A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XVII. évf. . 179. szám, 2013 július

Szent Kamill jubileumi év kezdődik…

            Július 14-én kezdődik a Szent Kamill jubileumi év. Ezt az eseményt, a Szent halálának négyszázadik évfordulója alkalmából hirdették meg. Szent Kamill a betegek, kórházak és betegápolók védőszentje 1550–1614 között élt Olaszországban. Életét a betegek szolgálatának szentelte, ezért lett a betegápolás égi pártfogója, patrónusa.
            A jubileumi évet három előkészítő év előzte meg, amit mi, Erdélyben élő Világi Kamilliánus Családok, a szem (2011-12), a szív (2012-13) és a most kezdődő jubileumi évet a „száz (segítő) kar” éve (1013-14) jegyében közelítettük meg.
            A Betegek Szolgái Rendje (Kamilliánusok) számos programot hirdetett és tartott meg világszerte és folyamatosan zajlanak a különböző események. 2011-ben a Rend a Róma közelében lévő Ariccián nyitotta meg kapuit a Kamilliánus Nagy Család számára, amelybe beletartoznak a szerzetesrend ágazatain kívül mindazok, akik valamilyen formában kötődnek Szent Kamill lelkiségéhez. Időközben az Osztrák Provinciával közösen, a Kárpáthazában élő magyarság résztvevőivel folytattunk megbeszéléseket és terveztük programjainkat.
            Idén újabb tanácskozásra került sor Ariccián, ami immár túl az ismerkedésen és lelkigyakorlaton nekilendült a kommunikáció fontosságával birkózni meg egy világméretű esemény testvértől-testvérig terjedő lebonyolításához. Hála ezért a szervezésért, mert csak így lehet igazán felmérni, mit jelent párbeszédet folytatni egymással ma, egy olyan furán alakult társadalomban, ahol az egyes személy könnyen elszigetelődhetik a saját dolgaival, és végül magára marad… Ugyancsak idénre esett a Kamilliánus Rend káptalanja, amit rugalmasan oldottak meg, összekötve a jubileumi felkészülési évet a Rend belső tisztújításával. Erre az alkalomra a Kamilliánus Rend elkészítette a Szent Kamill kiállítást, ami valóságos lelki kincs minden kamilliánus lelkiséggel együttműködő és együtt érző hívő számára. A tárlat megtekintésére a káptalan harmadik napján került sor a római Mária Magdolna templomhoz tartozó kamilliánus anyaházban. Ezt a házat még annak idején maga az Alapító, Szent Kamill vásárolta az egyre növekvő szerzetesrendje számára, és ennek betegszobájában halt meg négyszáz évvel ezelőtt. Nekem, aki úgymond otthonomnak tekintem ezt a szobát, ami a rendház kápolnája, rendkívüli élményt jelentett most ilyen alkalommal látogatni el oda, ahol „térdet s fejet hajtok” már az ajtó előtt, mielőtt belépnék, mert számomra egy olyan nagy Szent lelke óvja ezt a helyet, hogy nagysága, nemességre engem is kötelez. Most is így léptem be oda, ahol órákat töltöttem el csendes imában, elmélkedésben az elmúlt, lassan húsz év során. Csak szívtam, szívtam magamba a Szent légkört, nem bírtam betelni azzal a kegyelmi áradattal, ami elhalmozott belső, lelki ragyogással… Elsősorban Szent Kamill épen maradt szíve ejtett rabul most is. Elgondolkodtam mint olyan sokszor mostanáig, hogy az Úr Jézus Szentséges Szíve egy emberi szívet ruházott fel a halhatatlanság kegyelmével, amely négyszáz év távlatából köszönt ránk... A másik, a döbbenet erejével ható jelenlét a Szent csontváza, teljes épségében. Üvegkoporsóba helyezték, és a gyűlésterembe tették, ahol az elmúlt négyszáz év generálisainak mellképe is áll. Mindig nagy fejtörést jelentett Szent Kamill jobb lábfején az a gyógyíthatatlan seb, ami a Szentet húsz éves korától haláláig gyötörte. Nem tudni honnan származott, nincs rá magyarázat. Most, ahogy a lenyugvó nap besütött az ablakon, megakadt a szemem a jobb lábszárcsontján, ami robusztusabb, mint a bal. Jobban szemügyre vettem és úgy találtam, hogy ott el volt törve, látszik a forradás rajta. Ha a szakemberek vizsgálata igazolni tudja, hogy a törés okozta az elfekélyesedést, eloszolhat az a sok kérdés a seb mikéntjéről. Ugyancsak ebbe a terembe állították ki mindazt a legfontosabb dokumentum anyagot is, ami a Szenttel és a Rendalapítással kapcsolatos, valóságos ereklyék, amelyek betekintést engednek a Szent és a Kamilliánus Rend életébe. A harmadik teremben a kelyhek, ruhák, szent tárgyak vannak kiállítva, a látogató valósággal beleéli magát abba a korba, amelyből a Betegek Patrónusa származott, és megérzi azt az „ezer áldást”, amellyel mindenkit megáldott távozása előtt, „nemcsak a jelenvalókat, hanem a jövendőbelieket is, akik tagjai lesznek ennek a Szent Rendnek a világ végezetéig” (idézetek Szent Kamilltól).

Jubileumi ima
Szent Kamill égi születésnapja 400-ik évfordulójára

Magasztalja lelkem Teremtő Istenemet,
amiért kitüntetett
Irgalmassága kegyelmével.
Megismerhettem megváltó művét
a Keresztrefeszített Krisztusban
és társmegváltójában, Máriában
a Betegek Gyógyítójában,
Aki üdvösséges életünk és egészségünk őre.
Szeretetem és hálám jeléül
fogadd el
óh, Istenem
mindennapos szolgálatomat
irgalmas szamaritánusodként
Betegeid, a félholtan otthagyottak oldalán,
akik számára Téged hordozhassalak
alázatban, dicsőségedre,
hogy magasztosságod magvait szórhassam
Szent Kamill „ezer áldásával”
az idők végezetéig.
Ámen.

Híreink:
* 15 év szünetelés után a Jó Isten kegyelméből, a csíksomlyói Szent Péter plébánia védnöksége alatt, Szent Kamill ünnepére megszervezzük a csomortáni ministráns gyerekek (de nemcsak) lelkigyakorlatát. Erre a célra Az Aracs Közbirtokosság készséggel ajánlta fel a Vizesvölgyben lévő erdei házát. Idei témánk: Hogyan imádkozik a természet? A lelkigyakorlatra július 11-14 között kerül sor. Meghívott előadóink a falu nyugalmazott kántora, Csedő István és a jelenlegi templomgondozó Kedves Béla.
* Július 5-én Csomortán főterén felavatták a „Kárpátok Őre” fából faragott hatalmas szobrát.
* Kamilliánus Családunk találkozik július 22-én, hétfő este a 7 órás szentmisén a Sz. Ágostonban.

***************************************************************************

Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A//27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.roArchívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2013 augusztusi ÜZENET

2013 júniusi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda