolta.

Pawel Milcarek mondta a veszélyben forgó gyermek lelki adoptálásával kapcsolatban: "Jól tudjuk, hogy bátortalan anyák ezrei tépelődnek azon, hogy világra szüljék-e a bennük fejlődésnek indult gyermeket. Mások döntöttek,... egy vagy két nap múlva felkeresik a klinikát, hogy megölessék gyermeküket. Ki győzi meg a félénkeket? Ki tartja vissza a már elszántakat? Az Úr Jézus azt mondja nekünk: „Bármit kértek a nevemben, megteszem nektek” (Jn 14, 14).

Hinnünk kell az Úr Jézusnak, hitünket pedig konkrét cselekedeteknek kell kísérnie... Oltalmazzon hát mindegyikünk „sajátjaként” egy gyermeket - védje meg őt ellenségeitől! Minden adoptált gyermeket vegyen körül imáink, szentáldozásaink, böjtjeink és áldozataink védőburka!"

A lelki adoptálás célja

A lelki adoptálás elsődleges célja egy konkrét gyermek életének megmentése ima, áldozat által. Hatása azonban ennél szélesebb körre is kiterjed: feléleszti az emberek érzékenységét és felelősségtudatát az emberi élet értéke iránt, hozzájárul az emberek közötti megromlott, felborult erkölcsi rend újjáépítéséhez.

(Pálos Tartományfőnökség, Budapest, Sziklatemplom)

Kilenc éves a csíkszeredai Kamilliánus Család

Örömteli érzés arra gondolni, hogy 1994 március 25-én megalakult a csíkszeredai Kamilliánus Család. Az eltelt kilenc év sok örömet, élményt, munkát jelentett. Tagjainknak nagy része még mindig kitart az elköteleződésben, szívesen vallja magát Szent Kamill követének a betegek és szenvedők szolgálatában, egyszerű evangéliumi életét a szeretetszol­gálat aranyozza be. Olyanok is vannak, akik más mozgalomhoz kapcsolódtak, ott szolgálnak, vannak, akik távolról figyelnek, nem közelednek, de el sem távolodnak egészen, kívül maradnak, érdeklődésük megmarad, de nem vállalnak részt a közösség életéből, a munkából. Minden hónap huszonötödike ünnep, mert ilyenkor találkozunk. Ekkor katekézist tartunk, imádkozunk, énekelünk, majd mindenki elmondja, hogy egy hónap alatt mivel foglalatoskodott, lelkiségében hogyan épült, megbeszéljük közös dolgainkat, programjainkat, kihúzzuk az örzöangyalosdit, mert mindenkinek szüksége van egy védőre, köszöntjük a névnapjukat, születésnapjukat ünneplöket, majd közös agapéval zárjuk a találkozást.

A huszonötödike ünneplése Bucchianicoból, Szent Kamill szülővárosából indult. Jubileumi ünnepén, 2000-ben fogant meg a Kamilliánus Család alapításának gondolata, egy hónappal később, Úrnapján került sor a "Szent Orbán" Kamilliánus Család avatására. Ezzel lelki erőközponttá vált Szent Kamill szülővárosában a Világi Kamilliánus Család, és belekerült a megtestesülés misztériumának vérkeringésébe: március 25-töl Karácsonyig.

Ebből az alkalomból szeretettel köszöntünk minden Kamilliánus Családot Jézus Krisztus fogantatásának ünnepén!

Dr. Batthyány Strattmann László (1870-1931)

Március 23-án Rómában II. János Pál pápa boldoggá avatja Dr. Batthyány Strattmann Lászlót a szegények orvosát. A bécsi kongeganista folyóirat, a Die Fahne Mariens így ír róla 1931 márciusában: "Egy magyar mágnás és dúsgazdag főúr, aki fékeveszett sportok helyett egész életét a szeretet apostoli kultuszának szentelte. Aki a kártyacsaták és totalizatőr helyett, ezreseit a vak koldusok réveteg markába nyomta, de előbb visszaadta kincsüket, a szemük világát". Konkoly István, a szombathelyi püspök pedig életrajzához írott előszavában így méltatja: "Tizenhárom gyermeket nevelt fel Isten iránt való szeretetben és az Egyház iránti hűségben. Hogy milyen nagyfokú szociális, karitatív érzékenység élt lelkében: Főnemes létére teljesen azonosult a legszegényebb néprétegek mindennapi gondjaival. Hogy milyen kiváló világi apostol volt: nem elégedett meg betegei testi gyógyításával, hanem a lelkük üdvösségét is szívén viselte".

Híreink:

* március 23: jelentős eseményre kerül sor Nagykászonban, megtartjuk a lelki adoptáció első ünnepét az azt vállaló személyekkel és érdeklődőkkel, a helybeli iskolában; Dr. Sztojka Tamás családorvos szervezésében nem új keletű ez a kezdeményezés, a mostani találkozó újabb lendületet szeretne adni a megfogant gyermeki életek megmentésének;

* A csíkszeredai Nagykórház gyermek osztálya nevében, ebben a hónapban is köszönjük a Caritas újabb babaholmi adományát;

* Imakönyvünk teljes szövege immár nyomdakész állapotban van, Isten segítségével hamarosan megjelenik;

* március 25: kamilliánus találkozó a lenti címen.


Szeretettel,
Bakó Mária Hajnalka, R - 4 100 Csíkszereda, Gyermek sétány 1/A/3, Tel: 0040 66 116-830 – 0040 721 088 154, E-mail: bakohajnalka @1000.hu


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda