A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXV. évfolyam, 271. lapszám, 2021 november      - 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus Budapesten


Ft. Csiszer Imre Elek atya OFM

Csíksomlyó, Csobotfalván, a Kájoni János utca 72. szám alatti házban, 165 évvel ezelőtt született Ferenc-rendi szerzetes. A 150 évnél is idősebb ház Csobotfalva egyik legrégibb épülete, az utca felőli homlokzaton állt a 80x48 cm-es fehér márványtábla, melyet 1944. augusztus 13-án avatták fel. Helye, a falba mélyedve még látható mind a mai napig.
Elek atya világi neve, amely meghatározó az életében, majdnem egybeesik a születése dátumával.
            Mikor született Elek atya?
Válasz: 1856 november 6.

A gimnáziumot Csíksomlyón végezte. Tizenkilenc éves korában, 1875-ben lépett a Ferenc-rend kötelékébe.
            Hol lépett a Ferenc-rend kötelékébe?
Válasz: Kolozsváron.

A teológiát Kolozsváron végezte, 1879-ben szentelték pappá. Ezután elkezdődik színes és gazdag életútja. Először Csíksomlyón tanító volt, majd 1883-ban Nagyszebenben hitszónok. 28 éves amikor visszatér Csíksomlyóra, ahol saját vagyonából hétfőnként kenyeret süttet a szegényeknek.
            Mikor tér vissza Csíksomlyóra?
Válasz: 1884-től.

Fiatal papként 1883-ban megkezdte életének legnagyobb és legjelentősebb küzdelmét, amelynek célja a szerzetesi fegyelem visszaállítása volt a Ferenc-renden belül. Az általa elindított mozgalom általánossá lett az egész egyházban, 1897-ben a pápa kötelezővé tette a rendi szellem javítását az egész világon élő ferencesek részére.
            Ki volt ez a pápa?
Válasz: XIII. Leó pápa.

Az aszkéta szerzetes Erdély számos kolostorában szolgált és reformált, majd provinciálisként Brassóban maradt haláláig. Szent élete és a lelkekért égő buzgósága miatt már életében szentként tisztelték. Az erdélyi ferences tartomány már 1947-ben beindította tartományi szinten boldoggá avatását, amelyet a rend feloszlatása után csak sokkal később lehetett ismét szorgalmazni.
            Mikortól lehetett ismét szorgalmazni?
Válasz: Csak 1992-től.

Virtuális formában, cikk a 11. oldalon: https://issuu.com/krisztusvilaga/docs/krisztus-vilaga_11_2021

24 év után újból a csíksomlyói Szent Péter és Pál plébánia szolgálatába álltam, ezúttal a fiatalok bérmálkozási felkészítésében kaptam megbízatást, Ft. Göthér Gergely plébánosunk felkérésére.
            Témám: A Szentháromság Szeretete bennünk – a betegpasztorációban.
Hálásan köszönöm a bizalmat, hiszen sok fiatal, Betániás lelkigyakorlatosom volt Csomortánban.

Toursi Szent Márton
1600 évvel ezelőtt, hunok kora, Pannonia Savaria, ma Szombathelyről elindult egy 19 éves katona, Márton, aki apai ágon római, anyai ágon pannóniai volt. Mi, magyarok a sajátunknak tekintjük, számos helyi elnevezés őrzi az emlékét, Csíkországban ilyen Csíkszentmárton, Csíkszeredától délnyugatra fekszik.
Márton édesapja katonai érdemeiért Itáliában kapott birtokot, így a család a gyermek Mártonnal ott telepedett le a mai Pavia, Lombardia területén. Talán ezért is van olyan feltűnően sok helységnév elnevezve róla ott is. Szinte még gyerekként, Mártont az édesapja katonának szánta, amiért ő nem éppen lelkesedett. 341-ben kilép a hadseregből, Galliába megy, a mai Franciaország Tours városának lesz püspöke és Krisztus Király katonája marad élete végéig, az üldöztetések ellenére is, amelyek csak megerősítették küldetésében.
Híres legendája, amelyről megboldogult Édesapám mindig lelkesen beszélt, a koldussal való találkozását örökíti meg, amikor Márton a kardjával kettészeli a köpenyét, felét a koldusnak adja, mondván: „Vedd, a fele elég neked is, a másik fele pedig nekem”.
Ezt a jelenetet különösen nyugat Franciaországban örökítették meg hatalmas faliszőnyegeken, de fellelhető közép Olaszország, San Martino al Cimino és Dél Tirol hegyeiben a legeldugottabb helyeken is.
Híres jelmondata mindmáig fennmaradt, melyet a székelység nagy püspöke, Isten szolgája, Márton Áron is jelmondatul tűzött maga elé: „Non recuso laborem”, azaz, ahogy kibővítette:
„Ha népemnek valamiben is szüksége van rám, nem futok meg a munkával járó fáradalmaktól”. Mindmáig időszerű útmutató fiatalnak, öregnek, betegnek és jómódúnak is.

25 éves a Szent Erzsébet Öregotthon Gyergyószentmiklóson
Nehezen állt össze az idei 12. „zarándoklat” a gyergyószentmiklósi Öregotthonhoz. Nehéz időket élünk, ami kihat a mindennapi életünkre, lelkiállapotunkra. Mindezek mellett, hála Istennek mégis sikerült.
Hárman bátorkodtunk útra kelni: Fazakas Ida az örök Nagymama, Puskás Erzsike, akit Szent Kamill jubileumi ünnepén avattunk családtaggá és én, egy autónyi süteménnyel, abban a boldog tudatban, hogy „van hova menni” és „várnak ránk”. Sajnos, a kezdeményező, Dánél házaspár nem tudott jönni súlyos betegük miatt. Ketten ünneplőbe, székelyruhába öltöztünk, ezzel is kinyilvánítva tiszteletünket, szeretetünket.
Az ünnepi szentmisét segédpüspökünk, dr. Kerekes László mutatta be. Sikerült elmondani neki, hogy immár 12-ik alkalommal hozzuk a friss, finom süteményt az ünnepi asztalra, mi, a csíkszeredai Kamilliánus Család, melyet ő is sok éven át szeretettel szolgált. Jól esett ez a kölcsönös értékcsere.
Jelen volt dr. Vencser László a szeretetszolgálati otthon megálmodója és mindvégig segítője, a Caritas elöljárósága, a környék lelkipásztorai és a segítő személyzet. Az alkalomra emlékfüzetet adtak ki.
Hazafelé meglátogattuk az elköszönőben lévő Dánél Nagymamát, elbúcsúztunk tőle vigasztalván a családot.
Jól esett a lelkünknek ez a kegyelmi nap, felemelt a Mindenható Szeretethez, ellátott útravalóval.

Lelki áldozási ima
A Lima-i Kamilliánusok aranyozott kápolnájából, ahol találkozónkat tartottuk 2019 októberében, amikor csak tehetem, meghallgatom a szentmisét. Szívesen teszem, mert egészen sajátos üzenete van, érződik, hogy a betegek lelki táplálása a szívügyük. Feltűnt nekem egy gyönyörű imádság szentáldozás előtt, ami valójában egy lelki áldozási ima. Szerettem volna megszerezni, végül megtaláltam interneten. Magyar fordítása:

Jézusom, hiszem,
hogy valóságosan jelen vagy az oltár Legszentségesebb Szentségében.
Szeretlek mindenek felett
és szeretnélek a lelkembe fogadni.
Mivel most nem fogadhatlak szentséges formában,
legalább lelkileg lépjél be a szívembe.
Mint aki már megérkezett,
átölellek és egészen Hozzád csatlakozom.
Én Uram, ne engedd, hogy valaha is
elválasszon valami Tőled. Ámen.
(Liguori Szent Alfonz Mária, az imádság doktora)Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 721 088 154 / e-mail:  kamillianus@gmail.ro – Archívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2021 decemberi ÜZENET

2021 októberi ÜZENET > >


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda