A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XIII. évf. 136. szám, 2009 december

A beteg pasztorális elkísérése (1. Helyzetkép)

Folytatás a készülő, Angelo Brusco, Átkelni a gázlón…,című könyv magyar fordításából

1. Olyan szolgálat, amely sajátos helyet foglal el a pasztorációban, a prédikálás, a liturgikus szolgálat és a tanítás mellett. Nincs felszenteltséghez kötve, kivételt képeznek azon esetek, amikor a kiengesztelődés szentségének gyakorlásához kötött.

2. Akkor is, ha egyetlen személy végzi, az egész közösség figyelmességét és szeretetét hordozza. A lelki ápolótól, aki gyakorolja, elvárható tehát az igazi begyökereződés abba a közösségbe, melyhez ő, valamint az a személy, akivel találkozik, tartoznak.

3. Vallásos folyamat, amely által a beteg, a lelki gondozó közvetítésén keresztül megtapasztalja Istent, aki megszabadít, meggyógyít, kibékít és elősegíti a teljes értékű egészséget. Joggal nevezték úgy, hogy a pasztorális tanácsadó és a vele találkozott személy párbeszéde valójában trialóg, amennyiben Isten maga a találkozásban a harmadik beszélgetőtárs.

4. Teológiai alapja van, ahonnan eredezteti a maga sajátos identitását. Az elkísérő hitvalló teológiája határozza meg azon célkitűzéseket, melyeket előre leszögez és az általa választott módszereket is, hogy elérje céljait.

5. Alkalmazza az emberi magatartásformák tudományainak hozzájárulását, különösen a lélektanét. Ez azt jelenti, hogy a tanácsadás gyakorlatban való megvalósítási módjai nagyban függnek az alkalmazott lélektan milyenségétől, a meghallgatás képességétől és a tanácsadástól, valamint az esetleges nevelhető viselkedésmódoktól is.

6. Lehet a tájékozódás szintjén gyakorolni (alkalmi találkozások) vagy szabályszerűen (folyamatosan, megszervezve a találkozásokat az elkísérő és a beteg közötti megegyezés szerint).

A beteg hangja a zsoltárokban (3. Helyzetkép)

A Zsoltárok könyvében néhány olyan zsoltár található, amit beteg emberek mondtak ki. Fel tudjuk sorolni belőlük legalább a 6; 38; 41; 88; 102; 143-at, de találunk betegségre való utalást más különböző zsoltárokban is (például a 107, 17-22-ben), és nyilvánvalóan megtaláljuk: a fizikai, a lelki, az erkölcsi szenvedés helyzeteinek széles skáláját is. Hívő emberek generációi találták meg ezekben az imádságokban saját szenvedésük és betegségük kifejezésmódját, és mind a mai napig hiteles mesteri tanítást találunk a ‘betegség idején való hogyanmondjamra‘, ami által kifejezzük Isten előtt szenvedésünket, hangot adunk a dühösségnek és haragnak, a tiltakozásnak és lázadásnak, megfogalmazzuk a fohászkodást és könyörgést, az aggodalmat és reményt, hogy beszéljünk Istennel, vagy legalább keressük az arcát az aggodalom és fájdalom idején.

A Zsoltároskönyv, valóban ‘a szenvedés nyelvének’ gazdag választékát tárja fel nekünk átélésre, ami rendkívül értékes számunkra, akik a szenvedés előtt mindjobban elveszítjük beszélőképességünket, képtelenek vagyunk szavakban kifejezni megérzéseinket, és érzelmeinket melyek átjárnak és felzaklatnak, és így híjával vagyunk az első, alapvető és elemi lépésnek, annak, hogy a betegséget felvállaljuk. Ily módon kockáztatjuk annak puszta elszenvedését, vagy átengedjük irányítását a technika és a szakemberek számára.

A betegség az embert segélykérő helyzetbe hozza. Ez lehet vagy szóbani, vagy testbeszédes. Kiáltást fejez ki (vö. 69, 4; 142, 2 Zsolt), kérdést (gyógyítási, mint a 6, 3, vagy egyszerűen gyökeresebb érzékelést, mint a sötétség zsoltára, a 88), tiltakozást, mely Istent kéri számon (‘Miért? ’: 22, 2 Zsolt; ‘Meddig?’: 13, 2-3 Zsolt), mind annak belső párbeszéde, aki az önmagával folytatott drámai harcban megpróbálja magáévá tenni a szenvedés nehéz tapasztalatát (vö. 42, 5. 12; 43, 5 Zsolt), panaszt (vö.5, 2 Zsolt), sírást (vö. 6, 7-9 Zsolt).” (L. Manicardi, L’umano soffrire/Az emberi szenvedés, Qiqajon, Bose 2006, pp. 27-29).

 

Advent: várakozás - Adventi idő

Az Egyházi év az adventi idővel kezdődik, közelebbről pedig Advent első vasárnapjával. Ez nincs egy meghatározott naphoz kötve, de első alkalma mindig a Karácsony előtti 4. vasárnap. Tehát az adventi idő négy teljes hét. (…). A négy adventi vasárnap csak abban különbözik egymástól, hogy az első alkalommal megterítjük az Úr asztalát. Ettől eltekintve az egész adventi idő a Krisztus jövetelére figyelmeztet (advenio=jövök, eljövök; adventus= megérkezés, Krisztus érkezése).

Az Adventnek négyes tekintetét kell figyelembe venni :

Először : Krisztus az, akinek eljöveteléről jövendöltek főként az ószövetségi próféták; az egész Ószövetség könyve végeredmény­ben nem egyéb, mint Krisztusra irányuló előremutatás.

Másodszor : Krisztus az, aki a prófétai jövendölések szerint valóban eljött, megérkezett Karácsony­kor.

Harmadszor : Krisztus az, Akit az állandó mában, a mindenkori jelenben naponta várni kell, hogy újból minden napon megérkez­zék; a jövetelvárás tehát legyen a szív állandó történése.

Negyedszer : Krisztus az, Aki a maga idejében eljön ítélni eleve­neket és holtakat, amint ezt az Apostoli Hitvallás tanítja.

 

Uram! Kicsiny gyermekként szeretnék járni útaidon. Vakon: nem is fontos, hogy terveidet ismerjem. A világosság Atyja vagy, s az én Atyám. Ez elég nekem. Vezess akár a vak éjszakán át, tudom, Hozzád érkezem . (Edith Stein)

 

Hírek:

 

* Köszönjük a Szent Kereszt plébániának az adventi koszorúkat, kórházi betegeink számára,

* Köszönjük jótevőinknek a sok szép gyermekholmit, családjainkat örvendeztettük meg vele,

* Köszönjük a sok imát, Mihály Zoltán tisztelendő úr felgyógyulásáért, immár hazalátogatott,

* December 8-án elindult a Mária Rádió stúdiója Csíksomlyón, a kegytemplom közelében, a ferencesek pártfogásával. Istennek legyen hála érte!

* A karácsonyi ajándékozást december 23-án, szerdán tartjuk, 15, 00 órától a Megyei Nagykórházban,

* December 25, Szentkarácsony ünnepén húsz éves évfordulóhoz érkezett az immár hagyományossá vált, jótevőkért végzett szentmise a csíksomlyói kegytemplomban 18, 00 órától. Isten fizesse Mindenkinek, aki az elmúlt húsz év során valamivel segítségünkre volt, adja Isten százszorosát!

* December 27: Szent Család vasárnapja, Kamilliánus Családjaink ünnepe, az Üzenet 12 éves,

* December 28: Aprószentek ünnepe, a hatmillió magyar angyalka/meg-nem-született gyermek emléknapja. Imádkozzunk a családok életéért, az édesanyákért és édesapákért, gyermekeikkel együtt!

* Mindenkinek Áldott Szentkarácsonyt és békés, boldog Újesztendőt kívánunk!

***************************************************************************

Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.ro Az összes előző lapszám megtekintése: http://www.hhrf.org/gyrke/uzenet


2009 októberi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda