A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

VII. évf, 57. Szám. 2003 - január

A kánai menyegző kérdésfeltevése

Az év első napján az "Istenanya" ünnepe van a katolikus liturgiában. Jézus Krisztus Anyjának, az első keresztény és egyben tanítvány társmegváltó jelenlétére emlékezünk. Vízkereszt hármas ünnep: a napkelti bölcsek látogatása az újszülött királynál, Urunk megkeresztelkedése, és első csodatételére emlékezünk, amely a kánai menyegző eseményéhez kapcsolódva maradt ránk Szent János Evangéliumában.

Mi is történt valójában Kánában, az Úr Jézus első csodatétele kapcsán? Hogyan lett előkészítve és ki volt annak mozgatórugója, hiszen azt látjuk, hogy az Úr nem művelt csodákat megfontolt és elő nem készített körülmények nélkül? A kánai csoda sem lehetett puszta véletlen, tartalma és üzenete mély értelmet hordoz. Éppen ezért Szent János evangélista misztikus meglátásait elemezni sem lehet másképpen, mint az ö szemével.

Albert Vanhoye teológus egzegézisében megpendíti a "Jánosi hangot", rávilágít arra a kapcsolatra, amelyről egyébként kevés szó esik a teológiában és még kevesebb a prédikációkban. Fejtegetésének első részében a Jánosi kérdésfeltevéssel foglalkozik. Bemutatja, hogy Jézus nem mindig adott egyértelmű választ a neki feltett kérdésekre, inkább hagyta, hogy kérdezői maguk találják meg azokat. A felelet nélkül hagyott kérdésben ugyanis benne van Jézus válasza: ö Isten országáról tesz tanúságot, ami pedig nem egyeztethető a földi kíváncsiskodásokkal (Jn 4, 12-14; 8, 53-54, 57-58; 9, 2-3; 7, 35-39; ...).

A második részben Jézus "órájának eljövetelét" fejtegeti a Jn 2, 4b alapján. A helyzet teljesen megváltozik, ha nem kijelentő, tagadást hordozó, "negatív" állításról van szó: "Nem jött el az én órám!", hanem kérdő, pozitív töltésű, bizalmat sugárzó mondatról: "Nem jött el az én órám?" Így érthető a szöveg többi része, mert közvetlen az elhangzottak után Mária, Jézus anyja utasítja a szolgákat: "Tegyétek, amit mond." A cselekmény meghitt módon folytatódik. A helyzet magaslata a Jn 4, 11-ben fejeződik ki: "Jézus ezzel kezdte meg csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hittek benne." Itt eljött ugyanis fellépésének dicsőséges kezdete, majd később, a Jn 13, 1-ben beszél arról az óráról, amikor vissza kell térnie az Atyához.

A harmadik részben az egzegéta belemegy a személyközi kapcsolat játékának mélységeibe a Jn 4. alapján. Ez ugyanis kérdő mondat: "Asszony, a mi gondunk ez?", amely az "én" és a "te" kapcsolatáról szól, nem egyikről, vagy a másikról, hanem a kettő egységéről, annak mélységes értelméről. Nagyon fontos észrevenni, hogy itt Jézus nem a családban elfoglalt helye szerint szól szülőanyjához, hanem "asszony"-nak nevezi, túllépve ezzel a családi kapcsolat megszokott kereteit. Már itt, az első dicsőséges lépésnél valami többről van szó, amit csak Ők, ketten értenek igazán, mert nem mondják ki, hanem megteszik, egészen a Golgotáig, majd a feltámadáson át napjainkig, velünk és értünk.

(Vö. VANHOYE A., Interrogation johannique et exegèse de Cana (Jn 2,4), "Biblica" 55 (1974), 157-167)

"Életed üzenet" - Simon András legújabb könyve

Szeretettel köszöntjük Simon Andrást, akinek neve a magyar olvasóközönség előtt nem ismeretlen. Noha szerénysége távol tartja a látványosságtól, éppen ez a szerénység teszi öt egyedülállóvá. Az előző lapszámainkban sokat írtam Éva-anyámról, aki túllépte a vérség megszokott határait, nemcsak szívébe fogadott be, de életének hétköznapjaiba is, így András a testvérem a szó legnemesebb értelmében, abban a "családban", amit az a "szeretet" kovácsolt egybe, amelyet a Szerző legújabb könyvében világítótoronyként tár elénk. Fia könyvét így dedikálta: "Hajnikámnak - lélek szerinti gyermekemnek - a csíkszeredai KCs. Üzenete 5. Születésnapjára szeretettel küldöm vér szerinti gyermekem művét - a boldog anya, Éva - 2002 dec. 16."

Csodálatos egybeesés a csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenetének ötödik évfordulója (2002 december) és András munkájának megjelenése: Életed Üzenet. Ez a "véletlen" esemény megerősíti bennem saját küldetéstudatomat, azt, hogy életem valóban üzenet Istenben és ezt az "üzenetet" érdemes hordozni, élni és éltetni általa. Mindkettőjüknek nagyon köszönöm, hogy életük tartalmas üzent letéteménye nemcsak az én számomra, de sokak épülésére.

Fr. Barsi Balázs meglátásai segítenek még jobban megérteni András szavakba rejtett értékeit: "Simon András egyedülálló művészetében szinte a végletekig igazolódik, amit egy festömüvésztöl hallottam: „Az egyszerűség nem cél, hanem eredmény”... A művész átenged a szívén egy üzenetet, amely megragadja őt, és amely ki akar fejeződni benne és általa... Az meg már valóságos természetfeletti kegyelem, hogy egy olyan világot alkot, amelyben minden összefügg, és minden a végső világban ragyogva a helyén van, azon az egy bizonyos helyen, ahová a teremtő és megváltó Isten állította... A szimbólumokat kísérő rövid írásokban benne van a pusztai atyák szinte nyers tömörsége, a középkori misztikusok himnusztöredékei, és Istent kereső és szerető kortársaink modernsége."

András új könyve igényes olvasóknak készült, olyanoknak, akik tudják, mit keresnek, mert nincsenek címek, csak grafikus ábrák, a tartalomjegyzékben fogalmak szerinti tárgymutatót szerkesztett, tehát mindenki azt találja meg, amire szüksége van, de ehhez előbb meg kell fogalmaznia az óhajtott üzenetet.

Szentlélek: Életed:/ szeretet-üzenet,/ melyet Szent Lelkével ír/ az Isten./ Bárcsak eljutna/ a címzettekhez!/ Ne maradj/ borítékba zárt levél!

Híreink:

* Hálás szívvel mondunk köszönetet a csíkszeredai Caritas-kirendeltségnek, a Hargita Nőegyletnek és Hunyadi Zsuzsának, akik gazdaggá tették a csíkszeredai Gyermekosztály és Szülészet lakóinak Karácsonyát. Ugyanakkor külön megköszönöm fiataljaink lelkes hozzájárulását, akik önmagukat ajándékozták énekükkel, szolgálatukkal az ünnep igazi hangulatához.

* Nagyon köszönöm P. Pietro Magliozzi kamilliánus atyának (Bucchianico), hogy postafordultával küldte P. Alessandro Toe (volt osztálytársunk) francia nyelvű naplóját nagykászoni érdeklődőnknek, Franciskának;

* január 16: beszámoló a Hargita Nőegylet közösségének a karácsonyi ajándékozásról, a jövő terveinek megtárgyalása;

* január 25: kamilliánus találkozó a lenti címen;

 


Szeretettel,
Bakó Mária Hajnalka, R - 4 100 Csíkszereda, Gyermek sétány 1/A/3, Tel: 0040 66 116-830


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda