A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XVI. évf. 171. szám, 2012 november

Ima a Betegek Gyógyítójához – ünnepe november 16

Boldogságos Szűzanyánk, Betegek Gyógyítója! Fiad a legnagyobb fájdalmában, a kereszten ajándékozott Téged a világnak, hogy édesanyánk és közbenjárónk légy.

Anyánk, gyógyítsd meg lelki sebeinket! Ha kiapad lelkünkben az éltető vízforrás, ha kiszárad a remény kútja, könyörögj, hogy Fiad nyissa meg számunkra az örök élet vízforrását.

Ha rozsda marja kincseinket, irányítsd figyelmünket az égi értékekre!

Ha elhomályosul szemünk fénye, Fiad világossága győzze le a sötétséget bennünk.

Ha aggódunk a holnapért, a megélhetésért, a betevő falatért, irányítsd figyelmünket Isten országára és segítsd megkeresnünk az igazságot, hiszen a többit majd megadja az Úr.

Anyánk, taníts meg kérni, buzgón, állhatatosan, szívből! Taníts meg keresni, fáradhatatlanul, csüggedés nélkül. Taníts meg zörgetni az ég ajtaján, hogy megnyíljék előttünk Fiad országának ajtaja.

Ha bűneinkkel kiszélesedtek életünk útjai, vezess vissza a keskeny útra és irányítsd lépteinket a szűk kapuk felé, amely az életbe visz.

Taníts meg óvakodni a hamis prófétáktól, akik báránybőrben közelednek felénk, belül azonban ragadozó farkasok. Taníts meg hinni és engedelmeskedni azoknak, akiket Fiad maga helyett tanítónak és vezetőnek küldött Egyházadba.

Könyörögj Anyánk, hogy jó fák legyünk Fiad kertjében és jó gyümölcsöt teremjünk.

Taníts meg sziklára építeni életet és várat, és taníts meg hálát adni minden jóért.

És Te, bűntelen, szeplőtelen Anyánk, taníts meg Fiad előtt leborulni: Istenem, légy irgalmas nekem, szegény bűnösnek!

Anyánk, légy szószólója és gyógyítója testi bajainknak!

Fájdalmas Anyánk, taníts meg minket arra, hogy Fiaddal imádkozzunk: Atyánk, ha lehetséges, múljék el tőlünk a szenvedés, a fajdalom, a kín kelyhe, de ne a mi akaratunk legyen meg, hanem Azé, akinek Te azt mondtad, hogy szolgálója vagy.

Taníts meg bennünket és betegeinket, hogy életünk keresztjét egyesítsük Fiad keresztjével. Ha sóhaj tör fel lelkünk mélyéből, ha nehéz a kereszt, ha elesünk, hadd kapaszkodjunk bele Fiad keresztjébe!

Könyörögj, hogy soha ne zúgolódjunk, hanem imádkozva kiáltsuk: Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtunk!

Tanítsd meg a mozgássérülteket, a vakokat, a gyógyíthatatlanokat, az ágyhoz kötötteket, hogy belesimuljanak az Atya kezébe, és szenvedésüket felajánlják az Egyház javára.

Segítsd orvosainkat, az ápolókat, hogy soha el ne fáradjanak és legyen egy-egy vigasztaló szavuk hozzánk!

Anyánk, segíts odaállnunk a betegágyak mellé. Állj mellettünk, hogy fájdalmainkból dicsőség származzék, és nagypéntek sötétségét győzze le a feltámadás ragyogása. Ámen.

 

(Vö. Bakó M. H., Imakönyv kamilliánusok és betegek számára, Státus Kiadó, Csíkszereda 2003, 47-48 old.)

 

Szent Kamill jubileumi évére készülődve: tanácskozás Győrben

 

2012 október 27-28-án az osztrák és magyar Világi Kamilliánus Családok képviselői tanácskozásra gyűltek össze Győr városában a Szent Kamill plébánián. Magyarországon az egyedüli Szent Kamill tiszteletére épült templom Győrben van, a hajdani kolostorral együtt. A kamilliánus szerzeteseket II. József, a „kalapos király” üldözte el innen (1781). Győr városának egyik ékessége a Kálvária, a templommal szemben az út mentén, beékelődve a házak közé, talán megelőzte a mai utca benépesedését. Megtisztelő érzés volt magyar földön Szent Kamill templomban, ráadásul városunk szülötte, a kamilliánus Kovács Levente Gyula primiciás szentmiséjén venni részt. A főoltár képe Szent Kamill életének legfontosabb mozzanatát jeleníti meg: a Keresztrefeszítettel való párbeszédét.

A Szent Kamill plébánián szeretetteljes fogadtatásban volt részünk, Berkes Gyula plébános úr és hívei részéről egyaránt. Hazavártak, és ezt elmondani manapság nem kis kitüntetés.

A szombat délutántól vasárnapig tartó tanácskozáson a Szent Kamill jubileumi év (2013-14) fontos dolgairól tárgyaltunk a történelmi Magyarország és Ausztria képviselőivel, tovább bontogatva a 2012 március 25-én megkezdett témaköröket. Több megbízatást is kaptam, köztük a VKCs Képzési Kézikönyve magyarra fordítására, amit már el is kezdtem.

Imádkozzunk a Kamilliánus Rend szándékára:

 

ImádságSzent Kamill egyházdoktorrá nyilvánításáért

 

Istenünk,

Te Szent Kamillt

arra választottad ki,

hogy az Evangélium őre,

a Betegek védelmezője

és a Szenvedők jó Pásztora legyen.

Add,

hogy mielőbb

Egyházdoktorként tisztelhessük,

Tanítása és példája

Világítójel legyen

Mindannyiunk számára.

Ámen.

 

(A Márton Áron boldoggá avatásáért mondott, Jakab Antal püspökünk által fogalmazott imádság mintájára)

 

Híreink :

* November 5-én, vasárnap, előadást tartottam, vetítéssel, Szent István királyunk Intelmeiről a csíkrákosi templomban: „A Magyar Családok Tízparancsolata” címmel. Köszönöm a lelhetőséget.

* November 11-én, Szent Márton napján a csíkcsomortáni templomban „hathetes” engesztelő szentmisére gyűltünk össze Édesanyám lelki üdvéért. Hálásan köszönöm mindenki segítségét.

* November 19: immár hagyományossá vált Kamilliánus Családunk látogatása a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Öregotthonban, süteménnyel, édességgel, együtt ünnepléssel. Hála a munkatársaknak, Dánél Évának és férjének Jánosnak Csíkszentimréről és Fazakas Ida, a „Nagymama kürtöskalácsa” alapítójának a sok finom süteményért, amelyekkel elhalmozták az ünnepi asztalt! Ugyanakkor örömünkre szolgált Mihai Zoltán, az Otthon lelkésze, volt „munkatársam” nagyszerű szervezése.

***************************************************************************

Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / email: mariabako@hr.astral.ro, honlap: kamill.romkat.ro


<< 2012 decemberi ÜZENET

2012 októberi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda