A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

X. évf. 90. szám, 2006 – február

  Február 11, a Betegek XIV. Világnapja

 

Február 11-én, a Lourdes-i Szűzanya liturgikus ünnepén a dél-ausztráliai Adelaide városban rendezik meg a Betegek Világnapjának fő eseményét, a Xavéri Szent Ferenc székesegyházban bemutatott ünnepi szentmisét. Előtte értekezletet tartanak a betegpasztoráció gyakorlati és lelkipásztori szempontjairól, a kérdés vallási és szakmai vetületéről, főként arról, hogy az Egyház milyen válaszokat ad az elmebajjal kapcsolatos problémákra. Az adelaidei világnap főtémája ugyanis az elmebetegség, ami az emberiség egyötödét érinti és az azzal kapcsolatos lelkipásztori és egészségügyi kérdések. A világnapon XVI. Benedek pápát személyes küldötte, Javier Lozano Barragan bíboros, az Egészségügyi Pápai Tanács elnöke képviseli.

Az előkészület jegyében Adelaide érseke Philip Wilson pásztorlevelet tett közzé, amelyben kifejti, hogy mi a sajátságos jelentősége és a célja a Betegek 2006-os Világnapjának. XVI. Benedek pápa világnapra írt üzenete nyomán az ausztrál főpásztor szeretné a közvélemény figyelmét az elmebajjal kapcsolatos problémákra és a körükben egészségügyi szolgálatot végző személyekre irányítani. A világnap lehetőséget nyújt arra is, hogy az együttérzés kifejezésén túl gyakorlati és időtálló cselekedeteket végezzenek a pszichiátriai betegségekben szenvedők javára, oly módon, hogy emberi méltóságuk mindig tiszteletben részesüljön. Az ausztráliai püspökök az utóbbi időben több alkalommal sürgették, hogy a mentális betegségekben szenvedők számára a kormány hatékonyabb politikát alkalmazzon és támogassa jobban azokat a nem kormányzati szervezeteket, amelyek az egészségügynek ezen a területén munkálkodnak.

A betegek első világnapját II. János Pál pápa hirdette meg 1992-ben, hogy a világ figyelmét ezzel a fizikai és pszichikai szenvedésre irányítsa. A szertartások tetőpontját a Lourdes-i Szűzanya február 11-i ünnepe jelenti. Az utolsó két világnapot 2004-ben Lourdes-ban, 2005-ben pedig a Kamerun fővárosában, Yaundében rendezték meg.

A most 14. alkalommal megrendezett világnap alkalmából XVI. Benedek pápa teljes búcsú elnyerését engedélyezte. Ezzel kapcsolatos döntését a Pápa január 2-án közölte James Francis Stafford főpenitenciárius bíborossal. Az erre vonatkozó január 18-án kelt dekrétum szövegét most tették közzé. Teljes búcsút nyerhetnek azok a hívek a szokásos feltételekkel – szentségi gyónás, áldozás, ima a Szentatya szándékára – akik lélekben minden bűntől megtisztulva február 11-én áhítattal Adelaide-ban vagy az egyházi hatóságok által meghatározott más helyen, szent cselekményen vesznek részt, hogy kiesdjék Istentől a Betegek Világnapjának célkitűzéseit. Azok a hívek is elnyerik a teljes búcsút, akik munkahelyi akadályaik miatt nem vehetnek részt az említett szertartáson, de azon a napon közkórházakban vagy bármilyen magán gondozó helyen az irgalmas szamaritánus lelkületével néhány órán keresztül szeretettel ápolnak betegeket, főként mentális betegségben szenvedőket és szándékuk szerint egy későbbi időpontban tesznek eleget a teljes búcsú elnyerése feltételeinek. Végül azok a hívek is teljes búcsút nyerhetnek, akik betegség, idős kor vagy más hasonló ok miatt nem lehetnek jelen a korábban említett szertartáson, de szándékukban áll, hogy megteszik azt, amint lehetséges. Azon a napon pedig a Szentatyával együtt lélekben csatlakoznak a szertartáshoz, imádkoznak a betegekért, és a Szűzanya közbenjárásával felajánlják Istennek fizikai és lelki szenvedéseiket. Részleges búcsút nyerhetnek mindazok a hívek is, akik február 9-e és 11-e között bűnbánó szívvel imádkoznak az irgalmas Istenhez, kérve az Ő segítségét a betegek számára. A búcsú elnyerésére vonatkozó határozat csak erre az alkalomra érvényes.

Az Olasz Püspöki Kar „A Beteg Iskolájában” témakörben foglalkozik az eseménnyel.

 

Excellenciás és Főméltóságú Dr. Jakubinyi György érsek úr 60 éves

D. a J. Kr.!

Tisztelendő Paptestvérek, Kedves Hívek!

 

Folyó év február 13-án tölti be életének 60. esztendejét Főegyházmegyénk főpásztora Dr. Jakubinyi György érsek úr.

Érsek atyánk 1974-től – 20 éven át – a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola tanáraként a papságra készülök oktatásában és nevelésében dolgozott, majd 1990-től mint segédpüspök részt vett a főegyházmegye kormányzásában is. 1994-től, immár 16-ik éve főegyházmegyénk Főpásztora.

Nehéz és felelősségteljes terhet vállalt magára, amikor II. János Pál pápa kérésére elvállalta a püspöki kinevezést.

Tevékenységében kettős kihívásnak kell megfelelnie: őrködnie kell egyrészt a keresztény hit megtartása és elmélyítése fölött – mai globalizálódó világunkban, másrészt híveinknek magyarságukban a szülőföldön való megmaradása fölött, mely nem kis feladat. E kihívások közepette tevékenységét főleg a következők hatják át: az egyháztól elkobozott javak, épületek, kultúrkincsek visszaszerzéséért vívott küzdelem, a II. Vatikáni zsinat szellemének tájainkon való meghonosítása a főegyházmegyei zsinat megtartása és határozatainak végrehajtása által, új templomok építése, a régiek felújítása, katolikus intézményeink és iskoláink újraszervezése.

Úgy érezzük, hogy biblikus teológiai munkásságáért méltán avatták 2001-ben a Babeş-Bolyai Tudományegyetem díszdoktorává; a katolikus egyház és az erdélyi magyarság érdekében végzett tevékenységéért pedig méltán kapta 2002-ben a Stephanus díjat, 2003-ban a Fraknói Vilmos és a Bethlen díjat.

Bár Érsek atyánk szerénysége és alázatossága tiltakozik az ünneplés ellen, úgy gondoljuk, hogy ezen az évfordulón mégis illik róla megemlékezni és vele együtt hálát adni Istennek azért, amit általa kaptunk. Imádkozzunk tehát érte, hogy jó egészségben, elkötelezett buzgósággal sokáig szolgálhassa azokat, akik élére a Gondviselés kiválasztotta és állította.

Hatvanadik születésnapja alkalmával a megszokott jókívánsággal, hittel és bizalommal kérjük imáinkban: Isten éltesse sokáig! AD MULTOS ANNOS!

 

Tamás József s.k. segédpüspök, általános érseki helynök, Gyulafehérvár, 2006. január 24.

 

Híreink:

* Január 15-én Erdő Péter bíboros úr meghirdette a magyar nemzet lelki megújulásáért ajánlott imaévet. Erre a szándékra kórházi betegeinkkel naponta elimádkozzuk az Úrangyalát és elénekljük a Nagyasszonyunk, hazánk reménye népi imánkat.

* Január 15-én megkezdte adását Budapesten és környékén a Mária rádió. Interneten elérhető.

* Február 25, szombat: Kamilliánus Családunk találkozója a lenti címen délután 3 órától.  << 2006 márciusi ÜZENET


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda