A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXI. évfolyam, 225 lapszám - 2017 szeptember - Szent László év (1046-1095) - Arany János év

Életminta
           
A betegeimnek szánt második kötet kézikönyv Életminta címmel jelent meg, Státus kiadó, Csíkszereda 2008. Ez folytatása Az Ének Hatalmának. Míg abban az egyházi énekeink alapján van összeállítva a liturgikus év, ebben az egyházi év ünnepei emelkednek ki a maguk sajátos mondanivalójával. Ez a negyedik kötet imakönyv, kamilliánusok és betegek számára. A kötetet ugyanúgy mint a harmadikat, Imets László, Csíkszeredai grafikusművész munkái illusztrálják, borítóján egy újszülött babával, az első kézfogásban.
A negyedik kötetet is Tamás József püspök úr ajánlásával indítottuk útjára, álljon itt most az ő meglátása: „Ennek a könyvnek ÉLETMINTA a címe, mert egy keresztény életmodellt tár elénk.
Sokféleképpen élheti az ember életét, ahogy erre rengeteg példát látunk. Sőt egy emberi életen keresztül is többfélét megélhet. Gyermekkorában általában úgy él, ahogy arra szülei és az iskola tanítják, és amiben gyakoroltatják. Fiatal korában, amikor már önállóságra tett szert, nagyon sokan szakítanak a gyermekkorban tanult életmóddal, és a példabeszédbeli tékozló fiút követik: az atyai ház megkötöttségeiből kitörve, vágyaik sólyom szárnyán száguldoznak az úgynevezett szabadság levegő-egében.
A felnőtt­kor idejét sokaknak a munka, a pénzszerzés, az anyagiak biztosí­tása, a létbiztonság megalapozása határolja be. A nyugdíjba vonu­lás, az öregkor már nagyobb teret enged arra, hogy átgondolja életét és számot vetve vele, önmagával, lelkével, lelkének igényeivel is foglalkozzon, azok kielégítését is keresse. Természetesen azok a legszerencsésebbek, akik görbe utak nélkül egyenesen ívelnek fölfelé, Isten felé. Persze azok is szeren­csések, akik görbe utak útvesztőiben rádöbbenek nyomorú­ságos helyzetükre, mint a tékozló fiú is és vissza tudnak térni az atyai házba. Ez a könyv olyan életmintát vázol fel, amelyet Isten vár el tő­lünk ahhoz, hogy életünk gyümölcsöző legyen az örökélet számára is.
Ez az életminta egyaránt segítséget nyújt azoknak, akik sosem távolodtak el a helyes úttól, de azoknak is, akik tévelygéseikből szeretnének visszatalálni az atyai házba. Isten áldása kísérje a szerző munkáját és a könyv használóit. Csíkszereda, 2007 okt. 15, Tamás József püspök.”
Amint azt előző  kötetnél említettem, ez a két kézikönyv tájékoztató jelleggel jött létre, hézagpótlóként, hogy aki el akar időzni a liturgikus évünk szépségeiben, legyen alkalma rá, és aki tudását szeretné gyarapítani a témában, az találjon finoman felvázolt erkölcsi kódexet az ismert Tízparancsolat mellé, élje át Jézus Krisztus  egyetlen parancsolatát, a feltétlen szeretet parancsát. Idézzük most a könyv bevezetőjét:
„Életminta az a terv, ami szerint felépítjük életünket, berendez­kedünk a személyes, családi, vallási és társadalmi életbe. Minden teremtményben él egy isteni terv az életről, ami tükrözi Teremtőjét. Az ember, Isten képmása és hasonlatossága őrzője, szabad akarata által kialakítja saját életmintáját, ami egyedivé, megismételhetetlenné és isten-emberivé teszi.
Tisztelettel és szeretettel hívom meg a Kedves Olvasót, hogy időzzön el az Életminta gondolatai között, hátha talál magának olyan útjelzőket, amelyek segíthetik az Istentől kapott, személyes életminta-terve kialakításában és annak megvalósításában.
Az első rész egy konkrét lelkiségi mintát mutat be, a világi (nem szerzetes) vallásos ember életének meg­szerve­zésére az erdélyi Kamilliánus Családok Közösségének Élet­mintájáról és működési módjáról. Ennek a résznek önálló tartalom­jegyzéke és könyvészete van (az olasz-magyar fordítások a szerkesztő munkái).
A második részben megtalálhatja a Saját Nevét, mint az emberi személy önazonosságát kifejező jelentést (a gyulafehérvári római katolikus naptár alapján). Ezt követik a mozgó ünnepek, valamint a csíksomlyói kegytemplom ünnepei és liturgikus rendje.
A harmadik rész bibliaóra. Jézus Krisztust ismerteti meg az Újszövetség könyveinek rövid bemutatásával: a négy Evangélium, az Apostolok cselekedetei, a Szent Pál levelei, a Katolikus levelek és a Jelenések könyve. Ezt követi az Apokrif irodalom rövid tájékoztatója.
A negyedik rész a liturgikus év szépségét és gazdagságát kínálja Adventtől Krisztus Király ünnepéig.
A könyv sok internetes vonatkozást tartalmaz, a gyorsabb eligazodás kedvéért, a mai kor igényeinek megfelelően.”
      Ezzel a négy kötettel (Imakönyv, Zarándokúton, Az Ének Hatalma és Életminta), Isten kegyelméből befejeződött a kamilliánusok és betegek szánára írott imakönyvek ciklusa. Hátra van még két megjelent fordítás, amit a jövőben ugyanígy bemutatunk.

Anyai örömök

            A Jó Isten ajándékaként sok fiút és lányt mondhatok valamiképpen a magaménak, akiket életük egyik vagy másik szakaszán felpártoltam. Sokakat ösztönöztem tanulásra, többé válásra, nemesedésre. Mindenkivel teljesen sajátos, hosszantartó lelki kapcsolat alakult ki és maradt meg mindmáig.
            Van viszont közöttük egy, aki neveltlányommá vált az évek során, már a középiskola megkezdése óta, Nagy Éva Mária. Vele rendkívüli utat futottunk be úgy a tanulás, mint a gyakorlati élet területén. A tanulásban öt területen vállaltam oroszlánrészt az előre haladásáért: középiskola, kirakatrendezés, hittudomány, számítógépes könyvelés és egészségügyi főiskola. Ez utóbbi éppen tíz évvel ezelőtt kezdődött és három évet tartott. Az iskola megkezdése előtt már egy évvel számítógépes ismereteinek köszönhetően felvételt nyert a kórházba és megkezdte a betegápolás gyakorlatát is a bőrgyógyászaton. Időközben sikeresen letette a főnővéri vizsgáját, és jó gyakorlattal rendelkező, elismert betegápolóvá vált.
            Idén, augusztus 16-tól, meghívásra, betöltötte az onkológia osztályvezető főasszisztensi posztját. Amint megtudta a volt osztályfőnöknőjétől, ő az első az iskola végzettjei közül, aki ilyen pozíciót betöltött mostanáig. Nagy megtiszteltetés ez mindkettőnknek, mert bizony, sok munka áll mögötte. Éva-lányom kiváló szervező, mondhatom, a lelkigyakorlatokon nőtt fel, amire jó emlékezni.
            Hálát adok a Mindenható Istennek ezért a nem mindennapi eredményért, most még jobban hasznát veszi a kamilliánus lelkiségnek, amit a „jó halál” atyjától, Szent Kamilltól tanult és alkalmazott.

Lelkigyakorlatosaim az első szombati Mária köszöntőn

* A szeptember első szombati Mária köszöntőn újra boldogan hallgathattam lelkigyakorlatosaim imáját. A rózsafüzért végezték felváltva egy-egy tizedet. Boldog öröm volt felismerni a hangjukat.
* Fogadjuk és kísérjük imáinkkal iskolás gyermekeinket, hogy méltó módok készüljenek fel az életre!


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A//27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.roArchívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2017. októberi ÜZENET

2017. július-augusztusi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda